Vad?

Spårvägsnätet i centrala Göteborg är känsligt för störningar. Det gäller både vid planerade ändringar och mer oplanerade trafikomläggningar.

Vi står inför flera projekt som kommer att påverka spårvagnstrafiken. När Drottningtorget ska byggas om och kanalmurarna vid Fattighusån och Stora Hamnkanalen renoveras behöver spårvagnstrafiken också tillfälligt läggas om.

Var?

Södra Vägen -  Engelbrektsgatan - Skånegatan, se illustrationsbild nedan.

Varför?

Då blir det bland annat möjligt att avlasta trafiken vid Brunnsparken, som är en central knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg. Länken ska avlasta spårvagnsnätet under renoverings- och ombyggnadsarbeten och kommer då att trafikeras fullt ut.

För att förbättra framkomligheten för gående och cyklister planeras gång- och cykelväg utmed Engelbrektsgatan.

När?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 14 december 2021 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att tillstyrka planen och skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Bilden visar hur Engelbrektslänkens sträckning blir.

Kontakt

  • Kundservice Stadsbyggnadskontoret
Uppdaterad 17 december 2021