Det är inte bestämt att och i så fall var ett nytt centralbad ska ligga. Fler olika placeringar utreds.

Vad?

Förutsättningarna för ett nytt centralbad har utretts. Ett nytt centralbad ska bland annat innehålla två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, minst 2 000 läktarplatser. Dessutom ska ett centralbad också kunna tillgodose ett stort antal andra behov som exempelvis möjlighet till relax, gym och gruppträning samt café/restaurang. 

Var?

Fyra potentiella placeringar har utretts (Gullbergsvass, Heden, Ringön och Valhallagatan/evenemangsområdet). 28 april 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att inriktningen för evenemangsområdet ska kompletteras med en placering av nytt centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken. 

Varför?

Göteborg behöver ett modernt centralbad som ska ha stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet, men också vara anpassat till föreningslivets behov och fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

När?

Det är svårt att idag säga när de olika uppdragen kopplade till evenemangsområdet kan vara klara och när ett bygge av ett centralbad kan starta. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden har varit huvudansvarig för fördjupad förstudie som genomlyst fyra alternativ till placering för ett nytt centralbad. Nämnden har också haft uppdrag att genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner.

28 april 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att: 

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera befintlig inriktning för en ny arena med placering av ett centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken.
  • Byggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan.
  • Byggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, skyndsamt ta fram ett planprogram utifrån den fördjupade förstudien om ett nytt centralbad parallellt med framtagandet av en detaljplan.

Frågor och svar

Göteborg behöver ett modernt centralbad med stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet. Ett bad som också är anpassat till föreningslivets behov och som kan fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

Idrotts- och föreningsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige och tillsammans med bland annat Älvstranden Utveckling, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram en detaljerad förstudie och underlag som innebär en förbättrad totalekonomi för ett centralbad. Underlaget innehåller: förutsättningar och strategier för projektets genomförande, specificering av ekonomi och volymer, riskbedömning och nyttoanalys.

28 april 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan.

Utredningar har tittat på alternativen Gullbergsvass, Ringön, Heden och evenemangsområdet. Alla fyra alternativ lyfts fram i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” som Göteborgs Stads lokalsekretariat tog fram 2017-2018.

Beräkningarna som presenterades våren 2021 låg på cirka 1,8 miljarder och skillnaden i kostnad mellan de då tre undersökta platserna (Gullbergsvass, Heden och Ringön) var marginell.

När evenemangsområdet senare utreddes som placering lyftes tidsaspekten ur kalkylen och alternativen redovisades i aktuellt kostnadsläge (oktober/november 2021) och utan antaganden om framtida kostnadsutveckling. Projektkostnaden uppskattades då till mellan 1,6 och 1,7 miljarder kronor. 

Frågan om markvärde och kostnad för markförvärv har inte tagits med i kalkylerna.

Det handlar om en stor byggnad, cirka 28 000 kvadratmeter med många bassänger och krav på tekniska lösningar. Det här är en anläggning som ska byggas och drivas med stor miljö- och klimathänsyn, som ska kunna ordna SM i simidrotter och som ska kunna bedriva simundervisning i stor skala. Anläggningen ska också kunna erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet för föreningar och många badbesök för allmänheten.  

Ett nytt centralbad ska åtminstone innehålla två 50-metersbassänger (varav en med djupdel med höj- och sänkbar botten), minst 2 000 läktarplatser, två undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten, hoppbassäng, familjebad med lek-/varmpooler och lekytor, möjlighet till relax, gym och gruppträning, restaurang /café – våt- och torrservering.

Det är svårt att idag säga när bygget av ett nytt centralbad kan starta. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Kontakt

  • Ulrika Samuelsson
  • Tf avdelningschef, idrotts- och föreningsförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-368 21 44
Uppdaterad 30 juni 2022