Vad?

Göteborgs Stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn skrev i november 2021 under ett första samverkansavtal om att tillsammans ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata.

Under 2022 har en projekttävling om den kommande nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn och Götaplatsen pågått. Fyra utvalda team fick lämna in sina förslag och hösten 2022 utsåg juryn en vinnare. 

De fyra förslagen heter:

1.”Öppen ridå”
2. ”Avenyns vardagliga högtidlighet”
3. ”AveNy”
4. ”Alltid inne – Alltid ute”

Här hittar du det vinnande förslaget.

I tävlingsprogrammet kan du läsa hur tävlingsuppgiften såg ut - följ länken här nedanför.

Var?

Kungsportsavenyn är nästan en kilometer lång från Kungsportsbron till Poseidon på Götaplatsen. Det är drygt 40 meter mellan husfasaderna och när de ursprungliga förträdgårdarna framför husen togs bort på 1970-talet blev trottoarerna 15 meter breda. 

Varför?

Det har nu gått 50 år sedan den senaste stora upprustningen av Avenyn. Ett försök att lyfta paradgatan gjordes av staden under åren 2014–2017.  Då hade ett förslag till gestaltningsprogram tagits fram men den processen stoppade utan att något av förslagen genomfördes.

När?

Med ett inriktningsdokument som grund genomförs en planerings- och gestaltningsfas. En projekttävling genomfördes under första halvan av året och under hösten 2022 utsågs en vinnare. 

Fortsatt tidplan:

  • En tävlingsjury med nio medlemmar har bedömt förslagen.
  • Ett vinnande förslag har utsetts i oktober.
  • Det vinnande förslaget kommer utvecklas vidare under 2022 och 2023 i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras.
  • Byggstart av den första etappen på Avenyn planeras bli under andra kvartalet 2024.
  • Hela stadsrummet inklusive Götaplatsen beräknas vara ombyggt 2026.

Vem?

Stadsutvecklingsprojektet, som omfattar både Avenyn och Götaplatsen, är ett uppdrag från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden genom Göteborgs Stads budget för 2021. Uppdraget innebär att stadsbyggnadskontoret ska driva och leda arbetet i bred samverkan med stadens förvaltningar och de privata aktörerna. Wallenstam, Balder, Pandox, Bygg-Göta, Göta Par Bricole, GöteborgsLokaler, Västerstaden och Avenyen nr 5 medverkar i arbetet. Det gör också det kommunala fastighetsbolaget Higab som äger alla de stora kulturbyggnaderna vid Götaplatsen. Även Citysamverkan genom Avenyföreningen, som representerar cirka 250 företag i området, är med i processen.

Tyck till om Avenyn

Har du någon favoritplats på Avenyn? Är det något du tycker saknas på denna kända Göteborgsgata? Skicka gärna in dina synpunkter till oss. Vi kommer inte kunna besvara ditt mejl, men dina synpunkter kommer läsas av projektets medlemmar och tas med som inspiration i det fortsatta arbetet. Skriv "Avenyn synpunkt" i mejlets ämnesrad. Tack för ditt bidrag!

Mejla in dina synpunkter här

Frågor och svar

Avenyn ska vara Göteborgs parad-, nöjes och mesta kulturgata, en utåtriktad och grön paradgata med internationell attraktionskraft och vara en puls för hela regionen. Framtidens Avenyn grundar sig på gatans historia och siktar mot framtiden.

Projektets syfte är att Avenyn och Götaplatsen ska ges ett uttryck som bekräftar platsens betydelse och återupprättar Avenyns status och skönhet. Syftet är också att göra en förflyttning av gatans nuvarande något falnade anseende som 50 år utan upprustning har givit den, samt förbättra gatans attraktivitet även vintertid.

  • Att stärka Avenyns identitet som unik destination.
  • Att Avenyn ska bli en tillgänglig plats för alla.
  • Att stärka och synliggöra Avenyn som kulturbärare av konst och kultur i olika former.

Det politiska uppdraget gavs av Kommunfullmäktige i Budget 2021 och sedan dess har en tät dialog förts mellan stadens olika förvaltningar, Avenyföreningen och fastighetsägarna längs Avenyn. Hösten 2021 har staden och fastighetsägarna enats om ett samverkansavtal som innebär en tät samverkan kring utvecklingen av gatan och att lika mycket pengar för genomförandet läggs från båda håll för upprustningsprojektet. Avtalet som nu är påskrivet omfattar det första skedet av arbetet som handlar om planering och design.

De senaste tio åren har ett stort arbete gjorts för att identifiera Avenyns behov för att uppnå målen med upprustningen, som nämnts tidigare. Men det som skiljer den nuvarande processen från tidigare är att det nu finns ett tydligt politiskt uppdrag, bred samverkan mellan parterna och en beslutad ambition för budgeten. Förutsättningarna är alltså betydligt starkare och stabilare nu.

Ambitionen är att Avenyn ska bli en unik destination som motsvarar den förväntan som göteborgare och besökare har. Avenyn ska ha en attraktionskraft i både gestaltning och utbud så att stadsrummet blir livfullt, spännande och tryggt. Gatan behöver ny gatubeläggning då den befintliga är sliten det behövs en ljussättning som skapar en känsla av inbjudande trygghet, kulturen behöver få en mer tydlig och framträdande plats längs hela stråket upp mot Götaplatsen, det gröna längs Avenyn behöver ses om och utvecklas och stadsrummet behöver få en inbjudande möblering.

Kostnaderna för själva upprustningen av paradgatan, exklusive Götaplatsen, har beräknats till sammanlagt 300 miljoner kronor. Göteborgs Stad och fastighetsägarna ska stå för hälften vardera. Utöver detta bekostar staden mindre trafikåtgärder och underhåll, liksom upprustning av Götaplatsen, för sammanlagt 117 miljoner kronor. 

Samverkansprojektet mellan fastighetsägarna och staden innebär en finansiering om 300 miljoner kronor där fastighetsägarna står för hälften och staden för motsvarande belopp. Detta gäller Avenyns gångytor. För de mer trafikknutna kostnaderna och för Götaplatsen har Trafikkontoret 117 miljoner avsatt. Kostnadsramen för hela projektet är alltså 417 miljoner. Samverkansavtalet som skrivs på nu hösten 2021 avser den första delen i projektet som är att genomföra en projekttävling där vi efterfrågar förslag till ny design för Avenyn. Det kommande samverkansavtalet avser genomförandet av upprustningen.

Tanken är att Avenyn även under upprustningstiden ska vara en attraktiv plats att besöka och att själva upprustningen i sig på ett spännande sätt presenteras för dem som passerar.

Inriktningen är att det ska bli mer grönska än vad det är idag på Avenyn. Park- och naturförvaltningen har undersökt hur träden på Avenyn mår idag och undersökningen visar att en del av träden inte mår bra och har dåliga förutsättningar för att utvecklas. Lindarna planterades på Avenyn på 1990-talet och ett flertal har inte växt som de borde sedan dess. Inriktningen är därför att se över trädbeståndet och i de fall där det bedöms nödvändigt plantera nya träd med bättre förutsättningar att leva, må bra och bidra med rätt ekosystemtjänster. Träd som också är bättre rustade inför klimatförändringar.

Förträdgårdarna på Avenyn 1 och 2 är privata och har andra förutsättningar än resten av Avenyn som är så kallad allmän plats. Hur stads- och gaturummet skall utformas är en av uppgifterna i den kommande projekttävlingen.

Nuvarande regler för uteserveringar är att de kan finnas året runt om, om de är öppna och ej bygglovspliktiga medan inbyggda bygglovspliktiga uteserveringar bara får finnas under sommarsäsongen (eftersom det inte finns byggrätter utan är allmän plats). Men i arbetet kommer vi att se över hur uteserveringarna kan utvecklas över hela året så att de både tillför något till den som vill konsumera och den som bara vill promenera längs stråket. Det ska också vara ett bra utbyte och balans mellan de kommersiella förutsättningarna och att vara en gata för alla. 

Konstgestaltning kommer att tillföras till Avenyn och Götaplatsen i samverkan med kulturförvaltningen. Det arbetet sker utifrån den så kallade enprocentregeln. Konsten kan bidra till att Avenyn blir än mer intressant och angeläget för göteborgare och besökare.

Ambitionen är att en första byggetapp startar andra kvartalet 2024 och att gatan som helhet står klar våren 2026. Genomförandet kommer att ske i etapper och behöver anpassas till verksamheter och trafik av olika slag. En mer precis tidplan kommer att arbetas fram.

Det första avtalet hösten 2021 avser planering och design, det andra avtalet (som skrivs på längre fram i processen) avser genomförandet av själva upprustningen. Ambitionen är att genomföra hela projektet på 417 miljoner, men först vill alla parter få en mer detaljerad bild över vad som ska genomföras innan man går in i samverkansavtal två.

Som ett inbjudande stadsrum som är vackert och stiligt men där det också händer spännande saker. Ett stråk dit man dras både för att bara flanera eller för att få spännande upplevelser, kanske i form av gastronomi och shopping eller i form av konst, kultur och det gröna. Även med mötesplatser för egen tid eller samvaro, utan att konsumera.

Kontakt

  • Birgitta Lööf
  • Processledare, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad
Uppdaterad 20 oktober 2022