Karta över program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen.

En del av morgondagens kollektivtrafik

 

Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen kommer att bestå av både citybuss (delvis förberedd för eldrift), stadsbana och spårvagnstrafik. Programmet är indelat i 3 etapper/delprojekt.

 • Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo hanteras delvis inom arbetet med Backaplan och planeras att inledas 2026 och vara klar för trafikering 2029. Budgeten är 500 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. 
 • Frihamnen – Lindholmen startade 2019 och beräknas vara klar för trafikering i slutet av 2025. Budgeten är 1 miljard kronor i 2016 års prisnivå. 
  Projektet har tagit fram en genomförandestudie (GFS). Den säkerställer tidplan och den ekonomiska ramen som projektet har.  Den ligger också till grund för det fortsatta projekteringsarbetet. Projektet tar även fram utredningar till det detaljplanearbetet som pågår. 
 • Lindholmen-Linnéplatsen utreder möjligheterna och konsekvenserna av bro- eller tunnelförbindelse över/under älven. Arbetet med sträckan planeras att startas 2027 och vara klar år 2035. Budgeten är 3,1 miljarder kronor i 2016 års prisnivå. 
  Under 2020 pågick en dialog med intressenter längs med sträckan Lindholmen-Linnéplatsen och intressenter längs med Göta älv och Vänern. Syftet var att ta reda på vilket alternativ de föredrar för en älvförbindelse över Göta älv. Från början fanns det 3 alternativ framtagna i en teknisk förstudie; en mellanhög bro, en hög bro och en tunnel. Under hösten 2020 kompletterades den tekniska förstudien och skickades på remiss till utvalda instanser. Materialet var också  tillgängligt för samtliga intressenter och allmänheten att lämna synpunkter på. I mars 2021 fattade både Västtrafiks styrelse och trafiknämnden beslut om tunnel som alternativ för Lindholmsförbindelsen. Därefter har regionstyrelse, regionfullmäktige och kommunstyrelse fattat beslut om tunnel, nu återstår kommunfullmäktige. Det beslutet väntas efter sommaren 2021.

I programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen delas spårvagnstrafiken upp i två koncept: stadsbana och spårvagn. Stadsbanan är tänkt att trafikera längre stråk där hållplatserna ligger relativt glest, vilket tillsammans med en högre maxhastighet och spårväg på egen bana gör att stadsbanan kommer att ha egenskaper som liknar en tunnelbanas. Liknande sträckor finns redan på flera håll i Göteborg. Spårvagn trafikerar kortare stråk. Citybuss har samma uppdrag som spårvagn och ger därmed högre kvalitetskrav för resenären än dagens stombuss. Konceptet kan sammanfattas med ”tänk spårvagn – kör buss” vilket innebär att där det är möjligt ska det finnas egna körbanor och bussarna ska ha signalprioritet.

Programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen finansieras genom Sverigeförhandlingen som du kan läsa mer om via länk nedan.

Hela sträckans budget är 4,8 miljarder kronor som delas mellan staten 2,4 miljarder, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 1,2 miljarder vardera.

Kontakt

 • Martin Stenfeldt
 • programledare
 • Telefonnummer: 031-365 00 00
 • Ann-Charlotte Setterdén
 • kommunikationsansvarig
 • Telefonnummer: 031-365 00 00
Uppdaterad 23 juni 2021