Vad?

I stadsdelen planeras för mötesplatser som ska passa så många som möjligt. Olika typer av verksamheter ska locka fram ett myllrande gatuliv. Stadsdelen har redan idag ett kulturutbud i den östra delen av området och utmed Långgatorna som kan vidareutvecklas till ett attraktivt kulturcentrum.

Här ska byggas cirka 1 300 nya bostäder, uppemot 6 000 arbetsplatser, två förskolor och ett hotell. Det kommer också att byggas två parker. En större – Järnvågsparken – som byggs på överdäckningen av Götatunneln där det idag är parkeringsplatser. Och en mindre – Masthuggsparken – som ansluter till Masthuggstorget i den västra delen av området.

Var?

Området som är under utveckling stäcker sig från Järntorget i öster till kanten av Stigberget i väster.

Varför?

På Masthuggskajen är det nära till vattnet och till den centrala stadens puls. Älven finns ständigt närvarande kopplat till stadsdelens historia. Ett viktigt mål är att knyta samman staden med vattnet genom att stadsbebyggelsen på sikt flyttas närmare vattnet. Det ska vara smidigt att promenera längs med kajstråket vid älven.

När?

Projektet är i genomförande just nu. Inflyttning i de första kontorsfastigheterna kommer att ske under 2022. Grundläggningsarbetena för den nya halvön som ska byggas startar också under 2022. De första bostäderna beräknas färdiga i slutet av 2023. Helt klart beräknas området vara omkring 2030.

Vem?

Göteborgs Stad utvecklar området tillsammans med Älvstranden Utveckling och ett konsortium av byggherrar.

Före
Efter

Före och efter stadsutveckling på Masthuggskajen.

Före
Efter

Före och efter stadsutveckling för platsen där Hotell Draken nu byggs.

Frågor och svar

Området har plats för cirka 1 300 nya bostäder, ett hotell och runt 150 000 kvadratmeter lokaler för handel och kontor. Det ger tusentals människor möjlighet att arbeta i området.

De första kontorsbyggnaderna kommer stå klara under 2022 och de första bostäderna beräknas vara klara för inflyttning i slutet av 2023.

Området byggstartade under 2019 och beräknas stå klart omkring 2030.

Ambitionen är ett grönare Masthuggskajen med mer plats för människor att mötas och umgås. Det ska också bli lättare att komma närmare vattnet med ett nytt kajstråk vid älven.

Idag domineras området av bilar och parkeringsytor. I framtiden ska det vara mer attraktivt att ta sig fram till fots, på cykel eller kollektivt. Tydliga och säkra cykelstråk byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen och gatorna inne i området utformas på de gåendes villkor. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar ska knyta ihop staden och vattnet. Det blir två nya parker för aktivitet och rekreation. En stadsdelspark – Järnvågsparken – kommer att byggas på överdäckningen av Götatunneln och en mindre park – Masthuggsparken – kommer att byggas på den plats där Kommersen ligger idag.

Den nya stadsdelsparken, Järnvågsparken på cirka 6 000 kvm, byggs på överdäckningen av Götatunneln, där det idag är parkeringsplatser. Det skapar nivåskillnader som möjliggör sittplatser i solläge, klätterlek och utsiktsplats. Parken kommer att innehålla träd och annan grönska samt en gräsyta för lek, bollspel, picknick, vila och häng i soliga lägen. Den ska också kunna ta hand om regnvatten, så kallat dagvatten, i vissa delar. I anslutning till parken finns Lagerhuset med aktiviteter och med servering såväl ute som inne. 

Planerad byggstart är omkring 2030.

Masthuggsparken, på cirka 2 000 kvm, kommer att ligga norr om Masthuggstorget och kopplar samman torget med den nya spårvagnshållplatsen. Det blir en grön oas för lugnt vardagsliv med sittplatser i solläge. Men också för spontana aktiviteter som bollspel, lek samt picknick. Parken ska kunna ta hand om skyfall och kommer därför att vara skålad.

Planerad byggstart är 2026.

När utbyggnaden av Masthuggskajen är klar kommer det att finnas dubbelt så många träd där som det gör idag (cirka 360 jämfört med cirka 180), och två nya parker. En större – Järnvågsparken – som byggs på överdäckningen av Götatunneln där det idag är parkeringsplatser. Och en mindre – Masthuggsparken – som ansluter i norr till Masthuggstorget där Kommersen loppmarknad finns idag.

Målet är ett grönare Masthuggskajen. Vi har höga ambitioner att skapa en hållbar stadsdel. För att säkerställa att träd och växter får ta plats i en annars relativt tät stadsmiljö har vi arbetat med så kallad grönytefaktor på allmän plats på Masthuggskajen.

Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation och ta vara på regnvatten i en byggd miljö. Syftet är att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, goda växtbäddar, ökad biologisk mångfald liksom attraktiva ytor för vistelse och rekreation. 

Under arbetet med detaljplanen prövades olika alternativ för att möta visionen om att öppna upp staden mot älven. Konklusionen blev att den extra byggbara mark som halvön skapar var nödvändig för att möjliggöra en bra plan, eftersom landremsan norr om Järntorget, mellan Emigrantvägen och vattnet inte är tillräcklig. Det är också en konsekvens av att nedfarten till Götatunneln ligger där den gör och att man inte kan bygga på tunneltaket.

 

Halvön möjliggör ett sammanhängande kajstråk längs älven med koppling mellan Skeppsbron och Masthugget, liksom en bättre koppling med vattnet från Linnéområdet. Järntorget kommer därmed bli en ännu viktigare nod i innerstaden. I kommande etapper är planen att koppla kajstråket vidare västerut längs med älven.

Den får en totalyta på cirka 20 000 kvm, blir cirka 200 meter bred och kommer sträcka sig 100 meter ut i älven.

 

Här ska byggas såväl bostäder, kontor som verksamhetslokaler. Halvön kommer att betyda mycket för det kajstråk som kommer att förbinda Masthuggskajen med Skeppsbron och de centrala delarna av staden. Kajstråket ska vara en självklar plats för både möten och rekreation för både göteborgare och besökare.

Den nya halvön är ett exempel på hur gestaltning och skydd mot vattenmassor kan samspela. Halvön gör att göteborgare och besökare kommer närmare vattnet. Samtidigt kommer den att fungera som ett naturligt och viktigt skydd mot högvatten och flöden av vatten från havet för resten av närområdet.

 

Fastigheterna på halvön byggs med golvnivåer som ligger på +2,8 meter över havsnivån och marken utanför anpassas så att den uppfyller stadens krav på tekniskt skydd.

Platsen där Kommersen ligger idag kommer så småningom att omvandlas till park (Masthuggsparken), i enlighet med den antagna detaljplanen. Byggnaden är i mycket dåligt skick och kommer därför att rivas. Arbetet med rivningen är planerat att påbörjas i maj 2022.

Det pågår samtidigt ett arbete med att se över möjligheterna för att Kommersens funktion ska finnas kvar på Masthuggskajen även i framtiden, men i ny byggnad på annan plats. Kommersen Loppmarknad har erbjudits en ersättningslokal på Lindholmen.

Handel är en förutsättning för att området ska bli levande och attraktivt för människorna som besöker eller redan bor där. Vår ambition är att bygga vidare på kulturlivet som redan idag finns i området. I detta arbete har vi bland annat genomfört workshops med företagare i området. Deras erfarenheter och kunskaper har varit en viktig del i utvecklingen av Masthuggskajen. Det finns också en samverkansgrupp bland fastighetsägarna som arbetar aktivt för att se till att det blir en bra mix och variation av verksamheter i bottenvåningarna, vilket i sin tur ger ett levande område. 

2011 startade vi ett dialogarbete och det pågår fortfarande. Ambitionen är att involvera göteborgarna som medverkat i dialogarbetet vad gäller utformningen av området. Bland annat har vi genomfört workshops, intervjuer och digitala enkäter med verksamhetsägare, boende i närområdet, fastighetsägare och intresseorganisationer för att samla ihop deras åsikter och kunskaper. Resultatet av dialogarbetet har fungerat som underlag i utvecklingen av Masthuggskajen.

Ambitionen är att påverkan på de boende ska bli så liten som möjligt. Vi satsar på att variera mellan lägre och högre hus, med ambitionen att bygga en livlig och gemytlig stadsdel.

Bland annat kommer det attraktiva läget precis intill älven att särskilja området från andra nybyggnadsprojekt. Området är dessutom unikt då det knyter samman Linné, Majorna och Centrum och bildar en ny och hållbar stadsdel med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Olof Palmes plats ligger mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga. Det är en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. För att även framöver vara en plats som knyter ihop stads- och trafikutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas. Park- och naturförvaltningen har tagit fram en förstudie för att se hur platsen kan bli mer tillgänglig, trygg och trivsam. 

Utifrån förstudien framgår att platsen ska vara trivsam dygnet runt, året om med uteserveringar och sittplatser både i sol och skugga. Möjlighet till aktiviteter för barn ska finnas, gärna med koppling till platsens historia, liksom träd och grönska med variation över året. Och det ska vara en plats för möten, demonstrationer, evenemang och gärna med ett "speakers' corner". Målsättningen är att Olof Palmes plats ska rustas upp under 2023.

Masthuggskajens läge mitt i centrala Göteborg med mycket trafik och människor som bor och arbetar gör att byggnationen i perioder kan få en stor påverkan på omgivningen. Vi planerar fortlöpande, tillsammans med andra byggprojekt i stan, för att trafiken ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt när vi bygger. Gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras så långt det går, så välj gärna något av dessa färdsätt om du har möjlighet. Framkomligheten påverkas, framförallt för bilresor, på de flesta gator och vägar på Masthuggskajen i olika perioder.

När vi gör grundläggningsarbeten och slår ned stödkonstruktioner, så kallad spontning och pålning, kommer det att låta en hel del. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller och när det behövs kommer vi att mäta och följa upp ljudnivåerna.

I takt med att Masthuggskajen fylls med nya bostäder, kontor, gatuliv och parker tas också parkeringsplatser i anspråk. När området är färdigbyggt samlas besöksparkeringarna i tre parkeringsanläggningar.

Vi informerar löpande om hur byggnationen påverkar omgivningen på masthuggskajen.se och i Trafik Göteborgs kanaler.

Kontakt

  • Rune Arnesen
  • Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031-368 96 61
  • Per Osvalds
  • Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 51031-368 96 77
  • Anna Hoffmeister
  • Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031-368 96 73

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 22 september 2022