Brunnsparken ska rustas upp och bli ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Brunnsparken ska rustas upp och bli ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019 rustas parken upp för att bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum och ett smycke i staden. Arbetet sker i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

Upphandlingen av gestaltning och projektering av Brunnsparken blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter. Till grund för upphandlingen låg den förstudie som park- och naturförvaltningen gjorde under 2017 och som innehåller förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt.

Brunnsparken sträcker sig från fontänen Johanna i väster till Palace-huset i öster och det är det geografiska området som upprustningen omfattar. 

I arbetet med förstudien samverkade park- och naturförvaltningen med andra förvaltningar i staden, med fastighetsägare, organisationer som representerar näringsidkare och polis. I en rad workshoppar med projektledare och representanter för de olika förvaltningarna och organisationerna kartlades parkens styrkor, svagheter samt risker och möjligheter för parkens utveckling.

 

Park- och naturförvaltningen fanns också på plats i parken vid två tillfällen i april 2017 för att ta emot synpunkter på vad som fungerar bra respektive mindre bra och vad man skulle vilja göra i parken i framtiden. Dessutom fanns en enkät här på webbplatsen, från mitten av april till mitten av maj 2017, där den som ville kunde lämna synpunkter.

Omkring 300 synpunkter kom in via enkäten här på stadens webbplats för stadsutveckling och dialogerna på plats i parken. Synpunkterna var väldigt samstämmiga med de som kom fram i workshoppar med olika förvaltningar i staden och representanter för fastighetsägare, näringsidkare samt polis.

 

För att kunna utveckla Brunnsparken till ett tryggare, tillgängligare och mer välkomnande park- och hållplatsrum i staden ansåg flertalet av de tillfrågade att det bland annat krävs:

  1. Bättre och tydligare hårdgjorda gång- och cykelstråk
  2. Siktstråk för att lättare kunna orientera sig i parken genom att ta bort skymmande byggnader och skyltar i parkens hörn
  3. Paviljong/vänthall/café i parken med bra innehåll och god arkitektonisk kvalitet
  4. Mer solljus i parken – ta bort en del träd
  5. Fler och mer varierade sittplatser.

Ett övergripande gestaltningsförslag presenterades i slutet av juni 2018. Det utgår från att Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande hållplatsrum. 

Målet är att skapa tydliga stråk och siktlinjer, fler planeringar, förbättra tillgängligheten och ljudmiljön, göra parken ljusare och utveckla samspelet mellan park och hållplatser så att parken upplevs mer välkomnande.

Park- och naturförvaltningens uppdrag att rusta upp Brunnsparken under perioden 2018-2019 handlar om att skapa goda fysiska förutsättningar för tillgänglighet, trygghet och en mer välkomnande Brunnspark. Enbart en upprustning av den fysiska miljön kommer inte att räcka för att lösa de sociala problem som finns på platsen. För det krävs insatser från många fler aktörer. Ett exempel är Trygg i Centrums (samarbete mellan Polisen och Göteborgs Stad) Medborgarlöfte i Göteborg Centrum.

Trafikmiljön påverkar också upplevelsen av Brunnsparken och åtgärder inom kollektivtrafikområdet är nödvändiga för att uppnå målsättningar om att sänka ljudnivån i parken. Brunnsparken är Sveriges näst mest trafikerade knutpunkt för kollektivtrafik. Under den tid som upprustningen pågår får kollektivtrafiken omkring Brunnsparken inte störas och därför kommer inga förändringar att ske inom de närmaste åren vad gäller kollektivtrafiken omkring parken.

Trafikkontoret avgör tidplanen för kajupprustning, som beräknas ske tidigast 2019-2020.

Hur träden ska hanteras ingår i arbetet med gestaltningen. Trädraderna i parken är bärare av parkens historia och ska därför hanteras med omsorg och respekt. Det är träden som gör platsen till en park. Men, för att skapa en ljusare plats kan ett antal träd behöva tas bort och bytas ut till mer genomsiktliga och skira träd än vad som finns i parken idag.

Det är fortfarande oklart och det kommer att klargöras i arbetet med att ta fram en färdig gestaltning.

Det går inte att minska antalet fåglar och råttor genom att rusta upp parken, utan det handlar om att sluta mata fåglarna, och indirekt råttorna.

Vi har haft en workshop tillsammans med stadens tillgänglighetsråd. Där framkom bland annat att det behöver bli tydligare och lättframkomliga stråk utanför och genom parken. Det behöver bli ljusare i parken, ljudnivån måste sänkas och tillgänglighetsanpassade bänkar behövs.

De konstverk som finns i Brunnsparken är ”Livshjulet” av Ann Carlsson Corneev och ”Såningskvinnan” (kallad ”Johanna”) av Per Hasselberg och de kommer båda att finnas kvar. ”Talstenarna” och ”Ormen” är inte konstverk utan konstnärlig utsmyckning. De kommer båda att tas bort eftersom de är trasiga. Mer information om konsten och den konstnärliga utsmyckningen finns i Förstudie Brunnsparken på sidan 10.

Efter årsskiftet 2018/2019 kommer park- och naturförvaltningen att förbereda på plats i parken. Byggstart för upprustningen av Brunnsparken är planerad till första kvartalet 2019 och enligt planen ska den vara klar under slutet av 2019. 

Eftersom det är en omfattande byggnation som kommer att ske i Brunnsparken så kommer framkomligheten minska under byggtiden. Park och naturförvaltningen kommer att göra det så tillgängligt som möjligt och skylta upp hur man tar sig runt byggnationen.

Budgeten för upprustningen av Brunnsparken är 20 miljoner kronor.

Publicerad 21 mars 2017 (Uppdaterad 9 november 2018)