Brunnsparken har rustats upp och blivit ljusare.

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020 har parken rustats upp och blivit en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Arbetet har skett i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.
Parken öppnades i februari 2020 och i juli var upprustningen helt klar.
Digital invigning av Brunnsparken - Lång version

Digital invigning av Brunnsparken - Lång version

Upprustning av Brunnsparken för ökad trygghet och trivsel

De senaste åren har Brunnsparken rustats upp på olika sätt, exempelvis genom förbättrad belysning, beskärning av träd, ny toalettbyggnad, underhåll av markytor och renovering av fontänen med statyn Johanna. För att parken skulle kunna bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävdes mer omfattande upprustning.

På uppdrag av park- och naturnämnden tog park- och naturförvaltningen fram en förstudie med förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt. Förstudien godkändes i park- och naturnämnden i september 2017 och den har legat till grund för upprustningen och gestaltning av platsen.

För att parken ska bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävs även andra åtgärder.

För att komma till rätta med de sociala problemen på platsen krävs, förutom en fysisk upprustning av platsen, andra typer av åtgärder. Därför har park- och naturförvaltningen samverkat med andra förvaltningar i staden och med externa aktörer i uppdraget.

Det gäller även arbetet med att ta fram förstudien där park- och naturförvaltningen haft workshoppar med andra förvaltningar i staden, med fastighetsägare och polis samt hämtat in synpunkter från göteborgare och besökare, både på plats i parken men också via en enkät här på webbplatsen.

Förslag från förstudien – åtgärder på kort sikt

I förstudien beskrivs både vad som kan göras på kort och på lång sikt. Där framgår också att åtgärderna även omfattar områden utanför Brunnsparken.

Förslag från förstudien – åtgärder på kort sikt (2018-2021):

 • Förtydliga stråk och funktioner
 • Förbättra tillgängligheten och ljudmiljön
 • Skapa mer ljus
 • Utveckla samspelet mellan park och hållplats så att platsen upplevs mer välkomnande
 • Eventuellt även upprustning av kanalmuren i samverkan med trafikkontoret. Det innebär bland annat ny markbeläggning och möblering samt förändring av grönska och belysning. Kostnaden, som också omfattar gestaltningsuppdrag men inte en eventuell upprustning av kanalmuren, beräknas till 20 miljoner kronor.

Förslag från förstudien – åtgärder på längre sikt

 • Göra cykelbana eller gångbana längs Norra Hamngatan
 • Skapa möjligheter att sitta vid vattnet vid kanalen
 • Underlätta att ta sig till och från parken genom att bredda Brunnsparksbron.

Dessa åtgärder omfattar även områden utanför Brunnsparken och därmed inte bara park- och naturförvaltningen utan även andra aktörer i och utanför Göteborgs Stad. Brunnsparken sträcker sig från fontänen ”Johanna” i väster till Palace-huset i öster.

Upprustningen under 2019/2020

Upphandlingen av gestaltning och projektering blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter. Den 25 juni 2018 presenterades gestaltningsförslaget som ligger till grund för upprustningen. 

Under första halvåret av 2019 förberedde park- och naturförvaltningen på plats i parken, till exempel genom att flytta träd, inför byggstarten den 5 augusti 2019.

I februari 2020 öppnades parken åter efter upprustningen och under försommaren kom kandelaberbelysningen tillbaka efter renovering och planteringarna färdigställdes.   

Upphandlingen av gestaltning och projektering av Brunnsparken blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter. Till grund för upphandlingen låg den förstudie som park- och naturförvaltningen gjorde under 2017 och som innehåller förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt.

Brunnsparken sträcker sig från fontänen Johanna i väster till Palace-huset i öster och det är det geografiska området som upprustningen omfattar. 

I arbetet med förstudien samverkade park- och naturförvaltningen med andra förvaltningar i staden, med fastighetsägare, organisationer som representerar näringsidkare och polis. I en rad workshoppar med projektledare och representanter för de olika förvaltningarna och organisationerna kartlades parkens styrkor, svagheter samt risker och möjligheter för parkens utveckling.

 

Park- och naturförvaltningen fanns också på plats i parken vid två tillfällen i april 2017 för att ta emot synpunkter på vad som fungerar bra respektive mindre bra och vad man skulle vilja göra i parken i framtiden. Dessutom fanns en enkät här på webbplatsen, från mitten av april till mitten av maj 2017, där den som ville kunde lämna synpunkter.

Omkring 300 synpunkter kom in via enkäten här på stadens webbplats för stadsutveckling och dialogerna på plats i parken. Synpunkterna var väldigt samstämmiga med de som kom fram i workshoppar med olika förvaltningar i staden och representanter för fastighetsägare, näringsidkare samt polis.

 

För att kunna utveckla Brunnsparken till ett tryggare, tillgängligare och mer välkomnande park- och hållplatsrum i staden ansåg flertalet av de tillfrågade att det bland annat krävs:

 1. Bättre och tydligare hårdgjorda gång- och cykelstråk
 2. Siktstråk för att lättare kunna orientera sig i parken genom att ta bort skymmande byggnader och skyltar i parkens hörn
 3. Paviljong/vänthall/café i parken med bra innehåll och god arkitektonisk kvalitet
 4. Mer solljus i parken – ta bort en del träd
 5. Fler och mer varierade sittplatser.

Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande hållplatsrum. Efter upprustningen ska Brunnsparken vara ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken ska vara tydliga och tre platser öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas. 

Park- och naturförvaltningens uppdrag att rusta upp Brunnsparken handlar om att skapa goda fysiska förutsättningar för tillgänglighet, trygghet och en mer välkomnande Brunnspark. Enbart en upprustning av den fysiska miljön kommer inte att räcka för att lösa de sociala problem som finns på platsen. För det krävs insatser från många fler aktörer. I planering av upprustningen av parken har därför park- och naturförvaltningen samverkat både med andra förvaltningar i staden och med fastighetsägare, näringsidkare och polisen för att få deras synpunkter på hur gestaltningen på bästa sätt kan bidra till tryggheten.

Trafikmiljön påverkar också upplevelsen av Brunnsparken och åtgärder inom kollektivtrafikområdet är nödvändiga för att att sänka ljudnivån i parken. Brunnsparken är en av Sveriges mest trafikerade knutpunkt för kollektivtrafik. Under den tid som upprustningen pågår får kollektivtrafiken omkring Brunnsparken inte störas och därför kommer inga förändringar att ske inom de närmaste åren vad gäller kollektivtrafiken omkring parken.

Trafikkontoret avgör tidplanen för kajupprustning, som beräknas ske tidigast 2024.

Under juni 2020 kommer den sidan av kajmuren som hör till parken att fogas om och rensas från växtlighet. 

För att släppa in ljus till platsen finns det färre träd i Brunnsparken nu än vad det fanns innan upprustningen. Det är framförallt de yttre trädraderna som är kvar, inklusive den stora almen som är parkens äldsta träd, men även några träd i de inre raderna för att behålla de räta linjerna i parken mellan Palace och statyn ”Såningskvinnan”.

 

Fem av de träd som togs ner i Brunnsparken har flyttats till nya platser i staden; en till en gräsyta längs Fanjunkaregatan i Kviberg och två till en plats vid Gärdsås torg i Bergsjön.

 

Nya träd har planterats och de har tydliga årstidsvariationer, som vacker vårblomning eller sprakande höstfärger.

 

Förutom nya träd så har upphöjda planteringar anlagts för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i området och ge Brunnsparken en ännu grönare parkkänsla.

 

Illustrationsplan Brunnsparken med träd och planteringar, White arkitekter

Under tiden som byggnationen pågick var parken avstängd eftersom det inte var möjligt att vistas i eller bedriva verksamhet i parken under upprustningen. Jafari's Donuts var kvar i Brunnsparken till och med 21 juli 2019.

 

Under upprustningen har det gjorts förberedelser för en ny byggnad för kaféverksamhet i parken genom att vatten och el dragits fram. Utformning och byggnation av en kafébyggnad ingår inte i uppdraget att upprusta Brunnsparken men park- och naturförvaltningen samverkar med andra förvaltningar i staden för att få till stånd en permanent lösning i parken för kaféverksamhet. Vid sitt möte den 16 november 2020 kommer fastighetsnämnden ta upp ärendet om att bygga och hyra ut kafébyggnad i Brunnsparken.

 

Den 1 april 2020 startade cykel- och mopedvagnarna sin försäljning av mat/dryck i staden. Brunnsparken var en av de anvisade platserna. 

 

Toalettbyggnaden flyttades till Azaleadalen i Slottsskogen i slutet av juni 2019. Närmaste offentliga toalett finns på Drottningtorget. Dessutom har vissa restauranger, kaféer och offentliga byggnader toaletter som får användas av allmänheten. För information om var närmaste offentliga toaletter finns, se information på Göteborgs Stads webbplats.

Det går inte att minska antalet fåglar och råttor genom att rusta upp parken, utan det handlar om att sluta mata fåglarna, och indirekt råttorna.

Under arbetet med att göra en förstudie inför upprustningen av Brunnsparken hade park- och naturförvaltningen en workshop tillsammans med stadens tillgänglighetsråd. Där framkom bland annat att det behöver bli tydligare och lättframkomliga stråk utanför och genom parken. Det behöver bli ljusare i parken, ljudnivån måste sänkas och tillgänglighetsanpassade bänkar behövs.

 

Efter upprustningen är parken ljusare och har fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken är tydliga och tre platser har öppnats upp för att ge utrymme att mötas och synas.

 

Vad gäller ljudnivån i parken så är åtgärder inom kollektivtrafikområdet nödvändiga för att att sänka ljudnivån i parken. 

Stenskulpturen ”Livshjulet” av Ann Carlsson Corneev och bronsskulpturen/fontänen ”Såningskvinnan” (kallad ”Johanna”) av Per Hasselberg finns båda kvar och "Livshjulet" har fått en ny plats i parken nära Fredsbron.

”Talstenarna”, som är en markskulptur av Birgitta Watz, demonterades eftersom konstverket inte är en del av platsens nya gestaltning. Konstverket har återlämnats till konstnären.

”Ormen” är inte ett konstverk utan konstnärlig utsmyckning från den senaste renoveringen av Brunnsparken 1991. "Ormen", som går runt fontänen, ligger kvar och har kompletterats med nya stenar för att sluta cirkeln runt fontänen. 

Mer information om konsten och den konstnärliga utsmyckningen finns i Förstudie Brunnsparken på sidan 10. 

Under upprustningen var parken avstängd med så kallade soundguards (betongbarriär med skalskydd) längs Södra Hamngatan samt mot Fredsbron och Fontänbron. Några av sektionerna var försedda med stora fönster. Mot Norra Hamngatan fanns byggstängsel. Det var inte möjligt att vistas i eller bedriva verksamhet i parken under upprustningen. 

Hållplatslägena berördes inte av upprustningen och det var fri passage över Fontänbron och Fredsbron. 

Kostnaden för upprustningen av Brunnsparken är beräknad till 25 miljoner kronor.

Upphandling av entreprenör gjordes under januari/februari 2019.

 

Förberedelser på plats i parken genomfördes under första halvåret av 2019, till exempel flytt av träd och därefter flytt av toalettbyggnaden till Slottsskogen. Jafari's Donuts var kvar till och med 21 juli.

 

Den 5 augusti startade upprustningen av parken. Under december planterades träd och vid årsskiftet påbörjades stensättningen. Den 17 februari 2020 var upprustningen klar, drygt en månad tidigare än planerat. Under april/maj planterades perennerna i planteringskaren och kajmuren fogades om och rensades från växtlighet. Kandelaberbelysningen, som restaurerats, flyttades tillbaka till parken i juni. 

Kontakt

 • Johan Blomqvist
 • Projektledare park- och naturförvaltningen
 • Ylva Offerman
 • Biträdande projektledare park- och naturförvaltningen
 • Angelique Rooth
 • Kommunikationsstrateg park- och naturförvaltningen
Uppdaterad 23 juni 2021