Brunnsparken ska rustas upp och bli ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Brunnsparken ska rustas upp och bli ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020, med start 5 augusti 2019, rustas parken upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Arbetet sker i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

Upphandlingen av gestaltning och projektering av Brunnsparken blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter. Till grund för upphandlingen låg den förstudie som park- och naturförvaltningen gjorde under 2017 och som innehåller förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt.

  • test
  • test 2

Brunnsparken sträcker sig från fontänen Johanna i väster till Palace-huset i öster och det är det geografiska området som upprustningen omfattar. 

I arbetet med förstudien samverkade park- och naturförvaltningen med andra förvaltningar i staden, med fastighetsägare, organisationer som representerar näringsidkare och polis. I en rad workshoppar med projektledare och representanter för de olika förvaltningarna och organisationerna kartlades parkens styrkor, svagheter samt risker och möjligheter för parkens utveckling.

 

Park- och naturförvaltningen fanns också på plats i parken vid två tillfällen i april 2017 för att ta emot synpunkter på vad som fungerar bra respektive mindre bra och vad man skulle vilja göra i parken i framtiden. Dessutom fanns en enkät här på webbplatsen, från mitten av april till mitten av maj 2017, där den som ville kunde lämna synpunkter.

Omkring 300 synpunkter kom in via enkäten här på stadens webbplats för stadsutveckling och dialogerna på plats i parken. Synpunkterna var väldigt samstämmiga med de som kom fram i workshoppar med olika förvaltningar i staden och representanter för fastighetsägare, näringsidkare samt polis.

 

För att kunna utveckla Brunnsparken till ett tryggare, tillgängligare och mer välkomnande park- och hållplatsrum i staden ansåg flertalet av de tillfrågade att det bland annat krävs:

  1. Bättre och tydligare hårdgjorda gång- och cykelstråk
  2. Siktstråk för att lättare kunna orientera sig i parken genom att ta bort skymmande byggnader och skyltar i parkens hörn
  3. Paviljong/vänthall/café i parken med bra innehåll och god arkitektonisk kvalitet
  4. Mer solljus i parken – ta bort en del träd
  5. Fler och mer varierade sittplatser.

Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande hållplatsrum. Efter upprustningen ska Brunnsparken vara ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken ska vara tydliga och tre platser öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas. 

Park- och naturförvaltningens uppdrag att rusta upp Brunnsparken handlar om att skapa goda fysiska förutsättningar för tillgänglighet, trygghet och en mer välkomnande Brunnspark. Enbart en upprustning av den fysiska miljön kommer inte att räcka för att lösa de sociala problem som finns på platsen. För det krävs insatser från många fler aktörer. I planering av upprustningen av parken har därför park- och naturförvaltningen samverkat både med andra förvaltningar i staden och med fastighetsägare, näringsidkare och polisen för att få deras synpunkter på hur gestaltningen på bästa sätt kan bidra till tryggheten.

Trafikmiljön påverkar också upplevelsen av Brunnsparken och åtgärder inom kollektivtrafikområdet är nödvändiga för att att sänka ljudnivån i parken. Brunnsparken är en av Sveriges mest trafikerade knutpunkt för kollektivtrafik. Under den tid som upprustningen pågår får kollektivtrafiken omkring Brunnsparken inte störas och därför kommer inga förändringar att ske inom de närmaste åren vad gäller kollektivtrafiken omkring parken.

Trafikkontoret avgör tidplanen för kajupprustning, som beräknas ske tidigast 2024.

Brunnsparken upplevs idag som mörk, även under våren och sommaren, eftersom trädens kronor är låga och bladverket kompakt. De skulle behöva gallras underifrån, för att lyfta kronorna och släppa igenom ljus, men träden är inte tillräckligt höga för det.

 

För att släppa in ljus till platsen kommer det att finnas färre träd i Brunnsparken efter upprustningen än vad som finns i parken idag. Det är framförallt de yttre trädraderna som kommer att finns kvar, inklusive den stora almen som är parkens äldsta träd, men även några träd i de inre raderna för att behålla de räta linjerna i parken mellan Palace och statyn ”Såningskvinnan”. Nya träd kommer att planteras och de kommer att ha tydliga årstidsvariationer, som vacker vårblomning eller sprakande höstfärger.

 

Förutom nya träd så kommer upphöjda planteringar att anläggas för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i området och ge Brunnsparken en ännu grönare parkkänsla.

 

Illustrationsplan Brunnsparken med träd och planteringar, White arkitekter

Under tiden som byggnationen pågår kommer parken att vara avstängd och det kommer inte gå att vistas i eller bedriva verksamhet i parken. Jafari's Donuts var kvar i Brunnsparken till och med 21 juli 2019.

Under upprustningen görs förberedelser för en ny byggnad för kaféverksamhet i parken. Utformning och byggnation av den ingår inte i uppdraget att upprusta Brunnsparken men att förbereda marken och dra fram vatten och el till platsen för byggnaden. När upprustningen är klar och parken öppnas är målsättningen att det ska finnas någon form av kaféverksamhet på plats, tillfällig eller permanent. 

 

Toalettbyggnaden flyttades till Azaleadalen i Slottsskogen i slutet av juni 2019. För information om var närmaste offentliga toaletter finns, se information på Göteborgs Stads webbplats.

Det går inte att minska antalet fåglar och råttor genom att rusta upp parken, utan det handlar om att sluta mata fåglarna, och indirekt råttorna.

Under arbetet med att göra en förstudie inför upprustningen av Brunnsparken hade park- och naturförvaltningen en workshop tillsammans med stadens tillgänglighetsråd. Där framkom bland annat att det behöver bli tydligare och lättframkomliga stråk utanför och genom parken. Det behöver bli ljusare i parken, ljudnivån måste sänkas och tillgänglighetsanpassade bänkar behövs.

 

Efter upprustningen ska parken vara ljusare och ha fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken ska vara tydliga och tre platser öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas.

 

Vad gäller ljudnivån i parken så är åtgärder inom kollektivtrafikområdet nödvändiga för att att sänka ljudnivån i parken. 

Stenskulpturen ”Livshjulet” av Ann Carlsson Corneev och bronsskulpturen/fontänen ”Såningskvinnan” (kallad ”Johanna”) av Per Hasselberg kommer båda att finnas kvar men "Livshjulet" kommer att få en ny plats i parken nära Fredsbron.

”Talstenarna”, som är en markskulptur av Birgitta Watz, kommer att demonteras eftersom konstverket inte är en del av platsens nya gestaltning. Konstverket kommer att återlämnas till konstnären.

”Ormen” är inte ett konstverk utan konstnärlig utsmyckning från den senaste renoveringen av Brunnsparken 1991. Planen är att den del av "Ormen" som nu går runt fontänen ska ligga kvar och kompletteras med nya stenar för att sluta cirkeln runt fontänen. 

Mer information om konsten och den konstnärliga utsmyckningen finns i Förstudie Brunnsparken på sidan 10. 

Parken är avstängd med så kallade soundguards (betongbarriär med skalskydd) längs Södra Hamngatan samt mot Fredsbron och Fontänbron. Några av sektionerna är försedda med stora fönster. Mot Norra Hamngatan är det byggstängsel. Det är inte möjligt att vistas i eller bedriva verksamhet i parken. På grund av upprustningen kommer platsen inte heller att kunna upplåtas för evenemang under tiden 1 augusti 2019 till och med 31 mars 2020.

 

Hållplatslägena berörs inte av upprustningen och det är fri passage över Fontänbron och Fredsbron. 

Kostnaden för upprustningen av Brunnsparken är beräknad till 25 miljoner kronor.

Upphandling av entreprenör gjordes under januari/februari 2019.

 

Förberedelser på plats i parken genomfördes under första halvåret av 2019, till exempel flytt av träd och därefter flytt av toalettbyggnaden till Slottsskogen. Jafari's Donuts var kvar till och med 21 juli.

 

Den 5 augusti startade upprustningen av parken. Under december kommer nya träd att planteras och vid årsskiftet görs stensättningen. Upprustningen ska enligt plan vara klar i månadsskiftet mars/april 2020, med undantag av plantering av perenner som sker i maj 2020.

Publicerad 21 mars 2017 (Uppdaterad 12 september 2019)