Kulturreservatets gränsdragning. Bild: stadsbyggnadskontoret

Vad?

Slottsskogen med dess djurgårdar, fågeldammar, idrottsområden, restauranger, landskapsstugor och andra anläggningar anses vara det bästa exemplet i Sverige på stora, offentliga stadsparker som anlades över hela Europa under 1800-talets senare del.

Slottsskogen är en mycket populär och omtyckt stadspark som är viktig för Göteborgs identitet och lockar många besökare utifrån flera aspekter. Parker är viktiga för människor, vi behöver grönska i vår närhet för att må bra. Slottsskogen har också stor betydelse för biologiska värden och som regional grön kil och friluftsstråk.

Skyddsformen kulturreservat säkerställer ett långsiktigt skydd för Slottsskogen, och möjliggör utveckling på ett strukturerat sätt med utgångspunkt i parkens värden.

Idag finns 47 kulturreservat i Sverige. Slottsskogen skulle bli det första kulturreseravtet inom Göteborgs Stad. 

Var?

Kulturreservatet Slottsskogen föreslås bestå av stadsparken Slottsskogen, med undantag för området närmast Linnéplatsen samt Göteborgs naturhistoriska museum. I kulturreservatet ingår också idrottsområdet Majvallen samt Slottsskogskolonin. Reservatet uppgår till runt 135 hektar.

Varför?

Slottsskogen saknar i stora delar formellt skydd. Konkurrensen om marken är stor i den centrala staden och intressen och projekt gör kontinuerligt anspråk på ytor i parken, framför allt i dess kanter. Ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer är eftersatta och lever inte upp till önskad kvalitet i ett långsiktigt perspektiv.

Ett kulturreservat verkar proaktivt och skapar ramar för Slottsskogens utveckling. Med ett reservat säkerställs storlek och kvalitet och det bidrar till genomtänkt utveckling av området.

När?

Förslaget om kulturreservat planeras att gå ut på samråd i november 2022.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret har fått uppdraget från kommunfullmäktige att undersöka möjligheten till att göra Slottsskogen till kulturreservat.

Park- och naturförvaltningen är ansvariga för förvaltningen av parken.

Kontakt

  • Sophia Älfvåg
  • Projektledare
Uppdaterad 8 november 2022