Detaljplanen för Engelbrektsgatan sträcker sig över den delen av Engelbrektsgatan som går förbi Heden. I detaljplanen finns gata, spårväg, cykelbana och trottoarer längs med kortsidan på Heden. Här är det tänkt att spårvagnsnätet mellan Södra vägen och Skånegatan ska länkas samman för att få ett mer robust spårvagnsnät. Det ska avlasta spårvägen runt Brunnsparken vid planerade eller akuta trafikomläggningar.

Samtidigt ska framkomligheten för cyklister längs med Engelbrektsgatan bli bättre och de kulturmiljövärden som finns i området bevaras och utvecklas, enligt planen.

Och nu anser alltså byggnadsnämnden att detaljplanen är klar för beslut i kommunfullmäktige. Vid mötet den 8 februari tillstyrkte nämnden detaljplanen och skickade den vidare för antagande i kommunfullmäktige. 

Publicerad 11 februari 2022 (Uppdaterad 11 mars 2022)