Illustration: White arkitekter

Vad?

ISGR är en internationell skola som ägs av Göteborgsregionen. De internationella eleverna utgör ungefär två tredjedelar av elevstyrkan, och de har ofta föräldrar som under en period jobbar på något industriföretag eller universitet i regionen. I sina lokaler på Guldheden bedriver de i dagsläget verksamhet i årskurserna F-5.

Den nya byggnaden ska kopplas samman med de befintliga byggnaderna och ha plats för cirka 400 elever i årskurs 3-6. Förutom 15 klassrum ska den innehålla musiksalar, rörelsesal, administrativa lokaler, tillagningskök och matsal.

ISGR is an international school run by the Gothenburg Region, GR. About two thirds of the pupils are from different parts of the world with their parents working in one of the companies or universities in the region. The school located in Guldheden is now open to pupils from preschool classes up to 5th class. The new building will be connected to the current premises and accommodate 15 classrooms, music room, movement room, school administration, central kitchen and dining hall.

Var?

Skolan ligger på Guldheden nära Wavrinskys plats, och delar skolgård med flera andra skolor i området. Skolmiljön har kulturhistoriska värden och ingår i bevarandeområde Södra Guldheden i Göteborgs bevarandeprogram.

The school is located on Guldheden near the Wavrinsky square, and shares school yard with several other schools in the area. The school environment has cultural and historical values and is part of the Södra Guldheden conservation area in Gothenburg's conservation program.

Varför?

ISGR behöver fler elevplatser. Under ett antal år har skolan löst behovet med tillfälliga platser i paviljonger på tomten. Med den nya tillbyggnaden kan skolan få plats för årskurserna F-6.

ISGR needs to meet the demand from a growing number of pupils. Until now, the school has solved the need with temporary places in pavilions on the grounds. With the new extension, the school can accommodate grades preschool to 6th grade.

När?

Byggstart planeras till senare hälften av 2022, och den nya byggnaden planeras kunna användas av verksamheten i augusti 2024.

Construction is planned to start in the latter half of 2022, and the new building is planned to start being used by the school in August 2024.

Vem?

Lokalförvaltningen är projektansvarig. Beställare är ISGR, som drivs av Göteborgsregionen, GR. Entreprenör är inte upphandlad ännu.

The City Premises Administration of Göteborgs Stad is responsible for the project. Contractor is yet to be procured.

Kontakt

  • Anneli Zetterberg
  • Byggledare
Uppdaterad 28 september 2022