Vad?

Göteborgs kanaler anlades för snart 400 år sedan och murarna har stått i sin nuvarande form sedan mitten av 1800-talet. Murarna har klarat stora förändringar i stadsmiljön, men i takt med att gatan har belastats med tyngre trafik har stabiliteten försämrats. Kanalmurarna behöver nu rustas upp med en starkare konstruktion för att klara framtidens trafik till Göteborgs innerstad, 

Var?

I störst behov av renovering är kanalmurarna längs med Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken, och södra sidan av Stora Hamnkanalen. Även kanalmuren vid Mölndalsån i Gårda är i behov av upprustning.

Varför?

Murarna är över lag gamla och slitna. En del har röta på trävirket i grundkonstruktionen och på pålar, andra har satt sig. 

När?

Just nu pågår ett planeringsarbete som ska identifiera renoveringsbehovet mer utförligt på sträckan. Under våren 2023 väntas ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige. Efter det kan vi påbörja genomförandestudier som definierar innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

Vem?

Trafikkontoret tittar på kostnader, etappindelningar och tider. I det arbetet ingår även att se över renoveringsbehovet på befintliga broar utmed sträckan. I dagsläget tittar vi närmare på Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron.

Om kanalmurarnas upprustning

Karta över vilka kanalmurar som är i behov av renovering. Från Ullevi, förbi Drottningtorget och Brunnsparken och ut mot Göta älv. Även kanalmuren längs med Åvägen i Gårda behöver rustas upp.

I störst behov av renovering är kanalmurarna längs med Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken, och södra sidan av Stora Hamnkanalen. Även kanalmuren längs med Åvägen i Gårda är i behov av upprustning.

Göteborg kallades Nordens Venedig

När Göteborg byggdes på 1600-talet var visionen en kanalstad med en stark befästning runtom. Göteborg var Sveriges port mot väster och en viktig del av rikets gränsförsvar. Byggnationen av den nya staden leddes av holländare och var inspirerad av holländsk stadsplanering med Amsterdam som förebild. Göteborg kallades Nordens Venedig.

Stora Hamnkanalen var den inre hamnen och kärnan i fästningsstaden. Tillsammans med Västra- och Östra hamnkanalen möjliggjorde den handel med fjärran länder. 

Kanalmurarna var till en början byggda av trä. Under mitten av 1700-talet kläddes de sedan med sten, sannolikt för att göra dem mer stabila. En stor del av kanalmurarna byggdes om och förstärktes under 1860-talet.

I början av 1900-talet fylldes Östra och Västra Hamnkanalen igen för att göra plats åt kollektiv- och biltrafik. Idag är kanalerna ersatta av Östra- och Västra hamngatan. Men Stora Hamnkanalen finns kvar liksom Fattighusån och flera av de vallgravar som grävdes runt den befästa staden.

Kontakt

  • Josefine Walkin
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 19 oktober 2022