Brunnsparken ska rustas upp och bli ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Brunnsparken ska rustas upp och bli ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020, med start 5 augusti 2019, rustas parken upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Arbetet sker i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

Hur ska Brunnsparken se ut efter upprustning 2019?

Frågor och svar

Brunnsparken ska rustas upp för ökad trygghet och trivsel

De senaste åren har Brunnsparken rustats upp på olika sätt, exempelvis genom förbättrad belysning, beskärning av träd, ny toalettbyggnad, underhåll av markytor och renovering av fontänen med statyn Johanna. För att parken ska bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävs mer omfattande upprustning.

– På uppdrag av park- och naturnämnden tog vi fram en förstudie med förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt. Förstudien godkändes i park- och naturnämnden i september 2017 och den ligger till grund för upprustningen och gestaltning av platsen, säger stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

För att parken ska bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävs även andra åtgärder.

För att komma till rätta med de sociala problemen som finns på platsen krävs, förutom en fysisk upprustning av platsen, andra typer av åtgärder. Därför samverkar park- och naturförvaltningen med andra förvaltningar i staden och med externa aktörer i uppdraget.

Det gäller även arbetet med att ta fram förstudien där park- och naturförvaltningen hade workshoppar med andra förvaltningar i staden, med fastighetsägare och polis samt hämtade in synpunkter från göteborgare och besökare, både på plats i parken men också via en enkät här på webbplatsen.

Förslag från förstudien – åtgärder på kort sikt

I förstudien beskrivs både vad som kan göras på kort och på lång sikt. Där framgår också att åtgärderna även omfattar områden utanför Brunnsparken.

Förslag från förstudien - åtgärder på kort sikt (2018-2021):

  • Förtydliga stråk och funktioner
  • Förbättra tillgängligheten och ljudmiljön
  • Skapa mer ljus
  • Utveckla samspelet mellan park och hållplats så att platsen upplevs mer välkomnande
  • Eventuellt även upprustning av kanalmuren i samverkan med trafikkontoret. Det innebär bland annat ny markbeläggning och möblering samt förändring av grönska och belysning. Kostnaden, som också omfattar gestaltningsuppdrag men inte en eventuell upprustning av kanalmuren, beräknas till 20 miljoner kronor.

Förslag från förstudien – åtgärder på längre sikt

  • Göra cykelbana eller gångbana längs Norra Hamngatan
  • Skapa möjligheter att sitta vid vattnet vid kanalen
  • Underlätta att ta sig till och från parken genom att bredda Brunnsparksbron.

Dessa åtgärder omfattar även områden utanför Brunnsparken och därmed inte bara park- och naturförvaltningen utan även andra aktörer i och utanför Göteborgs Stad. Brunnsparken sträcker sig från fontänen ”Johanna” i väster till Palace-huset i öster.

Upprustningen under 2019/2020

Upphandlingen av gestaltning och projektering blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter. Den 25 juni 2018 presenterades gestaltningsförslaget som ligger till grund för upprustningen. Under första halvåret av 2019 började park- och naturförvaltningen förbereda på plats i parken. Byggstart för upprustningen av Brunnsparken är den 5 augusti 2019 och enligt plan ska den vara klar sommaren 2020. 

Fler områden som ska utvecklas

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det planeras både helt nya stadsdelar och upprustning av befintliga bostadsområden.

Uppdaterad 12 september 2019