- Vi tittar på tre möjliga placeringar, eller utredningskorridorer som vi kallar det, där Bangårdsförbindelsen inklusive broramperna skulle kunna byggas. Och inom respektive korridor finns flera olika möjliga lösningar. säger Viktor Hultgren, ansvarig för förstudien på trafikkontoret

Det västliga alternativet, eller utredningskorridoren, har direkt koppling till Åkareplatsen och Nya Allén, och därmed till befintliga stråk för fotgängare och cyklister. En placering av Bangårdsförbindelsen kan även möjliggöra koppling till centralstationens perronger.

Mittalternativet är lokaliserat lokaliseras öster om Åkareplatsen, vilket innebär att viaduktens påverkan på stadsmiljön skulle bli lägre.

Det tredje alternativet, en östlig placering av Bangårdsförbindelsen, skulle utgå från Odinsplatsen och skapa en förbindelse direkt till framtida bebyggelse i Gullbergsvass.

Frigör Åkareplatsen

- Såväl det östra alternativet som mittalternativet frigör Åkareplatsen för andra ändamål och skapar gena kopplingar för busstrafiken, säger Viktor Hultgren.

De tre huvudalternativen ska nu utredas och utvärderas vidare för att presenteras för berörda nämnder efter årsskiftet.

- Redan då kanske ett huvudalternativ har utkristalliserat sig, säger Viktor Hultgren.

Utgångspunkten i förstudien är att samtliga trafikslag ska få plats på Bangårdsförbindelsen, men förstudien kommer även att studera en viadukt utan biltrafik samt en eventuell separat gång- och cykelbro som komplement till en bil- och bussförbindelse.

Utredningsalternativ väst

Utredningsalternativ mitt

Utredningsalternativ öst

Publicerad 26 september 2022 (Uppdaterad 27 september 2022)