Vad?

När staden växer behöver vi fler förbindelser över älven. För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla eller gå påbörjas nu arbetet med att planera för en gång- och cykelbro över älven i ett centralt läge i staden. Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 att arbetet kan gå vidare. Nästa steg blir att påbörja arbetet med genomförandestudie, detaljplan och miljödom.

Var?

Gång- och cykelbron ska gå mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. En redan etablerad plats kan justeras för att nyttjas på nya sätt som passar stadens utveckling och detta område lämpar sig bäst bland annat utifrån att det bidrar till ett finmaskigt och sammanhängande gång- och cykelnät på båda sidor om älven. På denna plats finns det heller inte lika mycket förorenad mark, som längre väster ut, vilket kommer att underlätta själva byggandet av bron.

Varför?

Behovet av en bro är stort och frågan om gång- och cykelförbindelser över Göta älv har utretts under flera år av Göteborgs Stad. Den är en bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer sammankopplad, nära och robust stad. Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg. Det behövs flera förbindelser över Göta älv och vi behöver tänka både västerut och österut i takt med att Göteborg växer på båda sidor om älven. 

När?

Trafikkontoret ser det som möjligt att ha en gång- och cykelbro på plats tio år från att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning. Om allt går som det ska kommer alltså en ny gång- och cykelbro att vara på plats under 2031.

Frågor och svar

Innan vi kan börja bygga måste vi få tillstånd. Det innebär att vi behöver ta fram en detaljplan men också underlag för att söka tillstånd att bygga i och kring vattnet. Sen är det flera frågor som ännu inte är besvarade och som kommer att ta tid, till exempel hur bron ska se ut och vilken öppningsmekanism som ska användas.  När vi vet mer om utformningen och tillstånden kan vi ta fram en ny kostnadskalkyl och då få beslut om att börja projektering och byggnation. Stora projekt i en komplex stadsmiljö tar tid att uppföra men ambitionen är att det ska gå så effektivt som möjligt.

Den gång- och cykelbro vi har presenterat för trafiknämnden bedömer vi får kosta max 900 miljoner kronor. I det fortsatta arbetet ska vi dock försöka se till att det blir mindre än så. Därefter skulle det tillkomma ca 600 tkr/år i drift och underhåll av anläggningen.

De nyttoanalyser som gjordes 2018 pekade på några lägen som mest nyttiga. De har sedan studerats närmare och då har vi kommit fram till att ett västligare läge skulle påverka/påverkas av Danmarkstrafik och kryssningsfartyg vilket skulle skapa störningar framför allt i närtid. Det läge som har visat sig vara mest fördelaktigt har mindre föroreningar än om vi placerat den längre väster ut samt mindre konflikt med färjetrafiken.

Ja, där kan vi få en bra koppling till gång- och cykelbanorna som byggs ut vid Pumpgatan utan att behöva bygga en jättelång bro. Här kan vi också få minst påverkan på befintlig användbar kaj och vi vill inte behöva röra den sjösättningsramp som finns längs kajen.

Vad vi vet idag så är det ungefär lika förorenat som vid Hisingsbron men det kommer att studeras vidare.

  • Utgångspunkten är att bron kommer behöva öppnas för att inte hindra handelsfartyg och att den kommer att behöva öppnas mer på sommaren då segelbåtstrafiken samt tur- och chartertrafiken är som störst.
  • En positiv effekt för cykelpendlarna som vill korsa älven i rusningstrafik är att inga handelsfartyg förväntas passera under Hisingsbrons spärrtider på vardagarna utanför sommarperioden
  • Utmaningen för ett framtida gång- och cykelbroprojekt är att ta fram och visa den praktiska hantering hur den stora mängden broöppningar på sommaren ska gå till, och hur broöppningsfunktionen ska bemannas för att kunna hantera alla möjliga situationer som uppstår på ett tryggt och säkert sätt.

  • I takt med att Göteborg växer så växer behovet av fler förbindelser över älven.
  • I närtid tittar vi framförallt på hur vi ska använda färjetrafiken på bästa sätt för att tillsammans med en gång- och cykelbro stötta att stadskärnan växer över älven.
  • På längre sikt kan det bli aktuellt med ytterligare broar och det är något som vi hanterar i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg som förväntas antas av kommunfullmäktige i början av 2022.

Uppdaterad 8 november 2022