Brunnsparken har rustats upp och blivit ljusare.

Vad?

Brunnsparken har rustats upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Arbetet har skett i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

Brunnsparkens nya cafébyggnad

Det ska uppföras en cafébyggnad i parken för att bidra till ökad trivsel och trygghet. För att besluta om gestaltningen av cafébyggnaden har en arkitekttävling genomförts hösten 2022. Vinnare av arkitekttävlingen blev förslaget Rödmönja.

Här kan du ta del av den digitala utställningen för arkitekttävlingen, inklusive alla tävlingsförslag. 

Var?

Brunnsparken ligger i centrala Göteborg, mellan Nordstan och Arkaden och mellan två av Göteborgs äldsta gator, Norra Hamngatan och Södra Hamngatan.

Varför?

Under senare år har Brunnsparken rustats upp på olika sätt, exempelvis genom förbättrad belysning, beskärning av träd, ny toalettbyggnad, underhåll av markytor och renovering av fontänen med statyn Johanna. Trots det upplevdes Brunnsparken som mörk och otrygg.

För att parken skulle upplevas som ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävdes mer omfattande upprustning, som innebar mer solljus och belysning i parken, bättre gångstråk, fler sittplatser, tydligare siktstråk och ny blommande växtlighet och grönska. 

När?

I februari 2020 öppnades parken åter efter upprustningen och under försommaren kom kandelaberbelysningen tillbaka efter renovering och planteringarna färdigställdes. I juli 2020 var upprustningen helt klar.

Sedan 2021 arbetar fastighetskontoret med att uppföra en kafébyggnad i parken.

Om Brunnsparkens historia, från 1621 till 2021 och framåt

Att Brunnsparken skulle behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande hållplatsrum.

Parken skulle efter upprustningen vara ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken skulle vara tydliga och tre platser skulle öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas. 

Upphandlingen av gestaltning och projektering av Brunnsparken blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter. Till grund för upphandlingen låg den förstudie som park- och naturförvaltningen gjorde under 2017 och som innehåller förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt.

Under tiden som byggnationen pågick var parken avstängd eftersom det inte var möjligt att vistas i eller bedriva verksamhet i parken under upprustningen. Jafari's Donuts var kvar i Brunnsparken till och med 21 juli 2019.

 

Under upprustningen har vatten och el dragits fram för att förbereda för en ny byggnad för kaféverksamhet i parken.

 

Utformning och byggnation av en kafébyggnad ingick inte i park- och naturförvaltningens uppdrag men fastighetskontoret, i samverkan med bland andra park- och naturförvaltningen, arbetar nu med uppdraget att bygga och hyra ut en kafébyggnad i Brunnsparken.

 

Förutom det så startade den 1 april 2020 cykel- och mopedvagnarna sin försäljning av mat/dryck i staden. Brunnsparken var en av de anvisade platserna. 

 

Toalettbyggnaden flyttades till Azaleadalen i Slottsskogen i slutet av juni 2019. Närmaste offentliga toalett finns på Drottningtorget. Dessutom har vissa restauranger, kaféer och offentliga byggnader toaletter som får användas av allmänheten. För information om var närmaste offentliga toaletter finns, se information på Göteborgs Stads webbplats.

I arbetet med förstudien samverkade park- och naturförvaltningen med andra förvaltningar i staden, med fastighetsägare, organisationer som representerar näringsidkare och polis. I en rad workshoppar med projektledare och representanter för de olika förvaltningarna och organisationerna kartlades parkens styrkor, svagheter samt risker och möjligheter för parkens utveckling.

 

Park- och naturförvaltningen fanns också på plats i parken vid två tillfällen i april 2017 för att ta emot synpunkter på vad som fungerar bra respektive mindre bra och vad man skulle vilja göra i parken i framtiden. Dessutom fanns en enkät här på webbplatsen, från mitten av april till mitten av maj 2017, där den som ville kunde lämna synpunkter.

Omkring 300 synpunkter kom in via enkäten här på stadens webbplats för stadsutveckling och dialogerna på plats i parken. Synpunkterna var väldigt samstämmiga med de som kom fram i workshoppar med olika förvaltningar i staden och representanter för fastighetsägare, näringsidkare samt polis.

 

För att kunna utveckla Brunnsparken till ett tryggare, tillgängligare och mer välkomnande park- och hållplatsrum i staden ansåg flertalet av de tillfrågade att det bland annat krävs:

 1. Bättre och tydligare hårdgjorda gång- och cykelstråk
 2. Siktstråk för att lättare kunna orientera sig i parken genom att ta bort skymmande byggnader och skyltar i parkens hörn
 3. Paviljong/vänthall/café i parken med bra innehåll och god arkitektonisk kvalitet
 4. Mer solljus i parken – ta bort en del träd
 5. Fler och mer varierade sittplatser.

Budgeten för upprustningen av Brunnsparken var 25 miljoner kronor.

Park- och naturförvaltningens uppdrag att rusta upp Brunnsparken handlar om att skapa goda fysiska förutsättningar för tillgänglighet, trygghet och en mer välkomnande Brunnspark. Enbart en upprustning av den fysiska miljön kommer inte att räcka för att lösa de sociala problem som finns på platsen. För det krävs insatser från många fler aktörer. I planering av upprustningen av parken har därför park- och naturförvaltningen samverkat både med andra förvaltningar i staden och med fastighetsägare, näringsidkare och polisen för att få deras synpunkter på hur gestaltningen på bästa sätt kan bidra till tryggheten.

Trafikmiljön påverkar också upplevelsen av Brunnsparken och åtgärder inom kollektivtrafikområdet är nödvändiga för att att sänka ljudnivån i parken. Brunnsparken är en av Sveriges mest trafikerade knutpunkt för kollektivtrafik. Som planerna ser ut just nu kommer inga förändringar att ske inom de närmaste åren vad gäller kollektivtrafiken omkring parken.

Trafikkontoret avgör tidplanen för kajupprustning, som beräknas ske tidigast 2024.

Under juni 2020 fogades den sidan av kajmuren som hör till parken om och rensades från växtlighet. 

För att släppa in ljus till platsen finns det färre träd i Brunnsparken nu än vad det fanns innan upprustningen. Det är framförallt de yttre trädraderna som är kvar, inklusive den stora almen som är parkens äldsta träd, men även några träd i de inre raderna för att behålla de räta linjerna i parken mellan Palace och statyn ”Såningskvinnan”.

 

Fem av de träd som togs ner i Brunnsparken har flyttats till nya platser i staden; en till en gräsyta längs Fanjunkaregatan i Kviberg och två till en plats vid Gärdsås torg i Bergsjön.

 

Nya träd har planterats och de har tydliga årstidsvariationer, som vacker vårblomning eller sprakande höstfärger.

 

Förutom nya träd så har upphöjda planteringar anlagts för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i området och ge Brunnsparken en ännu grönare parkkänsla.

 

Illustrationsplan Brunnsparken med träd och planteringar, White arkitekter

Det går inte att minska antalet fåglar och råttor genom att rusta upp parken, utan det handlar om att sluta mata fåglarna, och indirekt råttorna.

Under arbetet med att göra en förstudie inför upprustningen av Brunnsparken hade park- och naturförvaltningen en workshop tillsammans med stadens tillgänglighetsråd. Där framkom bland annat att det behöver bli tydligare och lättframkomliga stråk utanför och genom parken. Det behöver bli ljusare i parken, ljudnivån måste sänkas och tillgänglighetsanpassade bänkar behövs.

 

Efter upprustningen är parken ljusare och har fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken är tydliga och tre platser har öppnats upp för att ge utrymme att mötas och synas.

 

Vad gäller ljudnivån i parken så är åtgärder inom kollektivtrafikområdet nödvändiga för att att sänka ljudnivån i parken. 

Stenskulpturen ”Livshjulet” av Ann Carlsson Corneev och bronsskulpturen/fontänen ”Såningskvinnan” (kallad ”Johanna”) av Per Hasselberg finns båda kvar och "Livshjulet" har fått en ny plats i parken nära Fredsbron.

”Talstenarna”, som är en markskulptur av Birgitta Watz, demonterades eftersom konstverket inte är en del av platsens nya gestaltning. Konstverket har återlämnats till konstnären.

”Ormen” är inte ett konstverk utan konstnärlig utsmyckning från den senaste renoveringen av Brunnsparken 1991. "Ormen", som går runt fontänen, ligger kvar och har kompletterats med nya stenar för att sluta cirkeln runt fontänen. 

Mer information om konsten och den konstnärliga utsmyckningen finns i Förstudie Brunnsparken på sidan 10.  

Kontakt

 • Johan Blomqvist
 • Projektledare
 • Projektledare för upprustningen av Brunnsparken.
 • Charlotte Karlsson
 • Projektledare Brunnsparkens nya cafébyggnad
 • Jennie Olsson
 • Kommunikatör Brunnsparkens nya cafébyggnad
Uppdaterad 30 augusti 2022