Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Under 2021 fortsätter vi att utveckla parken till en stadspark för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för ”det första Göteborg”.
Utbyggnad startar i januari 2021. Etapp 1 klar slutet av 2021.

Park och naturförvaltningen har sedan början av 2006 arbetat med att utveckla Färjenäsparken till en av Göteborgs stadsparker, i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och i takt med byggnationen av de nya bostadsområdena längs norra Älvstranden.

Under 2020/2021 fortsätter arbetet med att utveckla parken till en plats för evenemang, aktivitet och rekreation genom utbyggnad i två etapper, med siktet inställt på slutet av 2021 och därefter.

Redan idag är Färjenäsparken en välbesökt park med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. I parken finns till exempel en av Hisingens största lekplatser, ett uteklassrum, en motionsslinga på 1400 meter, fotbollsplan, skejtpark, plan för streetbasket samt utsikts- och picknickplatser med anlagda grillkärl.

Redan idag är Färjenäsparken en välbesökt park med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. 

Utbyggnaden av Färjenäsparken är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning "Blå & gröna stråk och oaser" inför stadens 400-årsjubileum. Ett svar på göteborgarnas önskemål om fler gröna oaser och sammanhängande stråk vid vatten, som binder samman staden och gör det lätt att mötas, koppla av och ta del av natur och kultur.

I Färjenäsparken finns dessutom ruinerna av "det första Göteborg", som Karl den nionde började bygga 1603 och som fick sina privilegier 1607. Läs mer om "det första Göteborg" i Vårt Göteborg.

I Färjenäsparken finns dessutom ruinerna av "det första Göteborg", som Karl den nionde började bygga 1603 och som fick sina privilegier 1607.

Frågor och svar

Under hösten 2019 gjorde vi en upphandling av gestaltning och projektering för utbyggnaden av Färjenäsparken. 

 

Uppdraget gick till Mareld och gestaltningsförslaget kommer att presenteras under våren 2020. 

Utbyggnaden omfattar den södra delen av parken. Den stora gräsytan, som under många år användes som driving range för golf. 

Med start 2006, och i takt med att Västra Eriksberg har byggts ut, har park- och naturförvaltningen bland annat byggt en stadsdelslekplats, en basketplan, en offentlig toalett, ett utegym med tillhörande löpslinga, en skateanläggning, nya promenadstråk i parkens norra del, inklusive ny trappa och ramp, och nya tillgänglighetsanpassade bänkar. Vi har också gallrat, röjt, planterat samt restaurerat en mur från den villastad som fanns på platsen tidigare.

 

Samtidigt har idrott- och föreningsförvaltningen anlagt en större konstgräsplan i anslutning till Taubeskolan.

 

Under 2019 har vi renoverat utegymmet med stockredskap, trädäck, belysning och plantering av träd. 60-metersbanan som ligger i anslutning till utegymmet har vi målat upp och vi har även målat markeringar i backen intill utegymmet för att underlätta intervallträning. Så har vi byggt en ny entré från Astris gata med planteringar, grusyta och en bänk runt eken som finns på platsen. 

Utgångspunkten är att stora delar av den öppna gräsytan ska bevaras och kunna användas för evenemang, sällskapslek och picknick, med utsikt över älven.

 

För att rama in den stora gräsytan i väster och öster kommer vi att göra naturlika planteringar. Några av de träd vi använder är träd som flyttats tillfälligt till plantskola på grund av bygget av Västlänken - ett exempel på hur vi arbetar i Göteborgs Stad för att bevara träd när vi bygger ut staden.

 

Vi kommer att göra nya gångvägar men också koppla på befintliga, för att ansluta till strandelen och den befintliga piren.

 

Efter 2021 är planen att fortsätta bygga ut Färjenäsparken i mötet med älven men tidplanen för detta är ännu inte fastställd. Stranddelen ska bli mer tillgänglig, till exempel genom bryggor. I den västra delen tänker vi ett entrétorg för aktivitet och möten. Läs mer om gestaltningen av Färjenäsparken till 2021 och planen därefter i separat nyhet.

Utbyggnaden sker i två etapper. I januari 2021 börjar vi med evenemangsytan vid älven omgärdad av naturlika planteringar, som ska stå klar under sista kvartalet 2021.

 

Tidplanen för etapp två, som omfattar strandpromenaden, är ännu inte fastställd. 

2017 hölls en dialog på plats i parken inför utbyggnaden. Att bevara den öppna gräsytan och ha olika typer av evenemang där var ett starkt önskemål, även att bygga om utegymmet vilket redan är gjort. Ytterligare önskemål som framkom i dialogen var mer träd och grönska för att minska bullernivåer, spännande stigar, konst, ha kvar pulkabacken och ta bort träd i den, göra nya platser för picknick och grillning, främja växt- och djurliv och tillföra vackra blomsterplanteringar. Längs älven kom önskemål om boule eller beachvollelyboll, strandpromenad, sandstrand och fiskeplatser.

Ytan för evenemang omfattar ca 30 000 m2 (att jämföra med Slottsskogens stora gräsmatta som är 27 000 m2 och en fotbollsplan som är ca 9000 m2). Området lämpar sig för evenemang för maximalt 15 000 till 25 000 personer. 

Vid sitt möte 8 februari 2021 beslutade fastighetsnämnden att färjeläget vid Färjenäs ska rustas upp så att det kan vara angöringsplats för båttrafik vid bland annat arrangemang i Färjenäsparken. Först under 2022 kommer fastighetskontoret att börja bygga och planen är att det ska vara klart våren 2023.

Utbyggnaden av Färjenäsparken omfattar evenemangsytan, som ska vara klar under 2021, och strandpromenaden, där tidplanen ännu inte är fastställd, men inte bad i älven.

 

Ett så kallat Göteborgsförslag (932) "Utred ett friluftsbad i Göta älv vid Färjenäs", där förslagsställaren önskade att Göteborgs Stad utreder förutsättningarna för ett friluftsbad i Göta älv vid Färjenäs på Hisingen, togs upp för beslut vid park- och naturnämndens möte 23 mars 2020. Nämnden beslutade då att förslaget inte genomförs. Detta mot bakgrund av att badkvalitén i Göta Älv har utretts i flera omgångar och vattenkvalitén bedöms inte vara tillräckligt bra för att motivera att ett friluftsbad anläggs vid Färjenäsparken. De höga investerings- och driftkostnaderna för att anlägga ett friluftsbad bedöms inte heller kunna prioriteras inom befintliga budgetramar.

Playan är ingen badplats. Det är förbjudet att bada i älven vid Färjenäs dels på grund av att vattenkvalitén kan medföra hälsorisker, dels på grund av säkerhetsrisker med anledning av båttrafiken. 

 

Den tillfälliga playan i Färjenäsparken är – precis som playan på Lindholmen, den vid Skeppsbron och den som tidigare fanns i Jubileumsparken – en plats för picknick, häng och aktiviteter intill älven. De är alla svar på önskemålen som kom fram i dialogerna med göteborgarna inför byggandet av Älvstaden och Göteborgs 400-årsjubileum om fler platser nära vattnet.

 

Playan är också en av fler nya mötesplatser som park- och naturförvaltningen skapat under det senaste året med anledning av pandemin. Syftet är att förebygga trängsel genom att skapa bättre förutsättningar att umgås utomhus i närområdet och på så sätt öka trivseln.

Ja, offentliga toaletter finns vid Pölsebogatan/Taubeskolan. 

Under början av 2020 gjordes en utlysning för att skapa en konstgestaltning för veteraner i Göteborg, i Färjenäsparken.  Uppdraget gick till konstnären Ebba Matz.

Hon har skapat ett slags paviljong med himlen som tak. Åtta pelare i rostfri plåt håller upp en ring, där vajrar är uppspända så att de bildar ett mönster. I varje skärningspunkt hänger en liten ring av rostfritt stål som kan blänka till i solen. På marken, i mitten, står en blankpolerad sten av röd hallandsgnejs med en ingraverad text. Konstverket är, sedan i maj 2021, placerat i den nordvästra delen av parken med utsikt över den stora gräsmattan och älven. På grund av pandemin sker invigning först 2022 på Veterandagen den 29 maj. 

Bakgrunden till konstverket är en motion i kommunfullmäktige om att etablera ett Veteranmonument i Göteborg. Kraven på platsen där konstverket skulle stå var till exempel att platsen skulle vara tillgänglig för många (publik på 500-1000 personer), tillgänglig både med kollektiva och privata transporter och att det skulle finnas plats för tält och musikkår, vilket kan tillgodoses i Färjenäsparken. 

Om veterandagen 

Veterandagen är en internationell dag för att hedra krigsveteraner men också civila som gjort en insats för fred och stabilitet i vår omvärld. I Göteborgsområdet finns omkring 15 000 veteraner från sådana uppdrag. Sedan 2011 hyllas deras insatser på veterandagen den 29 maj, som sedan 2018 även är en officiell flaggdag. Göteborgs Stad har sedan 2018 en veteranceremoni med tillhörande program tillsammans med försvarsmakten och polisen samt Sveriges veteranföreningar.

De naturlika planteringarna skapas för att få en stor variation av arter som under lång tid framöver ska bidra till en rik biologisk mångfald och årstidsvariationer i färg, form, struktur och doft.

 

För att göra växtbäddar till de naturlika planteringarna behövde vi ta bort den hårt packade och förorenade jorden där träden stod och fylla på med ny jord. Därför behövde träden (i huvudsak björkar) tas ner. På så sätt kan vi skapa betydligt bättre förutsättningar för parken på lång sikt med fler träd och andra växter än vad som finns idag.  

I utbyggnaden av Färjenäsparken kommer vi knyta samman strandstråket med parken och de naturlika planteringarna, som ett svar på göteborgarnas önskemål om fler gröna oaser och sammanhängande stråk vid och kontakt med vatten.

 

Eftersom trädplanteringarna ska sträcka sig ner mot älven kommer vi att plantera nya träd ända nere vid strandstråket. Dessutom kommer vi i vissa delar längs strandstråket behöva ta bort förorenad jord. För att kunna göra allt detta behöver vi ta bort ett 20-tal björkar längs strandstråket.

Från april och till i oktober 2020 har park- och naturförvaltningen rustat upp Pölsebokajen. Det ingår inte i utbyggnaden av Färjenäsparken utan är ett eget projekt. 

 

Kajens ytskikt har tagits bort, därefter har ny betong gjutits på kajen för att få en slät yta och ett stålräcke har satts upp.  

 

Önskemålet från boende i området har varit mer grönska och öppna ytor. Pölsebokajen har därför fått en stor öppen gräsyta som delvis ramas in av åtta mindre tallar som ger grönska även på vintern. De har placerats så att utblicken mot älven bevaras och att sikten inte skyms för de som bor intill. Under tallarna har lökar planterats som blommar från vår till höst. Gräsytan ramas in av låga murar i betong och cortenstål. Murarna fungerar som sittplatser mot älven.

Kontakt

  • Johan Blomqvist
  • Projektledare park- och naturförvaltningen
  • Niclas Bergendahl
  • Projektledare park- och naturförvaltningen
  • Therése Ryding
  • Biträdande projektledare park- och naturförvaltningen
  • Angélique Rooth
  • Kommunikationsstrateg park- och naturförvaltningen
Uppdaterad 23 juni 2021