Visionsbild som visar en tänkbar framtida gatuvy i Backaplan. Bild: White Arkitekter.

Backaplan

Viktig pusselbit i omvandlingen av Backaplan

Nu är den första detaljplanen för omvandlingen av Backaplan klubbad av byggnadsnämnden. Detaljplan för handel med mera vid Backavägen ger plats för cirka 400 bostäder och 60 000 kvadratmeter för bland annat kontor, handel, service och verksamheter.

Byggnadsnämnden tillstyrkte detaljplanen vid sitt sammanträde tisdagen 17 mars. Planen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Att den första detaljplanen för verksamheter och bostäder har blivit tillstyrkt i byggnadsnämnden är ett viktigt steg i omvandlingen av Backaplan. Det innebär att efter antagen och laga kraftvunnen detaljplan kan byggnation påbörjas. Skandiafastigheter, som är en av aktörerna inom denna detaljplan, bedömer att första inflyttning kan ske under 2023, säger Sirpa Antti-Hilli, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Planen innehåller cirka 400 lägenheter varav hälften är avsedda för äldreboende. Cirka 60 000 kvadratmeter är avsatta för kontor, handel, service och verksamheter. I detaljplanen säkerställs också delar av Backaplans övergripande gatunät där Backavägen byggs om till stadsgata och förbereds för spårvägslinje.

"Att den första detaljplanen för verksamheter och bostäder har blivit tillstyrkt i byggnadsnämnden är ett viktigt steg i omvandlingen av Backaplan".

Detaljplan för handel m m vid Backavägen är den första detaljplanen i programområdet för Backaplan som nu möjliggör den stora omvandlingen, från handels- och industriområde till blandstad. Programmet för Backaplan omfattar flera detaljplaner. Detaljplan 2 centrumbebyggelse är på gång och beräknas gå ut på samråd i slutet av året. Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Hela programmet omfattar totalt cirka 7 500 bostäder i blandade upplåtelseformer, cirka 140 000 kvadratmeter handel och verksamheter, parker, kulturhus och kommunal service.

Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 15–20 åren.

Publicerad 18 mars 2020 (Uppdaterad 17 juli 2020)