En baksida som ska bli en framsida

I planområdet kommer det att finnas två uppgångar för Västlänken station centralen. Samtidigt kan tre nya kvarter växa fram, Nordstan kan byggas ut och en boulevard löpa genom området.

Boulevarden ska bli ett huvudstråk genom området för i första hand gång, cykel och kollektivtrafik och blir den huvudsakliga kopplingen mellan Skeppsbron och Gullbergsvass. Norr om boulevarden, mot vattnet, kan tre nya kvarter växa fram där det kan bli bostäder, centrumverksamhet, kontor, parkering och en uppgång för Västlänken som byggs in i kvarteret.

Nordstan kan byggas på östra och norra sidan av garaget med centrumverksamhet, kontor och hotell och även här  blir det en uppgång för Västlänken.

Var?

Det aktuella området ligger nära centralen och operan, mellan Nordstans norra entré, Götatunneln och Nils Ericssons terminalen.

Varför?

I dag upplevs Norr om Nordstan väldigt mycket som en baksida, även om det egentligen är en del av innerstaden. Flera barriärer gör det svår att röra sig i området och eftersom det är så mycket biltrafik.

Här finns egentligen ingen plats för rekreation och det är tämligen mycket buller i området. I hela området ska det också bli lättare att ta sig fram tills fots, med cykel eller med kollektivtrafik. En hållplats för buss och spårvagn vid Kanaltorget som kommer att uppföras i senare skedet, gör det lätt att byta för resenärer både för resor inom regionen och staden.

Meningen är att det ska vara enkelt, tryggt och smidigt att röra sig inom området, att det ska vara en välkomnande plats för alla människor som kommer samlas och röra sig i den stadsmiljö som kan växa fram Norr om Nordstan.  

När?

Samråd hölls mellan 19 februari och 31 mars 2020 och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Detaljplanen planeras gå ut på granskning i februari 2022. Antagande av detaljplanen kan ske 2022.

Vem?

Marken för kvarteret mellan Nordstan och Götatunneln är markanvisad till Castellum AB som kommer att bygga ett kontorshus med centrumändamål i markplan. Övrig mark mellan Västlänken stations Centralens mittuppgång och Götatunneln är inte markanvisad.

Kontakt

  • Emir Aganovic
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 08

Projekt i Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetsplatser, rum för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 

Uppdaterad 30 juni 2022