Under påsklovet samlades barn och ungdomar i Bergsjöskolan för att tillsammans med planerare från stadsbyggnadskontoret och en arkitekturpedagog utforska sin närmiljö virtuellt. Med hjälp av Minecraft fick eleverna vandra runt i de nya kvarter som planeras att byggas och uppleva hur det kommer att bli.

– För oss som arbetar med planering kan detta vara ett sätt att nå ut till ungdomar när det gäller stadsutvecklingsfrågor. Till skillnad från att bara titta på kartor eller bilder så blir det blir mer begripligt när man kan riva, bygga upp, vandra runt och gestalta helt fritt, säger Martin Steen, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret som är ansvarig för planarbetet vid Solgatan i Bergsjön.

Det blir mer begripligt när man kan riva, bygga upp, vandra runt och gestalta helt fritt.

Ett sätt att få in barn och ungas synpunkter

Mycket är på gång i Bergsjön, förutom att ett nytt kulturhus ska byggas så pågår nu också arbetet med detaljplanen ”Bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget”. Tanken är att knyta ihop Rymdtorget och Komettorget genom att skapa nya gator samt ca 700 nya bostäder och lokaler. Detaljplanen kommer även att innehålla en utbyggnad av Bergsjöskolan, flytt av fotbollsplan, förbättring vid Komettorget, nya förskolor och boende med särskild service med mera.

Workshoparna i Bergsjöskolan under påsklovet var de första i en workshopserie som ska genomföras under året, och det är ett sätt att få in barn och ungas synpunkter på sin närmiljö samt på den planerade utvecklingen. Datorspelet Minecraft är ett av flera olika dialogverktyg som används och genom EU-projektet IRIS Smart Cities syftar workshoparna också till att testa och utvärdera hur Minecraft fungerar för att engagera barn och unga och göra dem delaktiga i stadsutveckling. Hela Göteborg finns sedan ett par år tillbaka uppbyggt i Minecraft och stadsbyggnadskontoret har nu också lagt in den nya detaljplanen för att man ska kunna få en känsla av hur det kommer att bli i framtiden.

Det här är ett sätt att få in barn och ungas synpunkter på sin närmiljö samt på den planerade utvecklingen. Datorspelet Minecraft är ett av flera olika dialogverktyg som används.

Hur upplevs olika platser?

– Det finns idag ett stort och angeläget behov av att utveckla metoder och verktyg för dialog med barn och unga för att ta in deras erfarenheter och göra dem delaktiga i samhällsutvecklingen. Samarbetet mellan det pågående planarbetet i Bergsjön och IRIS Smart Cities är värdefullt på flera sätt. Dels har vi nu, tack vare testet av Minecraft, fått in många bra idéer och ny kunskap från ungdomarna som vi kan använda i detaljpanearbetet för Bergsjön och dels kan vi använda erfarenheterna från dialogverktyget både i andra planprojekt på stadsbyggnadskontoret såväl som i alla de städer som ingår i EU-projektet, säger Anna Reuter Metelius, stadsbyggnadskontoret och projektledare för stadens del i EU-projektet IRIS Smart Cities, Citizen Engagement.

Under workshoparna användes även kartor och promenader utomhus för att identifiera platser och sträckor för att få in hur de unga upplever dem. Vilka platser och miljöer i området bjuder in till lek eller upplevs som fina, vilka upplevs som otrygga eller outnyttjade? Arbetet resulterade i många idéer och önskemål, bland annat önskade de en större plats/lekplats för alla generationer, en central mötesplats där alla har något att göra – leka, plats att hänga. 

Påsklovsaktiviteten i Bergsjöskolan har även skett i samarbete med Bergsjön2021, som är en samverkan mellan fastighetsägare i Bergsjön.

Publicerad 23 april 2020 (Uppdaterad 27 juli 2020)