Göteborgs Stad arbetar nu med att ta fram en detaljplan för idrottshall och bostäder inom den delen av Gröna Vallen där det idag finns parkering.

Vad?

Det planeras för en ny kombinerad byggnad där bostäder och idrottshall ryms på samma plats. Det planeras också för ett garage på källarplan och för fler möjligheter till idrott och andra sociala mötesplatser. 

Var?

Där det idag är parkering planeras för en ny kombinerad byggnad där bostäder och idrottshall ryms på samma plats.

Varför?

Tanken är att nyttja platsens kvaliteter. Det innebär att den nya byggnaden ska passa väl in i omgivningen som ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Kungsladugård-Sandarna. Konstgräsplanen kommer vara kvar och fortsätta låta fotbollen ta plats och vara central i området.

När?

Samråd planeras till början av 2023. 

Frågor och svar

Göteborgs Stad vill se om det finns möjlighet för ännu fler att utöva idrott på Gröna Vallen genom att anlägga en ny idrottshall. Bedömningen är att det finns behov av det i området. Vi ska också pröva om det är möjligt att bygga bostäder runt idrottshallen. Målsättningen med projektet är att vi ska tillföra funktioner som det finns ett behov av i området.

Ja, konstgräsplanen kommer att finnas kvar. Om det blir byggnation kommer den dock behöva flyttas närmare lekplatsen och eventuellt minskas. Målet är att fotbollsverksamheten ska kunna använda planen på samma sätt som idag, som en 11-spelsplan. Exakt hur stor den kommer kunna vara får vi studera i arbetet med detaljplanen. 

Lekplatsen kommer att finnas kvar på samma ställe som idag. Bollbingen och basketplanen kommer med stor sannolikhet inte finnas kvar inom Gröna vallen om det blir byggnation. Detta kommer studeras vidare i detaljplanen och då tittar vi också på hur man kan kompensera och hitta nya ytor.

Just nu arbetar stadsbyggnadskontoret med att sammanställa inkomna enkätsvar. Materialet kommer vara en del av planeringsunderlaget till samrådet. 

Parkering är en del i planeringen när man gör en detaljplan. Hur det ser ut eller var de ska placeras kan man inte säga idag. Vi kommer att utreda parkeringsfrågan i en mobilitets- och parkeringsutredning för de nya bostäderna och idrottshallens funktioner. I den utredningen ingår det även att studera hur många av de befintliga parkeringsplatserna som bör ersättas vid en byggnation. Till samråd kommer vi ha ett förslag kring hur det kommer se ut.

En kulturmiljöutredning kommer att tas fram och ge kunskapsunderlag kring denna fråga.

Behöver konstgräsplanen flyttas så kommer den vara avstängd en period. Under den perioden hjälper vi föreningslivet att hitta andra bokningsbara planer. Det planeras en uppgradering av ytskiktet för konstgräsplanen inom några år och även då måste planen vara avstängd.  

Angående lekplatsen är det svårt att i detta tidiga skede avgöra hur stor del som skulle behöva vara avstängd under byggtiden. Vi arbetar för att lekplatsen ska få så lite påverkan som möjligt.

Arbetet med detaljplanen är startat och kommer att pågå i cirka 2 år. Ett planförslag ska vara framme under våren 2022. Om detaljplanen vinner laga kraft våren 2023 kan byggnationen komma igång då. Idrottshallen och bostäderna kan då komma i bruk under 2025.

Våren 2022. Ni som bor i närområdet kommer att få en inbjudan till samrådet. Du kan också läsa mer på stadens hemsida.

Byggnadsnämnden har gett i uppdrag att pröva om det är möjligt att få till fler funktioner på Gröna Vallen genom att möjliggöra för en idrottshall med bostäder runt. Under samråd och granskning av detaljplanen kommer det vara möjligt att föra fram synpunkter. Då planförslaget är ute på remiss kommer Göteborgsstad bjuda in till ett samrådsmöte där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor om planförslaget. Möjlighet finns då även att skicka in skriftliga synpunkter på planförslaget som vidare hanteras och besvaras formellt i processen.

Idag är reglerna hårda för hur mycket buller det får vara i närheten av t ex boende och något vi tar   hänsyn till i planeringen.

Herlitz Properties har fått en markanvisning från fastighetskontoret.

Vi är i ett tidigt skede och vet inte hur hög byggnaden kommer bli. Det vi prövar är om det är möjligt att bygga en byggnad som innehåller idrottshall med bostäder runt om.

Det kommer troligtvis bli bostadsrätter.

Vi är i tidigt skede och har inget förslag att visa på ännu. När det är dags för samråd under våren 2022 kommer det finnas ett förslag framme.

Gröna Vallen ligger i Kungsladugård

Kontakt

  • Helena Iveroth
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 16 85
Uppdaterad 30 juni 2022