Södra entrén till Kvillestråket vid Hjalmar Brantingsgatan med sittplatser, plantering och informationsskylt.

Backaplan

Nytt Kvillestråk skapas

Arbetet med att finna en bättre lösning, än den nuvarande temporära, pågår. I oktober i fjol blev det ett oväntat avbrott på Hisingens Kvillestråket, det fyra kilometer långa parkstråket som löper längs med Kvillebäcken mellan Hjalmar Brantingsgatan och södra entrén till Hökälla naturområde vid Finlandsvägen. En bit av stråket grävdes upp av den privata markägaren, vilket gjorde att en ny sträckning framtvingades. Avbrottet och nya sträckningen fick uppmärksamhet och kritik i media.

Nu arbetar staden med att hitta en bättre lösning. Arbetet kompliceras av att staden inte har rådighet över all mark i området och flera förvaltningar måste involveras. Därför håller nu Trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningen i norra Hisingen, på med arbetet för en lösning så att Kvillestråket återigen knyts ihop till ett grönt sammanhängande stråk.

Staden hoppas kunna återskapa ett gång- och cykelstråk som både bjuder in till promenader, som pendling till arbete och skola. Det finns ett tydligt behov av ett säkert och väl fungerande stråk hos de närboende. På grund av att frågan är komplicerad ber Göteborgs stad om förståelse för att det kan dröja innan en fysisk lösning är utbyggd och klar.

Varför har markägaren grävt upp delar av stråket?

Kvillestråket gick, enligt överenskommelse med markägaren, delvis över dennes privata mark. Det saknas detaljplan för delar av sträckan och Göteborgs Stad har inget bestämmande över den privata marken, som markägaren beslutat använda för andra ändamål.

Anledningen är att sedan stråket togs i bruk så upplever markägaren bland annat att det förekommer okynnesåkning på golfbanan och att stråket påverkar möjligheterna att bedriva golfverksamhet. Det finns till exempel risk för att passerande träffas av golfbollar.

Göteborgs Stad och markägaren har försökt hitta lösningar för att kunna ha kvar stråket längs den ursprungliga sträckningen. Även andra näraliggande sträckningar för stråket och inlösen av mark har diskuterats.

Göteborgs Stad och markägaren har försökt hitta lösningar för att kunna ha kvar stråket längs den ursprungliga sträckningen. Även andra näraliggande sträckningar för stråket och inlösen av mark har diskuterats.

Då staden och markägaren inte har lyckats komma överens om finansiering av säkerhetslösningar, nya dragningar för stråket eller inlösen av mark så har markägaren rätt att ta marken i anspråk och använda den för andra ändamål.

Varför drogs stråket över privat mark från första början?

När Kvillestråket anlades valde staden att lägga det längs den befintliga gång- och cykelväg som fanns på platsen sedan ett femtontal år tillbaka och som delvis gick över privat mark. För delar av sträckan saknas en detaljplan och Göteborgs Stad har inget bestämmande över den privata marken men var överens med markägaren om sträckningen. 

Blir det någon alternativ sträckning av stråket för att kompensera den del som nu är avstängd?

Fastighetsnämnden gav den 18 november fastighetskontoret i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, ta fram ett förslag på hur ett grönt gång- och cykelvänligt stråk kan återskapas längs hela Kvillestråket. Nämnden fick en återrapportering i februari 2020 att arbetet pågår, men att det är komplext. 

Den alternativa sträckningen som gäller i dagsläget är den gång- och cykelbana som finns längs Lillhagsvägen med övergångar vid Aröds genväg och Finlandsvägen.

Vad händer med de bänkar, stolpar och den belysning som tillhörde stråket och som markägaren har grävt upp?

Lyktstolpar, bänkar och stråkmarkeringsstolpar som plockats ner längs den del av stråket som nu får en ny sträckning, kommer att återanvändas längs gång- och cykelbanans nya sträckning.

Dansbanan, utegymmet, hundrastgården och entréerna som hör till Kvillestråket kommer inte att beröras av förändringen utan kommer vara kvar som de är.

Kvillestråket, som invigdes i maj 2018, är en del i jubileumssatsningen att skapa fler “Blå och gröna stråk och oaser” i staden inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Publicerad 4 februari 2020 (Uppdaterad 17 juli 2020)