Evenemangsområdet

Var du med och slog publikrekord på Håkan Hellström? Eller kommer du hit för att se film och hockey, träna eller kolla på hajar? Varje år lockar evenemangsområdet runt 10 miljoner besökare. Under 2017 pågick en utredning om områdets utveckling. Den är nu klar. Den 23 maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med projektet.
Utredning pågår.

Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering.

 

Strategin var en gång i tiden att samla evenemang, arenor och mötesplatser mitt i city och i direkt anslutning till hotell, restauranger, attraktioner och kommunikationer. Det gör Göteborg unikt bland större städer, och är något som Göteborgs Stad vill utveckla ytterligare med nya upplevelser och mötesplatser. En utveckling av evenemangsområdet och arenorna ger Göteborg ett växande utbud av kultur och nöjesliv, handel och restauranger som bidrar till att höja livskvaliteten för alla invånare och ökar regionens attraktivitet. 

Scandinavium lever inte upp till de krav som dagens evenemang ställer och Lisebergshallen rivs för Västlänksbygget. Valhalla sporthallar ska ersättas av nya moderna sporthallar, vilket inte minst är viktigt för skol- och breddidrotten. Samtidigt tas ett helhetsgrepp på området för att skapa ett levande stadsliv för alla och utveckla mötesplatser som bjuder in till aktivitet och upplevelser, något som stärker Göteborgs attraktionskraft. Söder om Valhallagatan ska ett upplevelsecenter med starka inslag av handel, caféer och restauranger utvecklas. I området kan det till viss del finnas hotell, kontor och bostäder. 

Att projektet ska ta fram ett förslag till helhetslösning för hur skapandet av de två nya arenorna samt ett i övrigt utvecklat evenemangsområde ska planeras och genomföras. I tio riktlinjer för arbetet lyfts bland annat placeringen av ett nytt centralbad norr om Valhallagatan, att verksamheten som nu bedrivs på Valhalla IP flyttas till Heden och att ett heltäckande förslag till finansieringslösning för investeringen i de två arenorna samt den övriga utvecklingen av evenemangsområdet ska tas fram. Läs hela yrkandet här. Utredningen är en fortsättning på det projekt som genomfördes av stadsledningskontoret 2017.

Arenorna som ska ersättas är Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthall A, B och C. Scandinavium lever inte upp till de krav som dagens evenemang ställer och Lisebergshallen rivs för Västlänksbygget. Valhalla sporthallar ska ersättas av nya moderna sporthallar, något som inte minst är viktigt för skol- och breddidrotten. Nuvarande Valhalla sporthall A är sliten och har liten publikkapacitet. Den ska planeras för den dubbla kapaciteten, cirka 1000 personer. 

Projektet har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur Valhalla IP kan flyttas till Heden. Efter det kommer frågan till stadsbyggnadskontoret som hanterar planprocessen.

Söder om Valhallagatan ska ett nytt upplevelsecenter med starka inslag av handel, restauranger och kaféer utvecklas. Projektet kommer att ta fram ett koncept för upplevelsecentret. Det handlar om att skapa aktiviteter och upplevelser som uppskattas av många.  

Det behöver skapas en helhet i evenemangsområdet där området lever och blir attraktivt att besöka även mellan evenemang. Det ökar förutsättningarna för många tillkommande inresta besökare till staden, vilket i sin tur kommer att ge många nya arbetstillfällen inom besöksnäringen. Med ett eftertraktat utbud ökar förutsättningarna för regionen att attrahera eftertraktad kompetens som innebär att näringslivets benägenhet att investera i regionen ökar. 

Uppdraget från kommunstyrelsen är ett omfattande och komplicerat stadsutvecklingsuppdrag som kommer ta cirka fyra år att genomföra. Projektet ska planera för en ny mindre stadsdel och presentera en helhetslösning för området. Det betyder att det behöver tas fram nya detaljplaner och göras utredningar av konstruktion av nya byggnader, trafik, parkering, ekonomi, affärsmodeller med mer. Läs tjänsteutlåtandet här

Arenorna som ersätter Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthall A, B och C planeras norr om Valhallagatan. Nära dem byggs det nya centralbadet. Söder om Valhallagatan planeras ett upplevelsecenter med starka inslag av handel, caféer och restauranger. Tanken är att utveckla ett nytt evenemangsområde med ett levande stadsliv i direkt anslutning till hotell, restauranger, attraktioner och kommunikationer. Här skapas nya mötesplatser som lever varje dag och där alla känner sig välkomna. 

De nya arenorna ska i huvudsak ha Göteborgs Stad som ägare. Det gör att kommunen har möjlighet att till stor del styra innehållet i arenorna. Arenorna ska drivas av privat operatör. Med en privat aktör kommer evenemangsutbudet att bli mer internationellt gångbart och restauranger, snabbmat, barer och försäljningsytor kan vara öppna även när det inte är evenemang. Dessutom lyfts affärsrisken från staden till den privata aktören. Det nya centralbadet ska ägas och drivas av kommunen.

Hur Got Event påverkas ska utredas. 

Ja, Lisebergshallen kommer att rivas för att ge plats för bygget av Västlänken. Valhallagatans förskola och anläggningen på Valhalla IP rivs. Scandinavium och Valhalla sporthallar kommer inte att rivas förrän de nya arenorna finns på plats. Inte heller Valhallabadet rivs innan det finns ett ersättningsbad. 

Göteborg utmärker sig bland större städer, eftersom det är möjligt att fortsatt samla evenemang centralt, i direkt anslutning till hotell, restauranger, nöjesutbud och kommunikationer. Det är en konkurrensfördel som Göteborg vill ta tillvara och utveckla. Området ger en unik möjlighet att fortsätta samla evenemang och möten i direkt anslutning till hotell, restauranger, attraktioner och kommunikationer.

Ja, det händer mycket i Göteborg och staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. För att staden ska fungera även under byggtiden och det ska vara möjligt att ta sig fram har Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik en gemensam grupp som planerar och samordnar infrastrukturprojekten över tid. I gruppens uppdrag ingår också att gemensamt bedöma hur de olika trafikslagen ska hanteras och prioriteras under byggtiden. Utgångspunkten för deras bedömningar är att kollektivtrafik, gång, cykel och gods ska prioriteras före biltrafiken.

I maj 2017 hölls medborgardialoger om framtidens evenemangsområde vid nio tillfällen i fyra stadsdelar. Resultatet var en del av slutrapporten till politikerna. I dagsläget är inte några nya medborgardialoger planerade, men det kommer att finnas möjlighet att tycka till om detaljplaner som ska tas fram.  

Bilden av evenemangsområdet är idag positiv särskilt i samband med evenemang och göteborgarna välkomnar en utveckling av området. Området ses framför allt som ett evenemangsområde med betoning på upplevelser och aktiviteter, medan bostäder och kontor är förhållandevis lågt prioriterat. I dialogerna påpekades att tyngdpunkten när området utvecklas bör ligga på att stärka det som är bra och addera saker som skapar ännu mer värde, särskilt i de offentliga rummen som man vill ska vara attraktiva, tillgängliga och trygga mötesplatser. Burgårdsparken, Mölndalsån, Stora Katrinelunds landeri och Actionparken är exempel på sådant som redan idag uppfattas ha ett värde och som det går att bygga vidare på. Cirka tusen personer besökte informationscontainern och över två tusen besvarade en digital enkät. Läs hela rapporten från medborgardialogen här.

Projektet ska ta fram ett förslag till finansieringslösning för investeringen i de två arenorna samt den övriga utvecklingen av evenemangsområdet. Ambitionen är att Göteborgs Stad genom att sälja mark kan skapa exploateringsintäkter och på så sätt täcka kostnaderna för de två arenorna, ersättarna för Valhalla sporthallar, nödvändiga investeringar på Heden och de investeringar i trafik- och stadsutveckling som kan komma att behöva göras. Projektet ska i detalj planera en ny mindre stadsdel som enligt en grov tidig bedömning innehåller offentliga investeringar på i storleksordningen 4-6 miljarder i anläggningar och betydande investeringar i infrastruktur, å-stråk, parkmiljö etcetera. 

Bedömningen är att arenorna kan vara klara tidigast 2027. Sedan tar det ytterligare några år innan området är helt utvecklat. 

Under hösten 2018 arbetar en projektgrupp på stadsledningskontoret med planering. Nästa år kommer arbetet successivt att övergå i en genomförandeprocess. Då kommer bland annat ett programarbete att påbörjas. 

Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 29 juli 2020)