De första penseldragen för Biskopsgårdens utveckling

I december samlades ett 20-tal deltagare från kommunala förvaltningar och bolag för att skaffa mer kunskap om Biskopsgården och fundera över hur stadsdelen kan utvecklas. Arbetet har resulterat i en sammanställning i form av en karta som pekar ut de viktigaste frågorna och möjligheterna. Här kan du läsa om några av frågorna som behöver hanteras i programmet för Biskopsgården.

Skolor och förskolor

Det finns redan i dag ett stort underskott på förskoleplatser i området och när det byggs nya bostäder så kommer behovet att öka ytterligare. Mark behöver därför inventeras för att se var det kan byggas nya förskolor.  Preliminära platser finns för var nya grundskolor kan byggas. 

Exploatering

En viktig fråga är hur mycket som kan byggas och får plats i utpekade områden, hur nybyggnad påverkar till exempel parkeringsplatser och kulturmiljö.  

Kollektivtrafik

Här finns flera frågor, som placering av busshållplats, behov av eget. Tillsammans med Västtrafik undersöker också staden om det kan behövas kompletterande busslinjer, bland annat väster om Sommarvädersgatan.  

Vad händer med torgen?

Länsmanstorget – Här kan det bli om- och nybyggnad, kanske ett nytt landmärke?

Friskväderstorget – Skulle det vara möjligt att flytta Friskväderstorget till den östra sidan av Sommarvädersgatan, vid Väderbodarna som ligger i samma nivå som hållplatsen? Det nuvarande torget vid Friskväderstorget skulle i så fall omvandlas till bostadsgård.

Vårväderstorget – Torget påverkas om kollektivtrafiken samlas i en ny hållplats i korsningen öster om torget.

Väderlekstorget – Kan utvecklas med nya byggnader på torgets sidor.

Arena för kultur och idrott

Det viktiga är att hitta en lämplig plats för en sådan arena. Skulle kanske kunna ligga i närheten av den norra delen av Svarte Mosse.

Otrygga platser

Bör rustas upp direkt av stadens ansvariga förvaltningar

Nya parker

En del i arbetet är att hitta platser för var nya parker kan ligga.

 

Nedan kan du ladda ner den arbetskartan som har tagits fram och ta del av fler detaljer.

Publicerad 18 februari 2019 (Uppdaterad 18 februari 2019)