Från och med hösten 2020 och under kommande år återplanteras lindar längs Vasagatans allé.

Från och med hösten 2020 och under kommande år återplanteras lindar längs Vasagatans allé.

Hur går återplanteringen till?

Vasagatans allé består av drygt 200 parklindar. I allén finns ett 40-tal luckor där träd tidigare tagits ner.

Sedan början av oktober har vi förberett för att plantera träd i nio av dessa luckor, i kvarteret mellan Viktoriagatan och Haga kyrkogata. Vi har tagit bort den gamla kompakta jorden i växtbäddarna och fyllt på med en rotvänlig blandning av makadam och växtjord som släpper igenom vatten och luft till rötterna.

"Vi har tagit bort den gamla kompakta jorden i växtbäddarna och fyllt på med en rotvänlig blandning av makadam och växtjord som släpper igenom vatten och luft till rötterna."

Lindarna levereras med lastbil försedd med en kran. Den används för att placera träden i de nya groparna. För att staga upp träden och skydda dem från trafikskador kommer vi också att bygga stöd i trä omkring varje träd.

När kommer lindarna att planteras i allén

Den 2 december kommer vi att plantera sex av lindarna. Dagen därpå planterar vi ytterligare tre och bygger stöd omkring träden. Vi utför arbetet dagtid mellan klockan 9 och 15 och då kommer framkomligheten på gång- och cykelbanan tidvis att vara begränsad.

Under våren 2021 fortsätter vi arbetet med att återplantera. Målet är att inom två till tre år få en fullständig allé och på så sätt säkra alléns visuella, kulturhistoriska och ekologiska värde för framtiden.

"Målet är att på sikt få en fullständig allé och på så sätt säkra alléns visuella, kulturhistoriska och ekologiska värde för framtiden."

Varför återplanterar ni träd i allén?

En allé som den här ger oss många så kallade ekosystemtjänster. Den tar hand om regnvatten, skyddar mot vind och sol, dämpar buller, renar luft och gynnar biologisk mångfald, det vill säga bidrar till en mångfald av växter och djur. Dessutom vet vi att bara åsynen av träd gynnar hälsan, så anledningarna är många till att återställa allén.

Ni ska också ta fram en metod för att renovera de befintliga trädens växtbäddar, varför?

Göteborg är en grön stad med många värdefulla trädmiljöer. Många träd står i kompakterad mark. Genom att renovera växtbäddar kan vi skapa bättre livsvillkor för träd i staden, vilket i sin tur ger träden mer livskraft och ökad livslängd. På så sätt kan vi bättre bevara befintliga alléer och andra viktiga gatuträd och parkmiljöer.   

Hur går renovering av växtbäddar till?

Det kan göras på olika sätt beroende på det enskilda trädets situation, till exempel hur ytligt eller djupt rötterna ligger. Vi behöver prova oss fram till en jordblandning som passar bäst. I Vasagatans allé kommer vi att börja med att renovera en växtbädd och utvärdera innan vi fortsätter.

Arbetet går till så att vi luckrar upp marken med en tryckluftslans. Det är skonsamt för trädets rötter och gör det enkelt att ta bort jorden. När vi ser hur trädets rotsystem ser ut kan vi bestämma vilken jord vi återfyller med och mängden näring. Ny luftigare jordblandning är bra för rötternas tillväxt och funktion. Trädet kan då lättare ta upp vatten och syre och i förlängningen stå emot till exempel röta. 

"Ny luftigare jordblandning är bra för rötternas tillväxt och funktion. Trädet kan då lättare ta upp vatten och syre och i förlängningen stå emot till exempel röta."

För att undvika att passerande får jord blåst över sig kommer vi att sätta upp ett plank eller motsvarande avskärmning under arbetet.  

Historisk allé

Vasagatans allé planterades 1875–77. Allén består av drygt 200 parklindar (Tilia x europaea Pallida). I december återplanteras lindar i nio av de cirka fyrtio luckor som finns i allén. Målet är en fullständig allé för att säkerhetsställa alléns visuella, ekologiska och kulturhistoriska värden för framtiden.

Publicerad 1 december 2020 (Uppdaterad 29 september 2021)