Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.
Arbete med flera detaljplaner pågår. Beräknas klart 2035.

Frågor och svar om Centralenområdet

Centralenområdet är redan i dag väldigt viktig som entré till Göteborg, men när staden och regionen växer så ökar också behovet av mer trafik till och från staden. Därför måste det till en utökad tåg- och kollektivtrafik, men också en utveckling av området som helhet. I dag finns många trafikhinder och platsen känns otillgänglig när man ska ta sig inom och till Centralenområdet. Dessa hinder måste byggas bort för att bli en del av Göteborgs innerstad.

Det händer hela tiden väldigt mycket i Centralenområdet. Detaljplanen Norr om Centralenområdet har nyligen varit ute på samråd vilket betyder att en samrådsredogörelse med inkomna synpunkterna ses över, och utifrån den ska stadsbyggnadskontoret ta ställning till om vad som ska ändras i planerna.

2025 ska den täta innerstaden tagit form och delar av trafiklösningarna vara klar, runt 2035 beräknas hela Centralenområdet kunna vara utbyggt.

Centralenområdet blir inte en isolerad stadsdel utan ligger i anslutning till Gullbergsvass och Frihamnen där det planeras för ett stort antal bostäder. När staden och regionen växer behövs flera olika funktioner och Centralenområdet ska i första hand bli en fungerande kärna för hela regionen. Centralstationen ska ha den bästa tillgängligheten för kollektivtrafik i regionen och därför finns det många vinster med en stort antal arbetsplatser i området.

Den grupp höga hus som planeras norr om Centralstationen ska bli mycket framträdande och blir ett landmärke för den nya stadssiluetten. Höjden på husen inverkar på hela området och även på kulturmiljön, vilket gör att det är många frågor och övervägningar att ta ställning till i det fortsatta arbetet för området.

Ja, Nils Ericssonterminalen ska vara kvar. Under tiden som Västlänken byggs ska däremot ett fåtal terminalsplatser ersättas med en tillfällig bussterminal på Åkareplatsen, bakom Clarion Hotel Post.

Centralstationen har i dag nått sin fulla kapacitet vad gäller tågtrafik och behöver därför utvecklas. Med Västlänken tillkommer fyra spår för regionala tåg vilket innebär att de nationella tågen får det utrymme som behövs på nuvarande station. Vid Västlänkens mittuppgång ska ett torg bli Centralstationens nya framsida – torget ska bli lika mycket en mötesplats som en väntplats där stråk med olika trafikflöden möts. I byggnaderna ska det finnas en mötesplats som gärna får ha en inriktning mot barn och unga.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 26 mars 2021)