En förbindelse över bangården kommer att minska barriäreffekten.

Vad?

Bangårdsförbindelsen är tänkt att ge goda förutsättningar för fortsatt stadsutveckling och bidra till att skapa en nära, sammanhållen och tillgänglig stad genom att knyta samman stadsdelarna Gullbergsvass och Stampen.

Varför?

Förbindelsen är tänkt att minska bangårdens barriäreffekt samt möjliggöra ökad framkomlighet i området. En annan tanke med Bangårdsförbindelsen är att den ska frigöra Nils Ericsonsplatsen och Drottningtorget från genomgående bil- och busstrafik samt skapa frigjorda och tillgängligare ytor främst för fotgängare och cyklister.

Hur?

Just nu pågår ett arbete med att inventera och analysera allt material som är framtaget sedan innan och se över vad som behöver kompletteras alternativt uppdateras. Utöver det arbetas det med att förbereda den förstudie som planeras att starta under vintern 2021-2022. Den ska resultera i ett förslag till trafiknämnden och kommunfullmäktige om hur arbetet bör fortsätta framåt, så att ett inriktningsbeslut kan fattas.

När?

Arbetet med Bangårdsförbindelsen har pågått sedan 2010. Uppdraget är komplext och nya förutsättningar har tillkommit över tid. Det är många intressenter som påverkas och det är viktigt att samordna olika uppdrag. Då Bangårdsförbindelsen påverkar annan planering i området, är det av vikt att arbetet görs just nu.

Frågor och svar

I de tidiga detaljplanerna pekas förbindelsen ut som en viadukt som den mest ekonomiskt lönsamma lösningen.

Det går inte att säga i detta tidiga skede. Det vi vet är att det finns en miljard (i 2009 års prisnivå) avsatt inom det västsvenska paketet som måste avtalas om innan de går att använda. Programmet ska också undersöka olika möjligheter till kompletterande finansiering.

Det går inte att säga i detta tidiga skede. Till en början med ska en förstudie göras för att bland annat beakta flertalet genomförbarhetsfrågor. Förstudien förväntas bli klar under vintern 2022/2023.

Det finns inget beslut än om var förbindelsen ska vara placerad men någonstans i området mellan Odinsplatsen och Centralstationen på ena sidan och någonstans på den föreslagna och i så fall utbyggda Kämpegatan på den andra sidan.

  • Ann-Charlotte Setterdén
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 8 november 2022