Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Med sikte på 2021 fortsätter vi att utveckla parken till en stadspark för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för "det första Göteborg".

Under hösten 2019 gjorde vi en upphandling av gestaltning och projektering för utbyggnaden av Färjenäsparken. 

 

Uppdraget gick till Mareld som ska presentera ett gestaltningsförslag under mars 2020. 

Utbyggnaden omfattar den södra delen av parken. Den stora gräsytan, som under många år användes som driving range för golf, och kajen som en gång var ett färjeläge. 

Med start 2006, och i takt med att Västra Eriksberg har byggts ut, har park- och naturförvaltningen bland annat byggt en stadsdelslekplats, en basketplan, en offentlig toalett, ett utegym med tillhörande löpslinga, en skateanläggning, nya promenadstråk i parkens norra del, inklusive ny trappa och ramp, och nya tillgänglighetsanpassade bänkar. Vi har också gallrat, röjt, planterat samt restaurerat en mur från den villastad som fanns på platsen tidigare.

 

Samtidigt har idrott- och föreningsförvaltningen anlagt en större konstgräsplan i anslutning till Taubeskolan.

 

Under 2019 har vi renoverat utegymmet med stockredskap, trädäck, belysning och plantering av träd. 60-metersbanan som ligger i anslutning till utegymmet har vi målat upp och vi har även målat markeringar i backen intill utegymmet för att underlätta intervallträning. Så har vi byggt en ny entré från Astris gata med planteringar, grusyta och en bänk runt eken som finns på platsen. 

Utgångspunkten är att stora delar av den öppna gräsytan ska bevaras och kunna användas för evenemang, sällskapslek och picknick, med utsikt över älven.

 

För att rama in den stora gräsytan vill vi ha mer träd och grönska i väster. Några av de träd vi kommer att plantera är träd som flyttats tillfälligt till plantskola på grund av bygget av Västlänken - ett exempel på hur vi arbetar i Göteborgs Stad för att bevara träd när vi bygger ut staden.

 

Vi kommer att göra nya gångvägar men också koppla på befintliga, för att ansluta till strandelen och den befintliga piren. Stranddelen ska bli mer tillgänglig, till exempel genom bryggor.

 

I den västra delen tänker vi ett entrétorg för aktivitet och möten och i öster en lugnare del som skärmar av mot och möter den nya bebyggelsen.

Gångvägen bakom kvarteret Kajen ska enligt plan vara klar under kvartal två 2020.

 

Utbyggnaden kommer därefter att ske i två etapper. Vi börjar med evenemangsytan som ska stå klar sommaren 2021 för att användas och invigas under jubileumsåret när Göteborgs Stad fyller 400 år.

 

Tidplanen för etapp två, som omfattar strandpromenaden, är ännu inte fastställd. 

Frågan om en eventuell upprustning av det före detta färjeläget i Färjenäs är under utredning hos fastighetskontoret.

Utbyggnaden av Färjenäsparken omfattar evenemangsytan, som ska vara klar under 2021, och strandpromenaden, där tidplanen ännu inte är fastställd, men inte bad i älven.

 

Ett så kallat Göteborgsförslag (932) "Utred ett friluftsbad i Göta älv vid Färjenäs", där förslagsställaren önskade att Göteborgs Stad utreder förutsättningarna för ett friluftsbad i Göta älv vid Färjenäs på Hisingen, togs upp för beslut vid park- och naturnämndens möte 23 mars 2020. Nämnden beslutade då att förslaget inte genomförs. Detta mot bakgrund av att badkvalitén i Göta Älv har utretts i flera omgångar och vattenkvalitén bedöms inte vara tillräckligt bra för att motivera att ett friluftsbad anläggs vid Färjenäsparken. De höga investerings- och driftkostnaderna för att anlägga ett friluftsbad bedöms inte heller kunna prioriteras inom befintliga budgetramar.

Publicerad 9 november 2018 (Uppdaterad 17 mars 2020)