Ljud, ljus, träd och trygghet analyseras i Brunnsparken

Arbetet med att ta fram en gestaltning för upprustningen av Brunnsparken är i full gång. Just nu görs en rad olika analyser, till exempel av trygghet, ljus/sol, akustik, träd och kulturmiljö.

Upphandlingen av gestaltning och projektering blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter, som ska presentera ett gestaltningsförslag under försommaren. Fram till dess kommer olika delar i gestaltningsprocessen att beskrivas här på webbplatsen, till exempel de olika analyser av platsen som White har gjort, där trygghetsanalys är en.

Gestaltningen kan bidra till men inte lösa trygghetsfrågan

I trygghetsanalysen beskrivs att många objekt i parken skymmer sikten och skapar baksidor. I delar av parken finns väldigt mycket fåglar, vilket av många upplevs som obehagligt och ogästvänligt. Markbeläggningen fungerar dåligt både vid regn och torrt väder och det finns få och trånga övergångar till parken.

– Vi kan inte lösa de sociala problem som finns på platsen enbart genom ny gestaltning men vi samverkar både med andra förvaltningar i staden och med fastighetsägare, näringsidkare och polisen för att få deras synpunkter på hur gestaltningen på bästa sätt kan bidra till tryggheten, säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Centrum

För att Brunnsparken ska bli en tryggare och mer välkomnande plats krävs också insatser från andra aktörer. Ett exempel är polisens medborgarlöfte i Göteborgs stadsdel Centrum om att öka tryggheten genom polisiär synlighet på utpekade platser, ökade insatser mot narkotika och samverkan med stadsdelen.

Färre träd

White har också tittat närmare på träden i parken. Lindarna och hasselträden med sina täta kronor skuggar och ger ett mörkt intryck. Ett förslag är därför att byta ut några träd mot ljusare träd med skira bladverk och vackra blommor.

– Det kommer att vara färre träd i parken efter upprustningen men trädraderna är bärare av parkens historia och kommer därför hanteras med omsorg. Det är de som gör platsen till en park, inte bara ett hållplatsläge, säger Johan Blomqvist.

Ljus som bländar och skapar kontraster

Ljusanalysen visar att parken uppfattas som mörkare än vad den faktiskt är. Det beror bland annat på att ljus från omkringliggande byggnader bländar och att markbelysningen ger ljus endast fläckvis, vilket skapar skarpa kontraster.

Analysen av ljusförhållandena i Brunnsparken visar bland annat att ljusmiljön präglas av små, starkt belysta partier, som skapar "ljusfläckar".

Ingen förändring av kollektivtrafiken

Eftersom kollektivtrafikens sträckning omkring Brunnsparken inte kommer att förändras inom en nära framtid så kommer den fortsatt bidra till en hög ljudnivå i parken. I akustikanalysen finns beskrivet vad i gestaltningen som kan bidra till en bättre ljudmiljö, om än i mindre utsträckning, till exempel växter som sprider och absorberar ljud, mjuk markbeläggning och låga bullerskärmar.

Konceptförslag visar tänkbara lösningar

Nästa steg i gestaltningsarbetet är så kallade konceptförslag. De innehåller inte detaljerade beskrivningar av en färdig gestaltning utan visar på tänkbara lösningar för att möta de behov och förutsättningar som arkitekterna har att förhålla sig till i gestaltningen. De kommer att presenteras under våren här på webbplatsen.

Park- och naturnämnden har gett park- och naturförvaltningen i uppdrag att rusta upp Brunnsparken. Under första kvartalet 2019 kommer park- och naturförvaltningen att börja förbereda på plats i parken. Byggstart för upprustningen av Brunnsparken är planerad till tredje kvartalet 2019 och enligt planen ska den vara klar sommaren 2020. 

Publicerad 27 mars 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)