Vad?

Park- och naturförvaltningen har gjort en förstudie för att se hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig. Förstudien innehåller en beskrivning av platsens förutsättningar och funktion i staden, behov kopplade till platsen samt förslag på möjlig utveckling. Under hösten och vintern 2022 pågår gestaltningsarbete.

Göteborgs Stads förstudie inför upprustning av Olof Palmes plats, mars 2022

Var?

Olof Palmes plats gränsar i väster till Masthuggskajen som nu byggs ut för att bli en del av centrum, när staden växer och kommer närmare vattnet. I öster ansluter Pustervik och Haga och i söder finns Järntorget och Linnégatan. Vid torget ligger Folkets hus och intill byggs hotell Draken, som ska stå klart 2023 och ha sin entré mot Olof Palmes plats.

Varför?

Omkring Olof Palmes plats pågår omfattande stadsutveckling med utbyggnaden av Masthuggskajen och Västlänkens station Haga. Platsen är en viktig knutpunkt för olika trafikslag och trafikmiljön genomgår stora förändringar. För stadens nöjes- och kulturliven är torget central mötesplats.

För att även framöver vara en plats som knyter ihop stads- och trafikutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas. Under de senaste tio åren har tillfälliga åtgärder gjorts på platsen, till exempel en konstgräsmatta med studsmatta, och platsen är i behov av underhåll och upprustning.

Även ur klimathänseende är Olof Palmes plats viktig. Tillsammans med Järntorget är torget en del av avrinningssystemet för Linnéstaden och Slottsskogen vid stora regnmängder och platsens träd bidrar med viktiga ekosystemtjänster.

När?

Olof Palmes plats har byggts om flera gånger, senast år 2000. 

För att se hur platsen kan bli mer tillgänglig, trygg och trivsam tog park- och naturförvaltningen fram en förstudie, som var klar i mars 2022. Som en del i arbetet med förstudien fanns en digital enkät kopplad till den här webbplatsen, där boende, besökare och verksamheter kunde bidra med synpunkter. Under samma tid fanns förvaltningen även på Olof Palmes plats för att samla in synpunkter från människor som passerade eller vistades på platsen.

Under hösten/vintern 2022 pågår gestaltningsarbete, med förstudien som grund.

Eftersom upprustningen måste anpassas till byggnationen som redan pågår i området kan exakt tidpunkt inte anges för när upprustningen kan starta.

Kontakt

  • Johanna Axelsson
  • Projektledare
  • Gunilla Gombrii
  • Projektledare
  • Angelique Rooth
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 30 augusti 2022