Så här kan Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset se ut i framtiden.

Vad

Ett nytt kunskapscenter för Life Science ska byggas samtidigt som Sahlgrenska Universitetssjukhus byggs om och byggs ut. En huskropp kommer att brygga över Per Dubbsgatan och därmed fysiskt koppla samman verksamheterna på Medicinareberget med sjukhuset. Övergången kommer vara öppen för allmänheten och en grön miljö skapas för att länka Medicinareberget med Botaniska trädgården och Änggårdsbergen.

Var

Spårvagnshållplatsen kan flyttas 100 meter och utvecklas för utökad kollektivtrafik. Såväl cykelstråken som gångbanorna genom området kommer också förbättras för att öka tillgängligheten till området utan att öka biltrafiken. Utvecklingen av gatunätet och trafikslagen kommer också att stärka kopplingen till Chalmers.

Varför

Sahlgrenska Life skapar en unik miljö som möjliggör samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Detta ger i sin tur bättre vård till patienterna.

Befolkningens behov av sjukvård ökar och sjukhuset växer. När området runt Per Dubbsgatan utvecklas förändras stadsbilden. Det innebär att några av de äldre kulturhistoriskt intressanta byggnaderna kan behöva ersättas av nya som uppfyller moderna krav på sjukvård och forskning. En byggnad som kommer att bevaras är den så kallade Vanföreanstalten från 1914, som är väl synlig i stadsbilden och har ett högt kulturhistoriskt värde.

När

Rivningar och schaktarbeten kan påbörjas 2023. Byggnaderna färdigställs i etapper, där stomme och klimatskal är klara 2026 och inflyttning sker 2028 i Västfastigheters och Vitartes byggnader. Därefter kan Akademiska Hus nyttja byggrätt för nästa byggnad med förväntad inflyttning 2034. Arbeten med gaturummet utförs 2026 för Annedals avfart och hållplats och 2026 – 2028 för Per Dubbsgatan. 

Tiderna är preliminära och kan komma att justeras beroende på när detaljplanen vunnit laga kraft

Vem

Sahlgrenska Life utvecklas av flera aktörer, bland annat Akademiska hus, Västra Götalandsregionen, Vitartes, Sahlgrenska Universitetssjukhus och Göteborgs Universitet.

Före
Efter
Sahlgrenska i framtiden

Följ med på en åkning för att se hur Sahlgrenska kan se ut i framtiden

Frågor och svar om Sahlgrenska och Medicinareberget

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som inkluderar en lång rad av vetenskapliga ämnen som innebär någon form av studier av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv.  

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen med syfte att tillsammans skapa en världsledande så kallad translationell miljö. Det betyder att Sahlgrenska Life skapar strukturer för kortare avstånd och starkare koppling mellan vård, akademi, näringsliv och samhälle. Sahlgrenska Life handlar om att snabbare föra kunskaper från forskning till vård för ökad patientnytta, föra patientbehov från vård till forskning, öka den tvärdisciplinära och tvärsektoriella samverkan för ny kunskap och innovation samt bidra till nyttogörande för regional utveckling och tillväxt.

Kollektivtrafiken kommer att få mer plats och bättre hållplatser genom att ett körfält för biltrafiken tas bort i vardera riktningen. Detta innebär att det blir mindre genomfartstrafik på Per Dubbsgatan men också mer utrymme för fotgängare och cyklister. På södra sidan om Per Dubbgatan skapas ett pendelcykelstråk med tydlig separering mellan cyklister och gående. 

Blåljus kommer ha en egen väg västerut som de kan nyttja vid köer för att säkra att de alltid kommer fram snabbast möjligast. De har även möjlighet att nyttja kollektivtrafikkörfälten vilket resulterar i bättre framkomlighet än dagens situation. 

Det kommer att finnas tydlig skyltning och goda möjlighet att akut ta sig till sjukhuset.

När sjukvården utvecklas krävs nya specialanpassade lokaler. Placeringen styrs dels av sjukhusets interna samband, dels av var ambulansinfarter, helikopterplatta och andra entréfunktioner kan placeras på området. Målet är att föra samman forskning och sjukvård vilket har flera vinster, inte minst för patienten.

Kontakt

  • Viveca Risberg
  • projektledare stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
Uppdaterad 30 juni 2022