Planen är att börja förbereda för upprustningen under första kvartalet 2019.

I synpunktsinsamlingar från allmänheten och workshops med berörda fastighetsägare, förvaltningar och polisen fick park- och naturförvaltningen in ett underlag som visade en samstämmig bild av Brunnsparken idag och önskemål om förändringar för framtiden. Det ligger till grund för uppdraget som park- och naturnämnden gav park- och naturförvaltningen hösten 2017, att upprusta Brunnsparken med målet att skapa ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum, som White arkitekter nu tagit fram ett gestaltningsförslag för.

– Idag upplevs Brunnsparken som mörk och otrygg. Vi vill få in mer solljus och belysning i parken, bättre gångstråk, fler sittplatser, tydligare siktstråk och ny blommande växtlighet och grönska. Framförallt vill vi att denna centrala park ska bli välkomnande, välfungerande och vacker. Med den nya gestaltningen får Brunnsparken en mycket tydligare parkkänsla och kan samtidigt fungera som ett hållplatsrum med plats för många, säger Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare, Göteborgs Stad.

Färre träd men mer grönska

Gestaltningsförslaget innehåller färre träd än i dagens Brunnsparken för att släppa in ljus till platsen. Det är framförallt de yttre trädraderna som finns kvar men även några träd i de inre raderna för att behålla de räta linjerna i parken mellan Palace och statyn ”Såningskvinnan”. Nya träd med tydliga årstidsvariationer, som vacker vårblomning eller sprakande höstfärger, föreslås planteras.

I Whites gestaltningsförslag finns också golv av granithällar och upphöjda planteringar som ska ge Brunnsparken en grönare parkkänsla. Det finns tydliga huvudstråk för att människor lätt ska kunna röra sig mellan hållplatserna. Många av planteringarna kantas av sittplatser med god tillgänglighet. Mer belysning blir det och ny, ljus och lättstädad markbeläggning för att bidra till att skapa en ljusare park, även när solen gått ner och under alla årstider.

Många av planteringarna kantas av sittplatser med god tillgänglighet. Mer belysning blir det och ny, ljus och lättstädad markbeläggning för att bidra till att skapa en ljusare park, även när solen gått ner och under alla årstider.

Tre platser öppnas upp för att ge plats att mötas; runt statyn ”Såningskvinnan”, mittplatsen i parken där det ska förberedas för en byggnad för kiosk/servering, samt utanför Palace. Det ska också finns olika typer av sittplatser där man kan slå sig ner. Man ska kunna ses, synas och röra sig obehindrat mellan hållplatslägena.

Samarbete för ökad trygghet

Gestaltningsförslaget kommer att bearbetas ytterligare utifrån synpunkter från andra förvaltningar i Göteborgs Stad och samarbetsparter utanför Staden. Det kan till exempel handla om val av växter, antal träd och mått på olika delar av parken. 

Enbart den fysiska upprustningen och gestaltningen av Brunnsparken löser inte trygghetsfrågan. Samverkan för ökad trygghet pågår mellan bland annat Göteborgs Stad, fastighetsägare, näringsidkare och polisen och det arbetet kommer att fortsätta.

– Brunnsparken är Stadens äldsta park, den ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och det finns många olika aspekter att ta hänsyn till i upprustningen. Därför har vi från start haft en kontinuerlig dialog med många olika aktörer för att kunna göra avvägningar mellan olika intressen, med målet att skapa ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum som ska vara användbart för många och vara ett smycke i staden, förklarar stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård.

Brunnsparken är Stadens äldsta park, den ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och det finns många olika aspekter att ta hänsyn till i upprustningen.

Gestaltningsförslaget presenterades för park- och naturnämnden den 25 juni. Därefter bearbetas det ytterligare och finjusteras innan en bygghandling tas fram och arbetet med att rusta upp parken kan komma igång. Planering för eventuell byggnad pågår parallellt med planering för upprustningen och där krävs bland annat bygglovsbeslut.

Under första kvartalet 2019 kommer park- och naturförvaltningen att börja förbereda på plats i parken inför upprustningen.

Illustrationsplan Brunnsparken, White arkitekter

Publicerad 25 juni 2018 (Uppdaterad 20 juli 2020)