Vad?

Göteborg ska vara en tät och en grön stad med ett rikt växt- och djurliv, där ekosystemens tjänster tas tillvara och där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. En stad där det är attraktivt att röra sig till fots och vistas i stadens miljöer.

Hur?

Att utveckla ”staden mellan gatorna och husen” och skapa hållbara mötesplatser och vistelseytor handlar om alltifrån små åtgärder här och nu till långsiktiga stadsutvecklingsprojekt.

Den stora utmaningen ligger i att det, i ett snabbt växande och allt tätare bebyggt Göteborg, blir ökad konkurrens om ytorna. Det ställer än högre krav på planeringen av staden och behov av att testa nya idéer.

Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad visar hur Göteborg kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas.

Nära sammankopplade med Göteborgs stadsmiljöer är trafikmiljöerna. I enlighet med Göteborgs Stads trafikstrategi arbetar vi för att ge gående och cyklister förtur och anpassa hastigheter efter gående, omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas samt skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan barriärer.

Vem?

Ansvaret för planering, utveckling och underhåll av våra stadsmiljöer ligger på flera förvaltningar. Mycket av arbetet sker i samverkan. Exempelvis har park- och naturförvaltningen uppdraget att skapa hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg. I trafikkontorets uppdrag ligger att utveckla, planera, bygga och förvalta stadens gator, gång- och cykelbanor, torg och offentliga rum.  

Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 19 september 2022)