Vad?

Citysamverkan är en ideell förening inom Göteborgs Stad som verkar direkt under kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Föreningen ägs av Göteborgs Stad tillsammans med näringslivet genom Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan Samfällighetsförening.

Varför?

Göteborg Citysamverkans avsikt är att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor som är gemensamma för Göteborgs Stad, fastighetsägare och handel. Syftet är att på ett hållbart sätt utveckla Göteborg City för både göteborgare och besökare men även attrahera människor och företag till regionen. Föreningen har ett tydligt mål: ”Vi ska utveckla Sveriges bästa platssamverkan och vinna utmärkelsen Årets Stadskärna.”

Hur?

En viktig del i arbetet för att uppnå målet att vinna utmärkelsen Årets Stadskärna, är att lyssna in behov och önskemål från alla som på olika sätt använder Citykärnan – invånare, företagare, studenter, anställda, besökare eller föreningsmedlemmar.

Vem?

Föreningen ägs av Göteborgs Stad tillsammans med näringslivet, genom Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan Samfällighetsförening. I vår arbetsmall kan du läsa om hur du och din organisation kan gå från ord och tankar till konkret handlingskraft. Mejla din idé till cityledaren Henrik Olsson, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Göteborg Citysamverkans område

Frågor och svar

Föreningen ägs av Göteborgs Stad tillsammans med näringslivet, genom Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan Samfällighetsförening.

Med angreppssätten mod, nytänkande, samverkan och handlingskraft ska vi skapa och nå något mycket större och mer kraftfullt än vad var och en kan genomföra var för sig. Digitalisering, förändrade livsmönster, e-handel, och omfattande byggnationer skapar helt nya förutsättningar och möjligheter för stadskärnans attraktionskraft. Förändrad befolkningsstruktur medför också högre krav på att använda offentliga och privata medel mer effektivt för att ge maximal effekt för stadskärnans och därmed hela regionens attraktionskraft. Göteborg Citysamverkan är en samverkansstruktur för detta arbete.

Stadskärnors attraktivitet har en avgörande betydelse för hela stadens och regionens tillväxt. Attraktiva miljöer för handel, studier, boende och upplevelser leder till ökad inflyttning och turism och ökade behov av varor och tjänster. Detta leder i sin tur till fler företagsetableringar och investeringar, vilket ger ökade skatteintäkter för kommunen, regionen och staten. Skattemedel investeras för att ytterligare öka stadens attraktivitet, exempelvis med fler lärare i skolor och ökad personal inom vård och i nyinvesteringar i fastigheter och butiker.

Hållbar samhällsutveckling innebär att de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet var för sig ska kunna utvecklas utan att ske på bekostnad av de andra två perspektiven. Hållbar samhällsutveckling skapas genom samverkan.

Människor från alla olika delar av Göteborg och Västsverige, med olika kulturell och socioekonomisk bakgrund ska kunna och vilja mötas och umgås i stadskärnan, regionens nav. Möten i parker och på torg som skapar broar mellan Göteborgs stadsdelar och minskar polariseringen och främlingsfientligheten. Stadskärnan är tillgänglig och gratis för alla.

I större stadskärnor, som består av 1000-tals olika aktörer som är ömsesidigt beroende av varandra, är samverkan och samförstånd en förutsättning för utveckling.

Här finns:

 • Privata, kommunala och statliga fastighetsägare som äger husen.
 • Butiker, restauranger, hotell, biografer, frisörer kontor och bostäder som finns i husens alla våningsplan.
 • Kommunala politiska nämnder med tillhörande förvaltningar samt bolag som förvaltar parker, gator, torg, vägar, spårvägar, bibliotek, muséer, elförsörjning, vatten- och avlopp m.m.
 • Statliga myndigheter såsom Trafikverket, Göteborgs Universitet, Polismyndigheten m.fl.  

Syften med samverkan är bland annat att skapa förståelse för varandras förutsättningar, enas om gemensamma färdvägar och skapa gemensamma lösningar genom att:

 • etablera och kommunicera gemensamma målbilder
 • formulera och konkretisera behov som behöver tillfredsställas.
 • tydliggöra och komma överens om ansvarsfördelning.
 • prioritera så att begränsade resurser ger mesta möjliga önskade effekter.
 • tillgodose så ingenting faller mellan stolarna.
 • effektivisera användningen av resurser genom samfinansiering.

Kontakt

 • Henrik Olsson
 • Cityledare
 • Telefonnummer: 0730–80 25 80
Publicerad 6 maj 2021 (Uppdaterad 3 november 2022)