Vad?

Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.

Eventuell försäljning av fastigheten ska enligt beslut 2016 särskilt riktas till Stora Torps Ridklubb. Det görs först när detaljplanearbetet är klart.

När?

Samråd för detaljplanen för fastighet Göteborg Torp 749:140 och del av Torp 749:64 pågick mellan 6 april och 29 april 2022. 

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Frågor och svar

Planarbetet för fastigheten vid Stora Torps Stall har påbörjats för att skydda området och säkra byggnadernas bevarande. Stallområdet utgör en unik miljö i direkt anslutning till Delsjöreservatet.

Detaljplanearbetet omfattar fastigheten Göteborg Torp 749:140 och del av fastighet Torp 749:64. Området är utmärkt på kartan längre ner på denna webbsida och omfattar cirka 8000 m2.

Inom fastigheterna finns bland annat ett stall med ca 15 stallplatser, ett hus för hönsverksamhet samt en jordkällare. Fastigheterna ägs av Göteborgs Stad.

Detaljplanens inriktning är att fortsatt möjliggöra för djurhållning på fastigheten. Planen möjliggör också för att använda fastigheterna som besöksanläggning framöver.

Mer information om planarbetet

Plan-och byggtjänster på goteborg.se

Planen är ute på samråd 6 april till 29 april. 

Här kan du ta del av planförslaget och lämna synpunkter.

Planarbetet leds av stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

2016 beslutade fastighetsnämnden om att ge fastighetskontoret i uppdrag att förbereda försäljning av fastigheten Göteborg Torp 749:140, dock tidigast då detaljplan fastställts.

Eventuell försäljning av fastigheten skall föregås av beslut av fastighetsnämnden, samt särskilt riktas till Stora Torps Ridklubb enligt ett av kontoret fastställt marknadsvärde.

Byggnaderna inom fastigheten hyrs ut till en ridklubb samt en hönsverksamhet. Fastigheten ägs av Göteborgs Stad, och ett uppdrag att förbereda fastigheten för försäljning finns.

Hur en eventuell försäljning av fastigheten påverkar befintliga hyresgäster vet vi inte i nuläget. Den frågan kommer att hanteras i samband med beslut om eventuell försäljning av fastigheten. Det görs tidigast när detaljplanearbetet är klart.

Detaljplanens inriktning är att fortsatt möjliggöra för djurhållning på fastigheten. En eventuell försäljning av fastigheten ska särskilt riktas till Stora Torps Ridklubb enligt ett av fastighetskontoret fastställt marknadsvärde.

Förslaget har behandlats av fastighetsnämnden. Den 15 november 2021 beslutade fastighetsnämnden (Ärende 15 Dnr 6349/18) att förslaget inte ska utredas vidare. Detta då nämnden vill invänta det kommande detaljplanearbetet.

Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna. Detaljplanen förväntas bli klar tidigast årsskiftet 2022/2023.

Illustrerad karta med markering runt fastighetsgränsen för fastigheten Stora Torp, med fastighetsbeteckning Göteborg Torp 749:140.

Kartvy som visar området som berörs av detaljplanearbetet för fastighet Göteborg Torp 749:140. Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.

Kontakt

  • Joel Andersson
  • Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
  • För frågor om det pågående detaljplanearbetet och samråd.
  • Magnus Uhrberg
  • Enhetschef exploateringsavdelningen, fastighetskontoret, Göteborgs Stad
  • För frågor riktade till fastighetsägaren, fastighetskontoret, Göteborgs Stad.
Uppdaterad 30 juni 2022