Annica Ridell, stålbyggledare på trafikkontoret, har ett riktigt toppjobb på Hisingsbron.

Yrkebeskrivningar för projekt Hisingsbron

Animatör

Animatören är den som ser till att den digitala dokumentationen som ska ske i ett broprojektet görs och görs på rätt sätt. Animatören kan också arbeta med att göra visionsbilder för hur bron kommer att se ut när den är färdig. Modelleringen görs i olika format, t ex 3D och VR.

Arbetsmiljöingenjör

En arbetsmiljöingenjör jobbar för att se till att ingen ska behöva skada sig på jobbet och att riskerna för skador ska bli så små som möjligt. Det kan handla om att ha koll på vilka farliga ämnen som används, se till att säkerhetsanordningar finns på plats och hur man undviker att människor vantrivs.

Betongarbetare

En betongarbetare har tre arbetsområden: form, armering och gjutning. Det betyder att man exempelvis sätter former för det som ska gjutas, armerar all betong och gjuter bl a ramper, farbana och pålar.

Brokonstruktör

En brokonstruktör är den som tar fram ritningar, beräkningar och anvisningar för hur bron i detalj ska byggas. I jobbet följer man de lagar och standarder som finns, för att trafik ska kunna ta sig fram säkert över bron under hela dess livslängd. Det innebär t ex att bestämma hur hög, lång, tjock och tung en brobalk ska vara samt vilket material den ska vara gjord av.

Byggledare

En byggledare är byggherrens representant och ska se till att bygget görs så som det är beställt inom sitt område, t ex stål, el eller miljö. Byggledaren är ofta ute på plats, följer upp så att arbetet håller avtalad tidplan och ansvarar för ekonomin inom sitt område i bygget.

En stålbyggledare är en byggledare som är specialist på och har ansvar för att stålkonstruktioner utförs på rätt sätt och i tid. Och när man bygger en bro är det många stålkonstruktioner.

En stålbyggledare är en byggledare som är specialist på och har ansvar för att stålkonstruktioner utförs på rätt sätt och i tid. Och när man bygger en bro är det många stålkonstruktioner.

Miljöbyggledare

En miljöbyggledare har koll på att brobygget inte påverkar miljön mer än tillåtet. Det kan handla om att hålla krav som finns på kemikalier, material, arbetsmaskiner, avfallshantering, vattenrening och buller på land och i vatten.

Controller

En controller är den som har koll på det ekonomiska som händer i ett projekt eller på ett företag. Som t ex ser till att rapporter och utbetalningar görs, att bokföring är korrekt, deklarationer kommer in, prognoser hålls och fakturor skickas.

Elektriker

Elektrikern jobbar med all form av el som behövs vid ett brobygge. Det kan vara el till maskineri i bron, belysning, olika typer av elförsörjningssystem och el under bygget, t ex till kranar och belysningsmaster.

Fotograf

Fotografen ansvarar för att ta fram och dokumentera flygfoton över arbetsplatsen, filmer och bilder över området. Man levererar bilder och filmer till olika kanaler och samarbetar med bl a animatören.

Grundläggare

En grundläggare borrar för och slår ner alla pålarna till bron, jobbar med spontning och har hand om de maskiner som behövs vid pålning och spontning.

Jurist

Juristen är den som ansvarar för att alla avtal som behövs i ett projekt tolkas och skrivs på rätt sätt. Man sköter upphandlingar av t ex entreprenadarbeten, konsulter och olika inköp och ser till att projektet följer lagstiftningen.

Kommunikatör

En kommunikatör ser till att alla som vill veta vad som händer med byggprojekt får reda på det. Det kan tex. vara att ge rätt information till politiker, de som bygger bron, de som är ansvariga i staden och till medborgare som ska ta sig över den när den är klar.

Koordinator

En koordinator är den som ser till att den delen av ett byggprojekt som händer på kontoret fungerar och flyter på. Som koordinator håller man t ex ordning på dokument, bokningar, kallelser, viss ekonomi och beställningar. Man förbereder och planerar även olika möten, resor och evenemang.

Kulturgeograf

En kulturgeograf arbetar med att studera människors förhållanden till olika platser och områden. Man samlar in information om platsen där bron ska byggas, för att sedan utreda och analysera och få fram vilka intressen som finns hos t ex boende i området.

Kvalitetssamordnare

En kvalitetssamordnare ser till att kvaliteten på arbetet håller en tillräckligt hög kvalitet, både när det handlar om jobb som görs hos den som beställer ett bygge och av de som anlitas för att bygga. Hög kvalitet i det här fallet betyder rätt tidsåtgång, kostnader och risker.

Mark- och anläggningsarbetare

En mark- och anläggningsabetare lägger ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, kyla och gas. Man gör kanalisation för t ex belysning och arbetar med både schaktarbeten och utrustningen i trafikmiljön, som skyltar, hållplatslägen, vägar och gatsten.

Mättekniker

En mättekniker ser till att alla mätningar och kontroller som behövs för ett bygge görs. Antingen genom att göra dem själv eller att någon annan gör dem. Dessutom ser mätteknikern till att mätningarna utförs på rätt sätt och att den utrustning som krävs finns på plats och att de är inställda som de ska.

Samhällsplanerare

En samhällsplanerare ser till att olika delar i ett projekt funkar smidigt tillsammans med allt annat som händer runtom i staden. Samhällsplaneraren försöker förstå och optimera hur de olika projekten hänger ihop och hitta praktiska lösningar som fungerar för alla.

Trafikplanerare

En trafikplanerare tar fram lösningar som gör att alla som går, cyklar eller åker buss, spårvagn eller bil kan ta sig fram på bästa sätt på bron. Både under tiden den byggs och när den är färdig.

Publicerad 12 november 2020 (Uppdaterad 29 september 2021)