Nu kan Biskopsgården utvecklas

Biskopsgården ska kunna utvecklas till en trädgårdsstad med fler småhus med inspiration av till exempel Kungsladugård och Landala Egnahem.  Det behövs fler bostäder med större variationer på upplåtelseformer. Det behövs utökad kommunal service som förskolor, skolor, äldreboende, idrottsplatser, lekplatser och mötesplatser i form av inbjudande torg och parker.

Var?

Arbetet berör hela stadsdelen Biskopsgården.

Varför?

Biskopsgården har stora behov av att utvecklas. Stadsdelen behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg och behöver också bli ett mer sammanhållen och tryggare stadsdel.

Målsättningen är att Biskopsgården ska bli en trygg och levande stadsdel med goda kommunikationer, grönområden och god blandning på villor, radhus och lägenheter.

När?

Ett inriktningsbeslut ska fattas under 2021 och sedan kan arbetet med ett planprogram för stadsdelen påbörjas.

Vem?

Planprogrammet tas fram av stadsbyggnadskontoret och en viktig utgångspunkt är det kunskapsunderlag som fastighetskontoret har tagit fram kring Göteborgs utvidgade innerstad. Även andra förvaltningar och Framtiden Bostads AB är inblandade i arbetet.

Biskopsgården växte fram under andra halvan av 1950-talet, inte minst för att bemöta bostadsbristen och erbjuda lägenheter till bland annat Volvos arbetare.

Kontakta

  • Carl-Johan Karlsson
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 15 01
Uppdaterad 18 oktober 2021