Den gemensamma visionen är att Avenyn ska sticka ut och forma en egen identitet som stärker Göteborgs varumärke bland europeiska städer. Paradgatan ska präglas av en utformning där högtidlighet samsas med en vänlig och inkluderande atmosfär. En plats tillgänglig för alla och där konst och kultur blir en del av identiteten.

Göteborgs Stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn har just skrivit under ett första samverkansavtal för att tillsammans omedelbart börja arbeta med att ta fram underlag förutvecklingen av stadens paradgata.

- Ett av stadens viktigaste stadsrum ska återfå den kvalitet som det, och göteborgarna, förtjänar. En vacker aveny med ett spännande innehåll ska skapa ett lockande stråk och besöksmål för både göteborgarna och våra besökare, säger Birgitta Lööf, processledare på stadsbyggnadskontoret.

"Ett av stadens viktigaste stadsrum ska återfå den kvalitet som det, och göteborgarna, förtjänar. En vacker aveny med ett spännande innehåll ska skapa ett lockande stråk och besöksmål för både göteborgarna och våra besökare."

- Det här är ett efterlängtat initiativ som vi varmt välkomnar. Vi har en längre tid arbetat aktivt med utvecklingen av våra fastigheter och ser fram emot ett gemensamt helhetsgrepp som stärker hela Avenyns identitet, utformning och attraktion, säger Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam.

Ja, Kungsportsavenyn är ingen vanlig gata. Avenyn är nästan en kilometer lång från Kungsportsbron till Götaplatsen. Det är drygt 40 meter mellan husfasaderna och när de ursprungliga förträdgårdarna framför husen togs bort på 1970-talet blev trottoarerna 15 meter breda. Under åren har dessa öppna ytor möblerats och förändrats men inte förrän nu kommer ett samlat grepp på hela gatans utformning tas fram.

Samtidigt med det första samverkansavtalet har ett gemensamt inriktningsdokument arbetats fram. Där står det att upprustningsprojektets övergripande syfte är ”att Avenyn och Götaplatsen ska ges ett uttryck som bekräftar platsens betydelse och återupprättar Avenyns status och skönhet”.

- Avenyn är ett av Göteborgs starkaste varumärken och göteborgarnas stolthet.
Gatan har länge tagits för given men nu måste den rustas upp och kvaliteten måste höjas. Den behöver vårdas och utvecklas för att fortsätta vara en viktig del i att stärka stadens identitet, säger Jessika Wassberg, vd på Avenyföreningen.

"Avenyn är ett av Göteborgs starkaste varumärken och göteborgarnas stolthet.
Gatan har länge tagits för given men nu måste den rustas upp och kvaliteten måste höjas. Den behöver vårdas och utvecklas för att fortsätta vara en viktig del i att stärka stadens identitet."

De allra flesta fastighetsägarna är med i arbetet på olika sätt. Medverkar gör också det kommunala fastighetsbolaget Higab som äger alla de stora kulturbyggnaderna vid Götaplatsen. Även Avenyföreningen, som representerar cirka 250 företag i området, är med i processen.

Kostnaderna för själva upprustningen av paradgatan, exklusive Götaplatsen, har beräknats till sammanlagt 300 miljoner kronor. Göteborgs Stad och fastighetsägarna ska stå för hälften vardera. Utöver detta bekostar staden mindre trafikåtgärder och underhåll, liksom upprustning av Götaplatsen, för sammanlagt 117 miljoner kronor.

Det första samverkansavtalet som nu har undertecknats omfattar drygt nio miljoner kronor som ska bekosta en planerings- och designfas. Avsikten är att ett andra samverkansavtal undertecknas inför starten av själva upprustningen och den nya gestaltningen.

För stadens del är detta ett stadsutvecklingsprojekt med projektledning från stadsbyggnads- och trafikkontoren. Flera av stadens förvaltningar medverkar aktivt i arbetet.

Ett försök gjordes av staden under åren 2014–2017 för att lyfta Avenyn. Ett gestaltningsprogram hade arbetats fram men processen stoppade utan att något av förslagen genomfördes.

- En viktig skillnad mot det vi försökte då, är att nu är fastighetsägarna tydligare med från början i processen. Ett viktigt ord i arbetet är samverkan och vi kommer nu tillsammans genomföra en projekttävling för att få in intressanta förslag och riktigt bra kompetens för det fortsatta arbetet, säger Birgitta Lööf, som projektleder uppdraget.

Bakgrund: Stadsutvecklingsprojektet, som omfattar både Avenyn och Götaplatsen, är ett uppdrag från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden genom Göteborgs Stads budget för 2021. Uppdraget innebär att stadsbyggnadskontoret ska driva och leda arbetet i bred samverkan med stadens förvaltningar och de privata aktörerna. Wallenstam, Balder, Pandox, Bygg-Göta, Göta Par Bricole, GöteborgsLokaler, Västerstaden och Avenyen nr 5 medverkar i arbetet.

Tidplan:

  • Med ett inriktningsdokument som grund genomförs en planerings- och gestaltningsfas. En projekttävling kommer att genomföras under första halvan av 2022, för att få in intressanta förslag på utformning.                       
  •  Resultatet av tävlingen ligger sedan till grund för en upphandling, enligt Lagen om offentlig upphandling, av de kompetenser som behövs för arbetet fram till starten av genomförandet.
  • Den första etappen av omvandlingen bedöms byggstarta andra kvartalet 2024.

Tyck till om Avenyn

Har du någon favoritplats på Avenyn? Är det något du tycker saknas på denna kända Göteborgsgata? Skicka gärna in dina synpunkter till oss. Vi kommer inte kunna besvara ditt mejl, men dina synpunkter kommer läsas av projektets medlemmar och tas med som inspiration i det fortsatta arbetet. Skriv "Avenyn synpunkt" i mejlets ämnesrad. Tack för ditt bidrag!

Mejla in dina synpunkter här
Publicerad 4 november 2021 (Uppdaterad 9 november 2021)