Vad?

Park- och naturförvaltningen gör en förstudie för att se hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig. Förstudien ska innehålla en beskrivning av platsens förutsättningar och funktion i staden, behov kopplade till platsen samt förslag på möjlig utveckling.

Var?

Olof Palmes plats gränsar i väster till Masthuggskajen som nu byggs ut för att bli en del av centrum, när staden växer och kommer närmare vattnet. I öster ansluter Pustervik och Haga och i söder finns Järntorget och Linnégatan. Vid torget ligger Folkets hus och intill byggs hotell Draken, som ska stå klart 2023 och ha sin entré mot Olof Palmes plats.

Varför?

Omkring Olof Palmes plats pågår omfattande stadsutveckling med utbyggnaden av Masthuggskajen och Västlänkens station Haga. Platsen är en viktig knutpunkt för olika trafikslag och trafikmiljön genomgår stora förändringar. För stadens nöjes- och kulturliven är torget central mötesplats.

För att även framöver vara en plats som knyter ihop stads- och trafikutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas. Under de senaste tio åren har tillfälliga åtgärder gjorts på platsen, till exempel en konstgräsmatta med studsmatta, och platsen är i behov av underhåll och upprustning.

Även ur klimathänseende är Olof Palmes plats viktig. Tillsammans med Järntorget är torget en del av avrinningssystemet för Linnéstaden och Slottsskogen vid stora regnmängder och platsens träd bidrar med viktiga ekosystemtjänster.

När?

Olof Palmes plats har byggts om flera gånger, senast år 2000. 

Sedan hösten 2021 tar park- och naturförvaltningen fram en förstudie för att se hur platsen kan bli mer tillgänglig, trygg och trivsam.

Mellan den 13 och 26 september fanns en digital enkät kopplad till den här webbplatsen, där boende, besökare och verksamheter kunde bidra med synpunkter på Olof Palmes plats. Dessutom fanns vi på plats den 13 och 16 september från park- och naturförvaltningen för att samla in synpunkter från människor som just då passerade eller vistades på platsen.

Enligt plan skulle förstudien, inklusive förslag till möjlig utveckling, vara klar i december 2021. I dagsläget är det dock oklart när beslut tas om de omgivande trafiklösningarna, vilka har stor inverkan på Olof Palmes plats framtida storlek och på gestaltningen. Så snart besked finns om detta kommer förstudien att färdigställas. 

Målsättningen är att Olof Palmes plats ska rustas upp med start under 2023.

Kontakt

  • Johanna Axelsson
  • Projektledare
  • Gunilla Gombrii
  • Projektledare
  • Angelique Rooth
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 30 juni 2022