Kostnaderna och intäkterna i Älvstadens olika projekt på båda sidor om älven har under senare år varit omdiskuterade på grund av osäkerheter eller att kostnaderna ansetts kunna bli alltför höga.

Kostnader

Vid bebyggelse (exploatering), finns det alltid med kostnader av varierande grad. Det handlar exempelvis om att anlägga allmänplats: vägar, gator, parker och torg. 

Att tillföra ny bebyggelse på båda sidor om älven innebär dessutom kostnader eftersom det krävs speciella insatser för att bland annat göra klimatanpassningar och förebygga översvämningar.

Intäkter

På intäktssidan, vid försäljningen av markområdet, finns det också flera faktorer att ta hänsyn till. Dels avgörs intäkterna av vad som ska byggas, om det är bostäder (hyresrätter eller bostadsrätter), kontor eller lokaler, dels hur mycket som kan byggas på marken.

Ansvaret för exploateringsekonomin

Fastighetsnämnden och fastighetskontoret har sedan flera år tillbaka ansvarat för exploateringsekonomin i staden.

Uppdraget

I maj gav kommunstyrelsen ett uppdrag till fastighetsnämnden att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden som då hade ett uppskattat underskott på cirka 2 miljarder kronor. Åtgärdsplanen omfattar Älvstadens sju delområden: Centralen, Backaplan, Frihamnen, Lindholmen, Södra Älvstranden med Masthuggskajen och Skeppsbron, samt Gullbergsvass och Ringön.  

Fastighetskontoret tillsatte en arbetsgrupp för att samla in och analysera bland annat de ekonomiska underlagen för de sju delområdena. Uppdraget har pågått under cirka tolv veckor.  

Mål

Målet med åtgärdsplanen för Älvstaden är att ha en exploateringsekonomi i balans, det vill säga det ska gå plus minus noll.

Målet med åtgärdsplanen för Älvstaden är att ha en exploateringsekonomi i balans, det vill säga det ska gå plus minus noll

I det tjänsteutlåtande som presenterades för fastighetsnämnden fanns det med olika alternativ på åtgärder för att uppnå en exploateringsekonomi i balans. Fastighetskontorets bedömning är att det i första hand är tre områden, Skeppsbron, Frihamnen och Backaplan, där det behövs nya beslut för att förbättra Älvstadens exploateringsekonomi.

Här är några exempel:

  • För Skeppsbron rekommenderas att en ny detaljplan tas fram med tydligt fokus på en ekonomi i balans  
  • I Frihamnen föreslås fördelningen 60 procent bostadsrätter och 40 procent hyresrätter då mark för bostadsrätter har ett högre marknadsvärde. I tidigare planering har funnits en 50-procentig fördelning. Vidare anser fastighetskontoret att exploateringen i nuläget ska begränsas till områdets inre delar, det vill säga en del av området
  • Vad gäller Backaplan är rekommendationen att ta ett aktivt ställningstagande för att säga upp tomträttsavtalen för tomträtter Väster om Kvillebäcken. Detta för att kunna använda marken bland annat för kommunal service (exempel förskola, skola, idrott, äldreboende).

Beslut i fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden godkände rapporteringen av uppdraget den 19 oktober 2020, och nu går ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Publicerad 20 oktober 2020 (Uppdaterad 22 oktober 2020)