Vad?

Norr om dagens centralstation byggs en ny underjordisk station för tågen genom Västlänken.  Stadsutvecklingen runt stationen ska stärka området som regional knutpunkt med goda förutsättningar för handel, kontor, mötesplatser för kultur samt torg och mindre parker. 

Detaljplanen  för området, "Västlänken, Station Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg", vann laga kraft den 7 januari 2021. Det innebär att planen är gällande. 

Var?

Detaljplanen innebär att Västlänkens Station Centralen med tillhörande byggrätter kan byggas ut. Planen omfattar 2 av 3 uppgångar från den underjordiska tågstationen i nya byggnader för centrumändamål. Därtill kan det byggas både kontor och bostäder. Detaljplanen möjliggör också en upprustning av Bergslagsparken, nya torg och en boulevard. Det görs plats för nya cykelparkeringar och cykelstråk.

När?

Förväntad byggstart för byggnaderna är 2023/2024 och 2024/2025 för allmän plats. Enligt tidplanen ska området vara färdigställt till december 2026.

Vem?

Jernhusen har tecknat ett markanvisningsavtal med staden gällande byggrätten för Mittuppgången. NCC och Jernhusen har tecknat avtal om att gemensamt utveckla Park Central, som ska rymma den östra uppgången från tågstationen.

Frågor och svar

Mittuppgången kommer att ligga direkt norr om Nils Ericson Terminalen vilket möjliggöra ett tydligt och direkt stråk för fotgängare mellan Västlänken, bussterminalen och centralstationens fjärrtåg. Öster om mittuppgången skapas ett torg med plats för exempelvis cykelparkering, mindre planteringar och sittplatser. I kanten finns även plats för
bilangöring för personer med särskilda behov samt möjlig uppställningsyta för räddningstjänstens fordon.

Bergslagsgatan föreslås i stort sett behålla sitt nuvarande läge men breddas för att hantera en utökad framtida användning där den blir en viktig koppling mot Hisingsbron, Gullbergsvass och en framtida Bangårdsviadukt. Gatan kommer att inrymma
främst kollektivtrafik med hållplatser men även biltrafik i vissa sektioner, och tydliga, breda gång- och cykelstråk med korsningspunkter mellan söder och norr.

Samtliga regional- och pendeltåg, förutom tågen till och från Borås, kommer att gå via den nya stationen. 

Projekt i Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetsplatser, rum för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 

Kontakt

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig
  • Anders Alm
Uppdaterad 9 november 2022