Brunnsbo–Linné via Lindholmen

De kommande åren ska Göteborgsregionen växa. År 2035 förväntas det bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille än vad det gör idag och 100 000 fler personer beräknas arbeta i området. För att kollektivtrafiken inte ska slå knut på sig själv när staden växer har kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans tagit fram en målbild för stadstrafikens stomnät. Genom att knyta ihop Hisingen med fastlandet på ytterligare ett sätt förs stadsdelar och människor närmare varandra. De centrala delarna av Göteborg avlastas och nya resvanor skapas.

En del av morgondagens kollektivtrafik

 

Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen kommer att bestå av både citybuss (delvis förberedd för eldrift), stadsbana och spårvagnstrafik. Programmet är indelat i 3 etapper/delprojekt.

  • Första etappen är Frihamnen – Lindholmen vars arbete startar 2019 och beräknas vara klar för trafikering 2024. Budgeten är 1 miljard kronor i 2016 års prisnivå.
  • Arbetet med etapp 2, Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo, hanteras delvis inom arbetet med Backaplan och planeras att inledas 2026 och vara klar för trafikering 2029. Budgeten är 500 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.
  • I den avslutande etapp 3, Lindholmen-Linnéplatsen kommer möjligheterna och konsekvenserna av bro- eller tunnelförbindelse över/under älven att utredas. Arbetet med sträckan planeras att startas 2029 och vara klar år 2035. Budgeten är 3,1 miljarder kronor i 2016 års prisnivå.

I programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen delas spårvagnstrafiken upp i två koncept: stadsbana och spårvagn. Stadsbanan är tänkt att trafikera längre stråk där hållplatserna ligger relativt glest, vilket tillsammans med en högre maxhastighet och spårväg på egen bana gör att stadsbanan kommer att ha egenskaper som liknar en tunnelbanas. Liknande sträckor finns redan på flera håll i Göteborg. Spårvagn trafikerar kortare stråk. Citybuss har samma uppdrag som spårvagn och ger därmed högre kvalitetskrav för resenären än dagens stombuss. Konceptet kan sammanfattas med ”tänk spårvagn – kör buss” vilket innebär att där det är möjligt ska det finnas egna körbanor och bussarna ska ha signalprioritet.

Programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen finansieras genom Sverigeförhandlingen som du kan läsa mer om via länk nedan.

Hela sträckans budget är 4,8 miljarder kronor som delas mellan staten 2,4 miljarder, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 1,2 miljarder vardera.

Karta över program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen.

Uppdaterad 27 februari 2020