Den stora gräsmattan i Färjenäsparken ska bli en plats för evenemang nära vattnet.

Den stora gräsmattan i Färjenäsparken ska bli en plats för evenemang nära vattnet.

Färjenäsparken

Förberedande arbeten inför utbyggnad av Färjenäsparken

Med start under hösten 2020 bygger Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen, ut Färjenäsparkens södra del. Den stora gräsmattan ska bli en plats för evenemang nära vattnet med en inbjudande strandpromenad.

De förberedande arbetena inför utbyggnaden av Färjenäsparken har börjat. Projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen, berättar om vad som görs nu, hur planen ser ut för ytorna som ska byggas ut och när det ska vara klart.

Vad händer just nu i arbetet med att bygga ut Färjenäsparken?

I höstas gjorde vi en upphandling av gestaltning och projektering för utbyggnaden av den södra delen av parken. Den omfattar den stora gräsytan, som under många år användes som driving range för golf, och kajen som en gång var ett färjeläge. Uppdraget gick till Mareld som ska presentera ett gestaltningsförslag under våren. Utbyggnaden kommer att ske i två etapper och vi börjar med evenemangsytan som ska stå klar till sommaren 2021.

Vad kan du säga om innehållet i gestaltningsförslaget redan nu?

Utgångspunkten är att stora delar av den öppna gräsytan ska bevaras och kunna användas för evenemang, sällskapslek och picknick med utsikt över älven. För att rama in den stora gräsytan vill vi förstärka brynen i väster och öster mer träd och grönska.

Vi kommer att göra nya gångvägar men också koppla på befintliga, för att ansluta till strandelen och den befintliga piren. Stranddelen ska bli mer tillgänglig, till exempel genom bryggor.

I den västra delen tänker vi ett entrétorg för aktivitet och möten och i öster en lugnare del som skärmar av mot och möter den nya bebyggelsen.

Det pågår arbeten bakom kvarteret Kajen i anslutning till parken, vad är det som byggs?

Vi har precis börjat att anlägga en gångväg men vi har fått göra halt på grund av att vi stötte på dumpat avfall i marken när vi började gräva.

Vi har gjort en anmälan om förorenad mark till miljöförvaltningen och väntar besked från dem om hur vi ska hantera och ta om hand avfallet eller om annan aktör ska göra det. Vi har också gjort en polisanmälan.

Så snart avfallet är borta och marken sanerad kommer vi att fortsätta att anlägga gångvägen som på sikt ska ansluta till gräsplanen i parken.

När ska byggnationen vara klar?                     

Gångvägen ska enligt plan vara klar under kvartal två. Evenemangsytan ska vara klar för att användas och invigas under jubileumsåret 2021 när Göteborgs Stad fyller 400 år. Tidplanen för etapp två, som omfattar strandpromenaden, är ännu inte fastställd. 

Finns det något av det som ska göras i utbyggnaden som du speciellt vill lyfta fram?

I Göteborgs Stad arbetar vi för att bevara träd när vi bygger ut staden, till exempel har 200 träd flyttats tillfälligt, på grund av bygget av Västlänken, för att kunna flyttas tillbaka till staden. De står nu på en plantskola och växer ”så det knakar” och några kommer därför att behöva flyttas tillbaka innan Västlänken är färdigbyggd. Då passar vi på att använda några av dem för att skapa en ännu grönare Färjenäspark. 

Publicerad 28 februari 2020 (Uppdaterad 23 juli 2020)