Södra entrén till Kvillestråket vid Hjalmar Brantingsgatan med sittplatser, plantering och informationsskylt.

Södra entrén till Kvillestråket vid Hjalmar Brantingsgatan med sittplatser, plantering och informationsskylt.

Därför har Kvillestråkets dragning ändrats

Kvillestråket är ett 4 kilometer långt parkstråk som löper längs med Kvillebäcken mellan Hjalmar Brantingsgatan och södra entrén till Hökälla naturområde vid Finlandsvägen. Under vecka 42 har en del av stråket mellan Stora Arödsgatan och Finlandsvägen grävts upp av den privata markägaren, vilket gör att en del av stråket får en ny sträckning. I den här artikeln besvarar vi vanliga frågor kring förändringen.

Varför har markägaren grävt upp delar av stråket?

Kvillestråket gick, enligt överenskommelse med markägaren, delvis över dennes privata mark. Det saknas detaljplan för delar av sträckan och Göteborgs Stad har inget bestämmande över den privata marken, som markägaren beslutat använda för andra ändamål.

Anledningen är att sedan stråket togs i bruk så upplever markägaren bland annat att det förekommer okynnesåkning på golfbanan och att stråket påverkar möjligheterna att bedriva golfverksamhet. Det finns till exempel risk för att passerande träffas av golfbollar.

Göteborgs Stad och markägaren har försökt hitta lösningar för att kunna ha kvar stråket längs den ursprungliga sträckningen. Även andra näraliggande sträckningar för stråket och inlösen av mark har diskuterats.

Göteborgs Stad och markägaren har försökt hitta lösningar för att kunna ha kvar stråket längs den ursprungliga sträckningen. Även andra näraliggande sträckningar för stråket och inlösen av mark har diskuterats.

Då staden och markägaren inte har lyckats komma överens om finansiering av säkerhetslösningar, nya dragningar för stråket eller inlösen av mark så har markägaren rätt att ta marken i anspråk och använda den för andra ändamål.

Varför drogs stråket över privat mark från första början?

När Kvillestråket anlades valde staden att lägga det längs den befintliga gång- och cykelväg som fanns på platsen sedan ett femtontal år tillbaka och som delvis gick över privat mark. För delar av sträckan saknas en detaljplan och Göteborgs Stad har inget bestämmande över den privata marken men var överens med markägaren om sträckningen. 

Blir det någon alternativ sträckning av stråket för att kompensera den del som nu är avstängd?

Kvillestråket kommer att bindas ihop genom att gång- och cykeltrafiken leds om via de gång- och cykelvägar som finns vid Lillhagsvägen. Det kommer att ske via befintliga övergångar vid Aröds genväg och Finladsvägen.

Kvillestråket kommer att bindas ihop genom att gång- och cykeltrafiken leds om via de gång- och cykelvägar som finns vid Lillhagsvägen.

Vad händer med de bänkar, stolpar och den belysning som tillhörde stråket och som markägaren har grävt upp?

Lyktstolpar, bänkar och stråkmarkeringsstolpar som plockats ner längs den del av stråket som nu får en ny sträckning, kommer att återanvändas längs gång- och cykelbanans nya sträckning.

Dansbanan, utegymmet, hundrastgården och entréerna som hör till Kvillestråket kommer inte att beröras av förändringen utan kommer vara kvar som de är.


Kvillestråket, som invigdes i maj 2018, är en del i jubileumssatsningen att skapa fler “Blå och gröna stråk och oaser” i staden inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Publicerad 23 oktober 2019 (Uppdaterad 28 oktober 2019)