För att skydda planteringarna kommer de att hägnas in med viltstängsel under de första åren.

För att skydda planteringarna kommer de att hägnas in med viltstängsel under de första åren.

De naturlika planteringarna, med både löv- och barrträd, kommer successivt att gallras för att kunna växa upp till en skogsliknande miljö med bryn och gläntor. De ska rama in och skärma av den stora gräsmattan och evenemangplatsen och bli en förlängning av den skog som redan finns i parken.  

– För att skydda de unga plantorna, framförallt mot gnagare som harar och rådjur, kommer vi att hägna in med viltstängsel i cirka fem år. Gångstråken genom planteringarna kommer dock att vara öppna för parken ska vara så tillgänglig som möjligt, förklarar projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

För att skydda de unga plantorna, framförallt mot gnagare som harar och rådjur, kommer vi att hägna in med viltstängsel i cirka fem år. Gångstråken genom planteringarna kommer dock att vara öppna för parken ska vara så tillgänglig som möjligt.”

85 olika trädarter

I väster kommer de naturlika planteringarna att innehålla trädarter med ursprung både från Europa och Nordamerika och i öster från Asien. Totalt handlar det om 85 olika arter.

En stor artvariation möjliggör många olika naturupplevelser. Dessutom blir planteringarna mindre känsliga för olika sjukdomar.

Förutom många olika arter så kommer parken att innehålla olika typer av växtmiljöer.

– Vi har till exempel planterat väldigt stora träd som står enskilt, grävt diken och byggt en gärdesgård, anlagt ängsytor och nu ska vi plantera en fruktlund, berättar Johan Blomqvist.

”Vi har till exempel planterat väldigt stora träd som står enskilt, grävt diken och byggt en gärdesgård.”

Sammantaget skapar det förutsättningar för en park med ett rikt växt- och djurliv, det vill säga en hög biologisk mångfald.

Ekosystemtjänster – tjänster som naturen ger oss

Träden och de olika växtmiljöerna bidrar också med så kallade ekosystemtjänster. Det är de tjänster som naturen ger oss och som bidrar till att förbättra våra livsvillkor och vårt välmående.

– De nya planteringarna i parken ska till exempel skydda mot vind från älven, ge skugga, ta hand om regnvatten och rena luften. De fyller också en social funktion som mötesplats för rekreation och aktivitet, säger Johan Blomqvist.

”De nya planteringarna i parken ska till exempel skydda mot vind från älven, ge skugga, ta hand om regnvatten och rena luften. De fyller också en social funktion som mötesplats för rekreation och aktivitet.”

Publicerad 17 november 2021 (Uppdaterad 17 november 2021)