Angered

Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för dem som bor i Angered. Det är några av tankarna när staden nu börjar titta på utvecklingen av nordöstra Göteborg.

Hur vill vi att det ska vara att bo och leva i Angered i framtiden? Under 2018 ska det undersökas var och hur det är lämpligt att bygga bostäder och hur nybyggen kan bidra till en långsiktig positiv social utveckling.

Arbetet kommer att omfatta alla bostadsområden inom Lövgärdet, Rannebergen, Gårdstensberget, Angereds centrum, Hammarkullen och Hjällbo. Här finns det goda möjligheter att bygga fler bostäder och även att skapa förutsättningar för mer handel, verksamhetslokaler och service. Upp till 700 bostäder kan byggas till 2022, och ungefär 4 000 till 2035. Mycket kan också göras för att förbättra trafiksituationen inom och till stadsdelen.

Upp till 700 bostäder kan byggas klart till 2022, och ungefär 4 000 till 2035.

I Angered finns många möjligheter, men också stora utmaningar med bostadsbrist och trångboddhet som påverkar människors vardag. Vi ska hitta lösningar som motverkar isolerade områden, glest bebyggda stråk och trafik som skapar barriärer. Vi bör också se hur vi kan förbättra tillgängligheten till service i stadsdelen.

Den vidsträckta och natursköna stadsdelen Angered, som var en egen kommun fram till 1967, kan nu växa med genomtänkt stadsutveckling. Inom planeringen kommer också sådant som traditionellt inte ingår i plan- och byggprojekt att lyftas, som till exempel insatser som kan stärka näringsliv, service, utbildning, folkhälsa och trygghet.

Målet är att Göteborg ska vara en jämlik stad

”Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra livsvillkoren för invånarna i form av stöd, omsorg, skola och hållbar stadsutveckling.”

Ulrika Lundquist, processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer.

 

Intervju om jämlikhet

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 30 januari 2019