Angered är en stadsdel med stora utmaningar och ännu större potential. 

Uppemot 54 000 människor bor i Angered. Här finns allt från en levande landsbygd och vacker natur till urbana miljöer som pulserar av ett starkt föreningsliv och aktiva gräsrotsorganisationer. Samtidigt kantas Angered av utmaningar. Det råder i många områden stor bostadsbrist, en kännbar segregation och trångboddhet.

Angered ska vara en stadsdel som människor vill leva, arbeta och bo i. I takt med att Göteborg växer finns ett behov av att ringa in de förutsättningar och utmaningar som gör Angered unikt. Hur har stadsdelen sett ut historiskt, och hur har den utvecklats över tid? 

I december 2017 antog Angereds stadsdelsnämnd Angereds lokala stadsutvecklingsprogram. Programmet utgör en bra grund för hur stadsdelen vill se en framtida stadsutveckling. Fem centrala huvudmål är kärnan i visionen för framtiden: Minska trångboddhet och segregation, bygga ihop Angereds primärområden, fler arbetsplatser och arbetstillfällen, livfulla torg samt hållbara, trygga och jämlika livsmiljöer. 

I dag pågår flera stora satsningar i Angered. I Hjällbo planerar flera aktörer med AB Framtiden i spetsen att bygga drygt 2 000 nya bostäder, utöka samhällsservicen och göra omfattande renoveringar.

Här finns allt från en levande landsbygd och vacker natur till urbana miljöer som pulserar av ett starkt föreningsliv och aktiva gräsrotsorganisationer

Vi vill hitta lösningar som motverkar isolerade områden, glest bebyggda stråk och trafik som skapar barriärer. Vi bör också se hur vi kan förbättra tillgängligheten till service i stadsdelen.

Den vidsträckta och natursköna stadsdelen Angered, som var en egen kommun fram till 1967, kan nu växa med genomtänkt stadsutveckling. Inom planeringen kommer också sådant som traditionellt inte ingår i plan- och byggprojekt att lyftas, som till exempel insatser som kan stärka näringsliv, service, utbildning, folkhälsa och trygghet.

Kontakt

  • Emma Samuelsson
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
Uppdaterad 10 augusti 2021