Brunnsparken har rustats upp och blivit ljusare.

1621
Image for Brunnsparken är en holme

Brunnsparken är en holme

När Göteborg grundas 1621 är det som idag är Brunnsparken bara en holme i Stora Hamnkanalen.
1624
Image for En järnvåg byggs

En järnvåg byggs

En stor våg för att väga järn byggs på holmen som idag är Brunnsparken. Holmen får namnet Järnvågsplatsen. Här vägs och granskas allt järn som skeppas ut från Göteborg. Till Göteborg kommer det på skutor från de värmländska bruken. År 1785 flyttas järnvågen till Järntorget. 1813 brinner den sista resten av järnvågen i Brunnsparken ner.
1751

Ett sockerbruk står färdigt på platsen där Palacehuset ligger i dag

Huset uppförs som sockerbruk för handelsman Niclas Jacobsson och ritas av arkitekten och överintendenten Carl Hårleman. Huset börjar byggas i november 1749 och invigs i maj 1751.
1785

Järnvågen flyttas till Järntorget

Genom en kunglig resolution ska järnvågen flyttas till Pusterviksområdet vid Järntorget. Flytten blir inte av förrän 1802 eller 1803, då enighet kring vågens avgifter inte kan nås. Verksamheten vid vågen upphör 1892.
1822
Image for Park i strikt fransk barockstil skapas

Park i strikt fransk barockstil skapas

På järnvågsplatsen skapar stadsarkitekt Jonas Hagberg en park i strikt fransk barockstil med symmetriska trädrader. Parken kantas av dubbla, raka rader av lindar och inramas av häckar och planteringar. Brunnsparken kan räknas som Göteborgs äldsta offentliga park.
1834
Image for Namnet Brunnsparken myntas

Namnet Brunnsparken myntas

Innehavaren av apoteket Kronan, Hans Jacob Cavallin, uppför ett brunnshus på holmen och namnet Brunnsparken myntas. Hälsobrunnen är välbesökt under några årtionden men 1858 upphör verksamheten. Fram till 1879, då huset rivs, tjänstgör en av brunnshusets flyglar som varmbadhus.
Ca 1850

Sockerbruket byggs om till bostad

Under början av 1800-talet förvärvar Krigskollegium fastigheten. Fram till 1841, då bank- och affärsmannen Eduard Magnus köper fastigheten, används den för sockertillverkning. Dottern, Göthilda Magnus, ärver huset och tillsammans med sin make, Pontus Fürstenberg, ger hon unga konstnärer mat och husrum i utbyte mot att de utsmyckar huset. 1885 har huset fått ytterligare en våning, det så kallade Fürstenbergska galleriet, för att hysa all konst.
1861
Image for Del av Stora Hamnkanalen fylls igen

Del av Stora Hamnkanalen fylls igen

Den del av Stora Hamnkanalen som idag utgör Södra Hamngatan fylls igen. Brunnsparken får sitt officiella namn efter att planteringarna väsentligt förbättrats. På fotografiet syns fortfarande Stora Hamnkanalen.
1883
Image for Fontänen och statyn i Brunnsparken kommer på plats

Fontänen och statyn i Brunnsparken kommer på plats

Fontänen av Per Hasselberg med statyn Såningskvinnan invigs den 21 juli på Johanna-dagen, vilket är orsaken till att statyn i folkmun kallas "Johanna".
1906

Furstenbergska palatset blir Palace Hotel

Efter en större ombyggnad av O G Westerberg görs palatset om till hotell och får namnet Palace Hotel. Hotellet har stor matsal i bottenvåningen och en populär sommarveranda mot Brunnsparken.
1970-talet

Matsalen byggs om till bankkontor

Under 1970-talet byggs matsalen om till kontor för Wermlandsbanken och verandan rivs.
1991
Image for Brunnsparken renoveras

Brunnsparken renoveras

På initiativ från direktörerna för dåvarande stadsbyggnadskontoret, gatukontoret och Spårvägen bildas en arbetsgrupp för renovering av Brunnsparken. Ny formell trädplantering, linspänd globbelysning, franskinspirerade dubbelsoffor och papperskorgar installeras i parken med polygonstenbeläggning. Den byts senare ut mot stenmjöl och belysningen byts mot globarmaturer på parkstolpar.
1993

Matsalen i Palacehuset återställs

Palacehuset återfår sin forna glans med restaurang i bottenvåningen och en ny veranda mot Brunnsparken.
2015
Image for Fontänen och Johanna-statyn renoveras

Fontänen och Johanna-statyn renoveras

Under hösten 2015 byggs en ny pumpanläggning för fontänen och statyn Såningskvinnan ("Johanna") konserveras. Under arbetets gång upptäcks rester av järnvågsbyggnaden några meter under marken. Under tiden renoveringen pågår finns denna vepa på platsen och arbetet med renoveringen kan följas på instagram.
2017

Beslut om upprustning utifrån förstudie om Brunnsparkens framtid

Park- och naturförvaltningen gör under 2017 en förstudie för att ta reda på hur Brunnsparken kan bli tryggare och trivsammare och hur parken kan användas framöver utifrån dess roll och funktion i staden. En del i förstudien är dialog med göteborgarna på plats i parken och via stadens webbplats för stadsutveckling. Park- och naturnämnden ger den 25 september 2017 park- och naturförvaltningen i uppdrag att genomföra en upprustning av Brunnsparken under perioden 2018-2021.
2018

Gestaltningsförslag presenteras

Upphandling av gestaltning och projektering genomförs och White arkitekter får uppdraget i februari 2018. Ett övergripande gestaltningsförslag presenteras i juni 2018.

Gestaltningsförslag Brunnsparken

2019

Byggstart för upprustningen

Under första halvåret 2019 förberedde park- och naturförvaltningen på plats i parken genom att flytta träd och toalettbyggnad. Byggstart för upprustningen av Brunnsparken var 5 augusti 2019.
2020
Image for Upprustningen klar

Upprustningen klar

Den 17 februari 2020, drygt en månad tidigare än planerat, var upprustning av klar och parken öppnades. Under försommaren planterades perenner i planteringskärlen och fogarna i kajmuren fylldes i och rensades från växtlighet. I juni kom kandelaberbelysningen, som restaurerats, tillbaka till parken.
Publicerad 21 mars 2017 (Uppdaterad 30 augusti 2022)