Fram till årsskiftet ska nio nya lindar planteras i Vasagatans allé.

Fram till årsskiftet ska nio nya lindar planteras i Vasagatans allé.

Vasagatans allé är en gammal allé med höga kulturhistoriska, ekologiska och rekreativa värden. Längs allén finns ett 40-tal luckor där träd (parklind) tagits ner på grund av att de blivit så kallade riskträd där hela eller delar av trädet riskerar att falla.

Målet är en fullständig allé

Med start den 5 oktober ska park- och naturförvaltningen börja återplantera lindar i allén. Fram till årsskiftet ska nio nya parklindar planteras mellan Viktoriagatan och Haga kyrkogata. Detta för att på sikt få en fullständig allé och på så sätt säkerhetsställa alléns visuella, ekologiska och kulturhistoriska värden för framtiden.

– Vi börjar med att bygga nio växtbäddar under oktober. Lite längre fram i höst planterar vi de nya träden i växtbäddarna, berättar Linda Saretok, planeringsledare träd, park- och naturförvaltningen.

"Vi börjar med att bygga nio växtbäddar under oktober. Lite längre fram i höst planterar vi de nya träden i växtbäddarna."

Arbetet medför att framkomligheten för passerande periodvis kommer att begränsas.

Renovera för livskraftiga träd

I samband med återplanteringen ska park- och naturförvaltningen ta fram en metod för att renovera befintliga växtbäddar.

– När vi planterar de nya träden kommer vi att kunna titta på befintliga träds rotsystem. Utifrån vad vi hittar tar vi fram en metod för hur vi ska ta bort kompakterad och näringsfattig jord, luckra den jord som är kvar och ersätta med ny jord som kan släppa igenom luft och vatten till rötterna, förklarar Linda Saretok.

"När vi planterar de nya träden kommer vi att kunna titta på befintliga träds rotsystem. Utifrån vad vi hittar tar vi fram en metod för hur vi ska ta bort kompakterad och näringsfattig jord, luckra den jord som är kvar och ersätta med ny jord som kan släppa igenom luft och vatten till rötterna."

Göteborg är en grön stad med många värdefulla trädmiljöer både i stadens parker och längs gator och alléer. Varje år behöver träd tas ner på grund av att de blir för gamla, faller eller inte uppfyller kraven med hänsyn till risk och säkerhet.

– Genom att renovera växtbäddar kan vi skapa bättre livsvillkor för träd i staden, vilket i sin tur ger träden mer livskraft och ökad livslängd. På så sätt kan vi bevara och utveckla befintliga alléer, parkmiljöer och den biologiska mångfalden, säger Linda Saretok.

"Genom att renovera växtbäddar kan vi skapa bättre livsvillkor för träd i staden, vilket i sin tur ger träden mer livskraft och ökad livslängd. På så sätt kan vi bevara och utveckla befintliga alléer, parkmiljöer och den biologiska mångfalden."

Ofta syns resultatet av en växtbäddsrenovering redan efter ett år. Träden får till exempel mer blad, bättre bladfärg och de blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar, väderförhållanden och torkskador.

Efter att detta arbete utvärderats är planen att fortsätta återplantera och renovera växtbäddar längs hela Vasagatans allé.

En lind längs Vasagatans allé i oktober med få löv, jämfört med övriga lindar i allén, på grund av att det knappt har några rötter kvar och därför riskerar fall. Människor omkring trädet.

Under arbetet med att anlägga växtbäddar längs Vasagatans allé, där lindar ska återplanteras innan årsskiftet, upptäcktes att en av de befintliga lindarna hade ett så dåligt rotsystem att det bedömdes som ett riskträd som måste tas ner (trädet till höger i bild med få löv). Trädet ersätts med en ny lind i samband med planteringen av övriga lindar. Foto: Göteborgs Stad

Historik

Vasagatans allé planterades 1875–77. Den breda allén, som består av drygt 200 parklindar (Tilia x europaea Pallida), var ett viktigt stråk i staden som sträckte sig från Heden i öster till Haga i väster. I centrala Göteborg anlades fler trädalléer vid ungefär samma tid - Sten Sturegatan, Vasagatan, Linnégatan, Avenyn, Nya allén och Gamla allén - för att framhäva betydelsefulla gator och stråk som en del i stadsplaneringen.

Publicerad 2 oktober 2020 (Uppdaterad 30 november 2020)