Den del av bangården som är uppställningsspår vid Göteborgs Centralstation ska flyttas och göra plats för nya bostäder och kontor.

Den del av bangården som är uppställningsspår vid Göteborgs Centralstation ska flyttas och göra plats för nya bostäder och kontor.

Spårområde vid Centralen flyttas till Gamlestaden

Uppställningsspåren vid centralstationen ska flyttas till Lärjeholm i Gamlestaden. På så sätt frigörs yta för nya bostäder, kontor och Bangårdsförbindelsen som är en ny bro intill Göteborgs centralstation.

Centrala Göteborg genomgår i dagsläget en stor stadsomvandling som möjliggörs genom ett antal större infrastrukturprojekt. Som del av detta kommer Trafikverket och Göteborgs stad att frigöra centralt belägen mark inom nuvarande bangårdsområde. Vid sitt möte 3 februari beslutade fastighetsnämnden  att ansöka om planbesked för projektet.

Trafikverket har genomfört omfattande studier för att hitta nya lokaliseringar för tåguppställning och funnit att Lärjeholm intill Gamlestadsvägen tillsammans med Pilekrogen i södra Mölndal är de lämpligaste platserna.

För Lärjeholm, i stadsdelen Gamlestaden, är det bland annat närheten till det centrala järnvägsnätet, och kommande Västlänken, som gör området mycket lämpat för uppställning av persontåg.

För Lärjeholm, i stadsdelen Gamlestaden, är det bland annat närheten till det centrala järnvägsnätet, och kommande Västlänken, som gör området mycket lämpat för uppställning av persontåg.

Åtta uppställningsspår byggs i första skedet

Området ligger nära Kretsloppsparken, Alelyckan, och omfattar cirka 14 hektar. Marken ägs av Göteborgs Stad. Ytan disponeras för närvarande av tre föreningar, två för hobbyodling och en för djurkoloni.

Odlingsföreningarna kommer att kunna vara kvar under 2020. Under 2021 kommer ett nytt odlingsområde i Angered att stå klart. Djurkoloniområdet kommer att avvecklas.

Trafikverket planerar att i ett första skede bygga åtta uppställningsspår. Det finns även planer på ytterligare fyra spår, men det finns det inga beslut om än.

Kartans prickade röda linje visar ytan för uppställningsspåren som ska flyttas bort och ge plats för nya byggnader som ska ingå i stadsdelen Centralenområdet.

Ska vara klart 2026

Inom området har Kretslopp och Vatten behov av att reservera yta för kommande behov i anslutning till Alelyckans vattenverk. Den kvarvarande ytan kommer att användas för skyfallsåtgärder, exempelvis att skapa grönområden och dammar som lokalt kan ta emot och magasinera stora regnmängder.

Den kvarvarande ytan kommer att användas för skyfallsåtgärder, exempelvis att skapa grönområden och dammar som lokalt kan ta emot och magasinera stora regnmängder.

Exploateringen av platsen bedöms som komplicerad. Området omges av infrastrukturanläggningar som motorväg, järnväg och spårväg. Dessutom finns det inom området utmanande förutsättningar vad gäller VA-ledningar, skyfallsproblematik och risk för sättningar i marken.

Till detta kan adderas att området i norr avgränsas av Lärjeån som är ett Natura 2000-område med höga naturvärden och i södra delen finns en kulturhistorisk lämning i form av skans/fästning. De komplexa förhållandena kräver noggranna utredningar innan byggnationerna kan påbörjas.

Arbetet med detaljplan och järnvägsplan förväntas påbörjas under 2020. Uppställningsspårens anläggningar ska vara i drift 2026.  

Ny plats för en del av uppställningsspåren blir i Lärjeholm, Gamlestaden, mellan Marieholmsleden och Gamlestadsvägen. Inom det streckade området ska även få plats med anläggningar för kretslopp & vatten samt ett markområde som kan tjäna som magasin för stora regnmängder.

Publicerad 4 februari 2020 (Uppdaterad 11 februari 2020)