Stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

Varför ska vi ha grönska i stadsmiljön?

Det är både en klimatfråga och en folkhälsofråga. Grönska är nödvändig för att hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat och för att skapa en jämlik stad som är tillgänglig för alla.

Med grönskan får vi tillgång till ekosystemtjänster, den bidrar till att skapa en robust men också attraktiv, trygg och säker stadsmiljö, vilket i sin tur bidrar till att vi mår bra. Det finns forskning som visar att vi mår bättre när vi har utblick mot eller vistas i gröna miljöer.  

Så det enkla svaret är att bygger vi en stad som inte är grön så bygger vi en stad som vi inte vill bo och leva i. Dessutom kommer vi inte kunna leva i staden om vi inte har grönskan.

Vad är ekosystemtjänster?

Det är de tjänster som naturen ger oss och som upprätthåller eller förbättrar våra livsvillkor och vårt välmående. Det handlar framförallt om att träd, men även annan grönska, som skapar syre, renar luft, tar hand om regnvatten, skyddar mot vind, ger skugga och sänker temperaturen.

Dessutom har vi försörjande ekosystemtjänstser som matproduktion och kulturella ekosystemtjänster där grönskan fyller en social funktion som mötesplats och en plats för rekreation och aktivitet.

Göteborg är Sveriges grönaste stad enligt en forskningsstudie om medborgarnas tillgång till grönytor och dess hälsoeffekter (The Lancet Planetary Health).
Så, behöver Göteborg verkligen bli grönare?

Göteborg som kommun har mycket träd och grönska, framförallt i de stora naturområdena i ytterstaden. I innerstaden däremot, och det vi kallar mellanstaden, finns det områden som har lite eller ingen grönska. Eller så är grönskan inte så tillgänglig för alla, som när den finns på obebyggda bergsknallar.

Så, vi ska värna det vi har men vi behöver samtidigt öka närheten och tillgängligheten till parker och andra gröna platser. Det gröna ska finnas där människor bor, arbetar och vistas, eftersom ekosystemtjänsterna är lokala. 

Vi behöver också säkerställa att grönskan har bra kvalitet. För att vi ska vilja vistas där och för att uppnå en hög biologisk mångfald – det vill säga en variation av växter, djur, svampar och deras livsmiljöer – för att stödja ekosystemtjänsterna. 

Vari ligger utmaningarna att få in grönska när vi bygger stad?

Vi behöver se träd och parker som en förutsättning för att bygga en hållbar stad. Därmed är det ingenting vi kan prioritera bort. 

Det finns begränsat med plats i staden. Grönskan ska samsas om utrymmet med byggnader, olika trafikslag samt ledningar i och ovan mark. Genom att alltid ställa oss frågan om det finns en grön lösning skapar vi en grönare stad samtidigt som vi minskar behovet av tekniska lösningar som är dyra, har begränsad livslängd och ibland försvårar för exempelvis träd. Gröna lösningar kostar mindre att bygga, är långsiktigt hållbara och skapar en attraktivare och roligare stadsmiljö som hjälper oss att hantera klimateffekterna.

Det är också viktigt att vi skapar förutsättningar för att kunna förvalta träd och annan grönska i staden och längs gatorna. Till exempel genom att prioritera blandtrafik kan vi få mer plats för träd och med lägre hastigheter får vi bättre förutsättningar att ta hand om träd längs gatorna. 

Hur ser du på framtiden – kommer grönskan även fortsatt att få ta plats i Göteborg?

Att grönskan är prioriterad när vi bygger städer visar tydligt regeringens beslut om ett nytt etappmål för stadsgrönska. Senast 2025 ska Sveriges kommuner integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i hela stadsutvecklingskedjan – planering, byggande och förvaltning – och det ska vi ta fasta på.

Att ha grönska i staden är nödvändigt för att bygga en hållbar stad, för oss som lever här idag och inte minst för att den ska fungera för framtida generationer.

Publicerad 11 november 2021 (Uppdaterad 11 november 2021)