Så här kan det komma att se ut vid en av uppgångarna från Station Haga.

Vad?

Västlänken är en cirka 6 km lång tågtunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer byggs längs den nya sträckningen: Centralstationen: Göteborgs Haga och Korsvägen.  Tunneln kommer att trafikeras av regional- och pendeltåg. Projekt Västlänken är en del av Västsvenska Paketet och delfinansieras av staten. 

Var?

Västlänken sträcker sig från Skansen Lejonet in mot Centralstation via Rosenlund/Haga och bort mot Korsvägen och Annedal. 

Varför?

För att stärka kollektivtrafiken i Göteborg, men framförallt regionen. Västlänken skapar förutsättningar för fler och längre tåg, de nya stationerna ger fler alternativ för resenärerna och det blir möjligt att knyta ihop tågtrafiken i Västsverige. I anslutning till de nya stationerna skapas nya knutpunkter för kollektivtrafiken och annat resande i Göteborg.

När?

Västlänken planeras öppna för trafik i december 2026. 

Vem?

Trafikverket ansvarar för genomförandet och bygget av Västlänken.  Planeringen och genomförandet sker dock i nära samverkan med Göteborgs Stad och Västtrafik. Staden ansvarar för stadsutvecklingen i anslutning till de nya stationerna. 

Före
Efter

Frågor och svar

Beslutet om den nu aktuella sträckningen för Västlänken togs 2007 efter en omfattande planeringsprocess med idé-och förstudie samt järnvägsutredning. Det handlade om att att få fram lösningar med syftet att öka järnvägens kapacitet men också att uppfylla andra mål som goda bytesmöjligheter, ökning av antalet tågresenärer, betydande regionförstoringseffekter samt goda möjligheter till stadsutveckling. Järnvägsutredningen visade att det valda alternativet, en sträckning via Haga–Korsvägen, var det förslag som sammantaget bäst uppfyller målen för Västlänken.

Västlänken skapar förutsättningar för fler tåg till och från Göteborg.

De två nya stationerna vid Haga och Korsvägen kommer ge fler direktresor och möjliggöra byten mellan tåg och andra trafikslag vid fler ställen än Brunnsparken och Drottningtorget, som idag är två hårt belastade knutpunkter.

Västlänken gör att vi får genomgående tåglinjer under Göteborg. Det blir exempelvis möjligt att åka direkttåg mellan Partille och Haga, eller mellan den planerade stationen i Brunnsbo och Korsvägen. Resor som i flera fall kommer att gå snabbare än vad det tar när man åker spårvagn eller buss motsvarande sträckor idag. På så sätt blir Västlänken ett tillskott till den lokala kollektivtrafiken.

Stationerna vid Korsvägen och Haga beräknas bli bland de tio största stationerna i Sverige, sett till passagerarantal. Här beräknas hälften av Västtrafiks resenärer gå av eller på tåget . Redan när Västlänken står klar år 2026 beräknas runt 60 000 av- och påstigande per dygn, fördelade på de tre nya stationerna enligt: Centralen: 25 000, Haga: 15 000 och station Korsvägen: 20 000.

För att Västlänken ska nå sin fulla potential utvecklas den anslutande lokala kollektivtrafiken kring de tre nya stationerna.

Redan i dag bor drygt 17 000 människor inom cirka tio minuters gångavstånd från den planerade stationen. Därtill studerar och jobbar runt 36 000 människor i området. Det antalet kommer att öka. Stationen och andra investeringar i kollektivtrafiken i området kommer att stärka Haga som nod för kollektivtrafiken från och till sydvästra Göteborg. Det planeras också för ett helt nytt cykelparkeringsgarage i anslutning till stationen. Universitet dominerar redan området och Västlänken blir en motor för ytterligare utveckling. En av stationsuppgångarna kommer att inhysas i Handelshögskolans nya byggnad. Station Haga kommer också bli en viktig länk till stadsutvecklingen i Skeppsbron, Norra Masthugget och Rosenlund, där nya bostäder och kontorsbyggnader kommer att växa fram. Den valda sträckningen av Västlänken via Haga har även fördelen att den ger en god bergtäckning och att sträckan i jord, som kräver öppna schakt, blir avsevärt mindre än andra dragningar som utretts.

Totalt påverkas drygt 1 800 parkeringsplatser av bygget av Västlänken. Av dessa är drygt 1 000 kommunala platser inom Parkering Göteborg. Den absoluta merparten av platserna är besöksparkeringar.

Staden arbetar för att ersätta parkeringar som försvinner på grund av Västlänken. Några tillfälliga ersättningsparkeringar är redan på plats: Heurlins Plats Norra och Packhuskajen. Ett tillfälligt P-hus  Heden byggs 2021-2022.  Det finns också långtgående planer på en tillfällig överdäckning av Rosenlundskanalen för parkeringsändamål. 

Bygget av Västlänken innebär att Centralstationen byggs ut med fyra nya spår och två perronger under jord. Den nya stationen kommer att ligga strax nordväst om den nuvarande Centralstationen. Station Centralen får fyra entréer/uppgångar. Huvudentrén kommer att ligga i anknytning till Nils Ericsonterminalen, ytterligare en uppgång kommer att placeras öster om denna på Kruthusgatan, och två uppgångar placeras längre västerut nära Nordstan och nära uppfarten till den nya Hisingsbron. Precis som Västlänken i stort kommer den nya stationen trafikeras av regional- och pendeltåg. Västlänken innebär att det frigörs spår på den nuvarande Centralstationen för fjärr- och godståg.

Med Västlänken får vi nya tågstationer under jord i Haga och vid Korsvägen, samt en utökad Centralstation under jord. Stationerna kommer att trafikeras av pendel- och regionaltåg. Det innebär att en del av de resenärer som idag tvingas byta vid Göteborgs Central kan åka direkt till dessa stationer och/eller göra eventuella byten där. Beräkningar som Trafikverket, Göteborg stad och Västtrafik har gjorts visar på cirka 15 000 resenärer per vardagsdygn vid station Haga, respektive 20 000 vid Korsvägen när trafiken kommit i gång. Det kan jämföras med Nils Ericson terminalens cirka 25 000 resenärer om dagen. Därmed minskar trycket runt Centralstationen. När kapaciteten i järnvägssystemet runt Göteborg gradvis byggs ut kommer det att kunna gå ännu fler tåg genom tunneln till de nya stationerna. Det innebär att antalet resenärer gradvis kommer att öka.

Det behövs arbetstunnlar för att bygga de delar av Västlänkens tunnel som går i berg. Arbetstunnlarna använder Trafikverket och dess entreprenörer för att kunna arbeta på flera avsnitt av bergtunneln samtidigt så att byggtiden inte ska bli för lång. Arbetstunnlarna används även för att skifta utrustning och personal, och för att transportera ut bergmassor som sprängs loss. När bygget är klart kommer arbetstunnlarna att kunna användas av drift- och underhållspersonal och för eventuella utrymningar och räddningsinsatser.

Med Västlänken och det parallella projektet Olskroken planskildhet ökar spårkapaciteten i Göteborg, och med Västlänken blir det möjligt att ha genomgående tågtrafik i/under Göteborg. Kapacitetsförstärkningen är en förutsättning för att kunna öka tågtrafiken till och från Göteborg då dagens säckstation i det närmaste är full. Säckstationen klarar inte av den trafikökning som efterfrågats av operatörerna och som aviserats i Västra Götalandsregionens målbild.

Redan när Västlänken öppnar kommer det gå att öka tågtrafiken till och från Göteborg. Detta möjliggörs dels av den ökade spårkapaciteten, dels av att Västlänken tillåter en tätare körning av tåg än vad som är möjligt på dagens säckstation där tågen ofta måste korsa varandra i gemensamma växelförbindelser. Ett antal mindre investeringar vid ett par stationer längs några av banorna runt Göteborg bidrar också till att det går att köra fler tåg. 

För en mer betydande ökning av tågtrafiken krävs fortsatt kapacitetsförstärkning på banorna runt Göteborg.

Trafikverkets beslut i maj 2018 att bygga fyra spår vid samtliga Västlänkens stationer redan till 2026 innebär att i stort sett samtliga pendel- och regiontåg till och från Göteborg kan trafikera Västlänken från start, och att resenärerna på dessa tåg således kan dra nytta av genomgående linjer och når fler stationer direkt.

Exempelvis kommer även tågen till och från Bohusbanan att få plats i Västlänken, något som tidigare varit osäkert. Därmed kopplas den planerade Brunnsbo station till Västlänken, med kortare restider som följd.

Beslutet om fyra spår vid stationerna innebär också att resorna blir mindre sårbara för förseningar och andra störningar, då tågen kan gå tätare och kan passera förbi varandra i tunneln. Resenärerna slipper också de störningar som skulle uppstått om stationerna hade byggts ut med fyra spår i ett senare skede.

En viktig kapacitetsfaktor de längdbegränsningar som idag måste läggas på flera tåg i rusningstrafiken. På Göteborgs C är det flera tåg som tvingas dela på samma plattformsspår med annat tåg eller att det tillgängliga plattformsspåret är kortare än den önskade tåglängden.

Med Västlänken försvinner denna begränsning. Tågen kan framföras med den önskade tåglängden och tågen kan då ta fler passagerare. Därmed bidrar Västlänken till att redan byggd infrastruktur kan nyttjas på ett bättre sätt. Detta gäller inte minst på Västkustbanan där Göteborgs C idag utgör ett hinder för att regionaltågen ska kunna nyttja de 225 meter långa plattformarna som byggts längs sträckan. Övriga pendelstationer på Kungsbackalinjen är förlängda till 225 meter, liksom plattformarna till Älvängen. De stationer som planeras att trafikeras med kvartstrafik med ett nytt regionaltågssystem (Partille, Lerum, Floda, Alingsås) är också tillräckligt långa för att klara av trippelkopplade pendeltåg (X61).

Inför bygget av Västlänken gjorde Trafikverket och park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad en omfattande inventering av de cirka 1 500 träd som berörs av bygget. Detta för att  få en bild av varje träds hälsa, ålder, art samt mark- och rotförutsättningar. Ett gemensamt åtgärdsprogram togs fram för bevarande av träd i parker och alléer under byggandet av Västlänken.

Målsättningen har varit att bevara så många träd som möjligt och att planera för varje enskilt träd. Förstahandsalternativet har varit att bevara träden på plats (700 stycken). Gick inte detta flyttades trädet – tillfälligt eller permanent – till annan växtplats (300 stycken). I sista hand avverkades trädet (500 stycken varav 300 stod på Göteborgs Stads mark). De avverkade träden kommer att ersättas med så likvärdigt träd som möjligt.

Trafikverkets och Göteborgs Stads gemensamma utgångspunkt har varit att så långt det är teknisk möjligt och ekonomiskt rimligt bevara de parker och alléer som finns längs Västlänkens sträckning.

 

Förstahandsalternativet har varit att bevara träden på plats. Där detta inte varit möjligt har träden flyttats tillfälligt till plantskola för att flyttas tillbaka till staden eller permanent till annan växtplats. Avverkning har varit sistahandsalternativet.

 

Det finns flera skäl till att flytta träd i stadsmiljö. Nyplantering av träd innebär stora kostnader i inköp såväl som i etablering, skötsel och beskärning. I stora träd finns höga ekonomiska värden men också andra värden. De är anpassade efter lokalklimatet och tillhandahåller så kallade ekosystemtjänster såsom vindskydd, bullerdämpning, rening av luft, hantering av dagvatten och de gynnar biologisk mångfald. Genom att flytta stora träd kan successionsordningen behållas – det blir en blandning av nya mindre och gamla större träd. Dessutom sätter de riktigt stora träden sin prägel på den plats där de står och fungerar på så sätt som kulturbärare.

 

Det finns olika anledningar till att ett träd tas ner istället för att flyttas. Det kan vara i för dåligt skick för att klara en flytt eller stå så till att de inte går att flytta, till exempel om jorddjupet är för litet på grund av berg under eller ledningar som inte går att flytta. Vissa trädslag flyttas inte alls, till exempel alm på grund av risk för almsjuka, eller för att det kan vara svårt att stabilisera dem vid en flytt.

 

Trafikverket kompenserar Göteborgs Stad ekonomiskt för de träd som tagits ned (cirka 300 stycken av de cirka 500 träd som avverkas står på Göteborgs Stads mark). Kompensationsersättningen kommer att användas till att plantera nya träd men också om att stärka bland annat rekreativa värden och tillgänglighet. Dessutom kommer de träd som flyttas till plantskola att återplanteras i staden. 

Ja, Göteborgs Stad har flyttat träd med gott resultat där träden idag är väl etablerade och mår bra. Några exempel är de lindar som flyttades från Västra Frölunda till Skånegatan, utefter Nya Ullevi samt till området kring Gamla Ullevi under början av 1980-talet. Under samma tid flyttades oxlar från Angered till Polhemsplatsen.

 

Exempel på flytt av träd under senare år är våren 2016 då staden flyttade 18 ekar från centrala Göteborg till Fräntorpsparken inför nedsänkning och överdäckning av E45:an. Detta för att återskapa den miljö och den parkkänsla som fanns innan almarna som tidigare växte där fick tas ner p g a almsjuka. Ytterligare ett exempel är de lindar som flyttades hösten 2016 från Åkareplatsen inför att det nya resecentrumet skulle byggas. Lindarna planterades längs Bögatan för att återskapa Bögatans allé.

 

På Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) webbplats finns filmer om att flytta stora träd. 

Av de 1500 träd som berörs av Västlänken kommer cirka 500 träd att tas ner, varav cirka 300 står på Göteborgs Stads mark. Tillsammans med Göteborgs Stad har Trafikverket planerat för hanteringen av varje träd som tas ner, utifrån Göteborgs Stads ”Råd och riktlinjer för hantering av grova träd och almved i Göteborgs kommun”

 

Några av de träd som tas ner transporteras till snickeriet vid park- och naturförvaltningens arbetsmarknadsavdelning i Björkedalen för tillverkning av möbler till stadens utemiljöer.

 

Andra träd körs till biodepåerna i Göddered/Rödbo på norra Hisingen. Är det alm så körs de till biodepån för alm i Sandspåret i Hjällbo. En biodepå är en upplagsplats för grova träd som avverkats. Grov död ved finns inte i samma utsträckning som tidigare i vårt moderna landskap. Därför får mossor, lavar, svampar och djur som lever i död ved allt svårare att klara sig. Med hjälp av biodepåer skapar staden platser för dessa organismer att leva. 

 

Mindre grenar och ris körs till någon av stadens förbränningsanläggningar där de till exempel blir till fjärrvärme.

 

Sammantaget i stadens parker, längs gator och på andra offentliga platser finns cirka 31 000 träd. Dessutom finns många fler träd på annan kommunal mark och på privat mark. Utöver det äger Göteborgs Stad 11 000 hektar skogsmark och trädbevuxen naturmark. Varje år planteras omkring 1 200 nya träd i staden.

30 maj 2018 togs första spadtaget för Västlänken. I spadarna höll Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Mattias Landgren, statssekreterare Näringsdepartementet, Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad och Jonny Magnusson, regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen.

Västlänken – kollektivtrafik att bygga på

Om 15–20 år beräknas betydligt fler än idag leva, verka och vistas i Göteborg. Hur ska vi klara trafiksituationen när staden, liksom Västsverige i övrigt, växer så snabbt? Och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?

Västlänken, som började byggas 2018, blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i en tunnel under centrala Göteborg. Västlänken får tre nya underjordiska stationer: Centralen, Haga och Korsvägen. 

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra bygget av Västlänken. Den 14 maj 2018 gav Mark- och miljööverdomstolen klartecken till att starta bygget av Västlänken och den 1 februari 2019 vann miljödomen laga kraft.

Göteborgs centralstation har idag nått sitt kapacitetstak och kan inte ta emot fler tåg.

Bakgrunden till Västlänken är att Göteborgs nuvarande centralstation, som är en s k säckstation, sedan länge har nått sitt kapacitetstak. Stationen kan inte ta emot fler tåg under de trafiktätaste delarna på dygnet.

Ökad kapacitet

Med Västlänken ökar tågkapaciteten i Göteborg avsevärt och Västsverige binds ihop till ett sammanhängande tågsystem med genomgående trafik under staden. Västlänken förbättrar pendlingsmöjligheterna och bidrar därmed till att utveckla arbetsmarknadsregionen runt Göteborg.

Redan vid öppnandet av Västlänken planeras för ökad tågtrafik till och från Göteborg. För att tågtrafiken ska öka mer påtagligt måste kapaciteten på banorna runt Göteborg också öka. Hur många fler tåg som faktiskt kommer att trafikera Västlänken och dagens centralstation på sikt, beror dels på hur kapaciteten i andra delar av järnvägsnätet utvecklas, men också på hur operatörerna väljer att trafikera spåren.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg. Genom att vi får fler ställen där vi kan byta från tåg till andra färdmedel, avlastas Drottningtorget och Brunnsparken som idag inte kan svälja mer trafik i rusningstid. De nya stationerna gör att resenärerna kan nå fler destinationer direkt. För många förkortas restiderna.

Fyra spår vid samtliga stationer

Inför den formella byggstarten av Västlänken den 30 maj 2018 meddelade Trafikverket att även stationerna Haga och Korsvägen byggs med fyra spår. Det innebär ytterligare ökad kapacitet, att ännu fler resenärer kan åka direkt till Haga och Korsvägen med tåg och mindre risk för störningar.

Genom att tågkapaciteten i Göteborg stärks med en tunnel, istället för att bygga ut kapaciteten ovan jord, kan mark frigöras till mer grönområden, arbetsplatser och bostäder. Områdena runt stationerna ska utvecklas till mer attraktiva miljöer att vistas i och till förstärkta knutpunkter i kollektivtrafiken.

Kontakt

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig Västlänken i staden
  • Telefonnummer: 073-910 23 88
Uppdaterad 30 juni 2022