Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Under 2021 fortsätter vi att utveckla parken till en stadspark för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för ”det första Göteborg”.
Utbyggnad startar i januari 2021. Etapp 1 klar slutet av 2021.

Under hösten 2019 gjorde vi en upphandling av gestaltning och projektering för utbyggnaden av Färjenäsparken. 

 

Uppdraget gick till Mareld och gestaltningsförslaget kommer att presenteras under våren 2020. 

Utbyggnaden omfattar den södra delen av parken. Den stora gräsytan, som under många år användes som driving range för golf. 

Med start 2006, och i takt med att Västra Eriksberg har byggts ut, har park- och naturförvaltningen bland annat byggt en stadsdelslekplats, en basketplan, en offentlig toalett, ett utegym med tillhörande löpslinga, en skateanläggning, nya promenadstråk i parkens norra del, inklusive ny trappa och ramp, och nya tillgänglighetsanpassade bänkar. Vi har också gallrat, röjt, planterat samt restaurerat en mur från den villastad som fanns på platsen tidigare.

 

Samtidigt har idrott- och föreningsförvaltningen anlagt en större konstgräsplan i anslutning till Taubeskolan.

 

Under 2019 har vi renoverat utegymmet med stockredskap, trädäck, belysning och plantering av träd. 60-metersbanan som ligger i anslutning till utegymmet har vi målat upp och vi har även målat markeringar i backen intill utegymmet för att underlätta intervallträning. Så har vi byggt en ny entré från Astris gata med planteringar, grusyta och en bänk runt eken som finns på platsen. 

Utgångspunkten är att stora delar av den öppna gräsytan ska bevaras och kunna användas för evenemang, sällskapslek och picknick, med utsikt över älven.

 

För att rama in den stora gräsytan vill vi ha mer träd och grönska i väster. Några av de träd vi kommer att plantera är träd som flyttats tillfälligt till plantskola på grund av bygget av Västlänken - ett exempel på hur vi arbetar i Göteborgs Stad för att bevara träd när vi bygger ut staden.

 

Vi kommer att göra nya gångvägar men också koppla på befintliga, för att ansluta till strandelen och den befintliga piren.

 

Efter 2021 är planen att fortsätta bygga ut Färjenäsparken i mötet med älven men tidplanen för detta är ännu inte fastställd. Stranddelen ska bli mer tillgänglig, till exempel genom bryggor. I den västra delen tänker vi ett entrétorg för aktivitet och möten. Läs mer om gestaltningen av Färjenäsparken till 2021 och planen därefter i separat nyhet.

Utbyggnaden sker i två etapper. I januari 2021 börjar vi med evenemangsytan vid älven omgärdad av naturlika planteringar, som ska stå klar under sista kvartalet 2021.

 

Tidplanen för etapp två, som omfattar strandpromenaden, är ännu inte fastställd. 

2017 hölls en dialog på plats i parken inför utbyggnaden. Att bevara den öppna gräsytan och ha olika typer av evenemang där var ett starkt önskemål, även att bygga om utegymmet vilket redan är gjort. Ytterligare önskemål som framkom i dialogen var mer träd och grönska för att minska bullernivåer, spännande stigar, konst, ha kvar pulkabacken och ta bort träd i den, göra nya platser för picknick och grillning, främja växt- och djurliv och tillföra vackra blomsterplanteringar. Längs älven kom önskemål om boule eller beachvollelyboll, strandpromenad, sandstrand och fiskeplatser.

Ytan för evenemang omfattar ca 30 000 m2 (att jämföra med Slottsskogens stora gräsmatta som är 27 000 m2 och en fotbollsplan som är ca 9000 m2). Området lämpar sig för evenemang för maximalt 15 000 till 25 000 personer. 

Vid sitt möte 8 februari 2021 beslutade fastighetsnämnden att färjeläget vid Färjenäs ska rustas upp så att det kan vara angöringsplats för båttrafik vid bland annat arrangemang i Färjenäsparken. Först under 2022 kommer fastighetskontoret att börja bygga och planen är att det ska vara klart våren 2023.

Utbyggnaden av Färjenäsparken omfattar evenemangsytan, som ska vara klar under 2021, och strandpromenaden, där tidplanen ännu inte är fastställd, men inte bad i älven.

 

Ett så kallat Göteborgsförslag (932) "Utred ett friluftsbad i Göta älv vid Färjenäs", där förslagsställaren önskade att Göteborgs Stad utreder förutsättningarna för ett friluftsbad i Göta älv vid Färjenäs på Hisingen, togs upp för beslut vid park- och naturnämndens möte 23 mars 2020. Nämnden beslutade då att förslaget inte genomförs. Detta mot bakgrund av att badkvalitén i Göta Älv har utretts i flera omgångar och vattenkvalitén bedöms inte vara tillräckligt bra för att motivera att ett friluftsbad anläggs vid Färjenäsparken. De höga investerings- och driftkostnaderna för att anlägga ett friluftsbad bedöms inte heller kunna prioriteras inom befintliga budgetramar.

Från april och till i oktober 2020 har park- och naturförvaltningen rustat upp Pölsebokajen. Det ingår inte i utbyggnaden av Färjenäsparken utan är ett eget projekt. 

 

Kajens ytskikt har tagits bort, därefter har ny betong gjutits på kajen för att få en slät yta och ett stålräcke har satts upp.  

 

Önskemålet från boende i området har varit mer grönska och öppna ytor. Pölsebokajen har därför fått en stor öppen gräsyta som delvis ramas in av åtta mindre tallar som ger grönska även på vintern. De har placerats så att utblicken mot älven bevaras och att sikten inte skyms för de som bor intill. Under tallarna har lökar planterats som blommar från vår till höst. Gräsytan ramas in av låga murar i betong och cortenstål. Murarna fungerar som sittplatser mot älven.

Ja, offentliga toaletter finns vid Pölsebogatan/Taubeskolan. 

Under början av 2020 gjordes en utlysning för att skapa en konstgestaltning för veteraner i Göteborg, i Färjenäsparken. Efter att ha bedömt flera olika skissförslag blev det klar i augusti 2020 att uppdraget går till konstnären Ebba Matz.

Hennes förslag går ut på att skapa ett slags paviljong med himlen som tak. Åtta pelare i rostfri plåt håller upp en ring, där vajrar är uppspända så att de bildar ett mönster. I varje skärningspunkt hänger en liten ring av rostfritt stål som kan blänka till i solen. På marken, i mitten, kommer en blankpolerad sten av röd hallandsgnejs att stå med en ingraverad text. Under april/maj 2021kommer konstverket att installeras i parken och den 29 maj invigs det på plats i parken, i den nordvästra delen med utsikt över den stora gräsmattan och älven.

Bakgrunden till konstverket är en motion i kommunfullmäktige om att etablera ett Veteranmonument i Göteborg. Kraven på platsen där konstverket skulle stå var till exempel att platsen skulle vara tillgänglig för många (publik på 500-1000 personer), tillgänglig både med kollektiva och privata transporter och att det skulle finnas plats för tält och musikkår, vilket kan tillgodoses i Färjenäsparken. 

Om veterandagen 

Veterandagen är en internationell dag för att hedra krigsveteraner men också civila som gjort en insats för fred och stabilitet i vår omvärld. I Göteborgsområdet finns omkring 15 000 veteraner från sådana uppdrag. Sedan 2011 hyllas deras insatser på veterandagen den 29 maj, som sedan 2018 även är en officiell flaggdag. Göteborgs Stad har sedan 2018 en veteranceremoni med tillhörande program tillsammans med försvarsmakten och polisen samt Sveriges veteranföreningar.

Tillfällig belysning kommer att sättas upp längs strandstråket under mars 2021, inför att den planerade permanenta belysning är på plats hösten 2021.

De naturlika planteringarna skapas för att få en stor variation av arter som under lång tid framöver ska bidra till en rik biologisk mångfald och årstidsvariationer i färg, form, struktur och doft.

 

För att göra växtbäddar till de naturlika planteringarna behövde vi ta bort den hårt packade och förorenade jorden där träden stod och fylla på med ny jord. Därför behövde träden (i huvudsak björkar) tas ner. På så sätt kan vi skapa betydligt bättre förutsättningar för parken på lång sikt med fler träd och andra växter än vad som finns idag.  

I utbyggnaden av Färjenäsparken kommer vi knyta samman strandstråket med parken och de naturlika planteringarna, som ett svar på göteborgarnas önskemål om fler gröna oaser och sammanhängande stråk vid vatten.

 

Eftersom trädplanteringarna ska sträcka sig ner mot älven kommer vi att plantera nya träd ända nere vid strandstråket. Dessutom kommer vi i vissa delar längs strandstråket behöva ta bort förorenad jord. För att kunna göra allt detta kan vi komma att behöva ta bort björkar längs strandstråket.

Publicerad 9 november 2018 (Uppdaterad 25 februari 2021)