Flunsåsstråket

Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. De närmaste åren uppgraderas stråket med ny förskola, fotbollsplan med konstgräs och en stadsdelspark med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling.

Nya mötesplatser längs Flunsåsstråket

Under 2020 ersätts den gamla grusplanen med en konstgräsplan. Större delen av parken har rustats upp under 2019, utifrån önskemål som kom fram i en medborgardialog om den nya stadsdelsparken. Parken, som heter Fjärdingsparken, har bland annat fått nya mötesplatser, odlingslotter, lekredskap och gång- och cykelvägar.

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Lundby byggas det en ny förskola i Flunsåsstråket. Under byggtiden finns en tillfällig förskola som rivs och som omvandlas till parkområde när den nya förskolan står klar.

Illustrationsritning över området, WSP stadsmiljö och landskap.

Snart kan du boka fotbollsplan

Det byggs mycket i Lundby, bland annat på den tidigare naturgräsplanen Fjärdingsplan. När Flunsåsstråket rustas upp byggs därför en ny 11-spelsplan med konstgräs som ersättning för fotbollsplanen vid Fjärdingsplan.

Den nya konstgräsplanen, som anläggs intill Bjurslättsskolan, blir ett positivt tillskott både för föreningsliv, skol- och spontanidrott. Förhoppningen är att den ska öka den fysiska aktiviteten hos unga.

Traditionella konstgräsplaner består oftast av gummigranulat, som innehåller miljöfarliga mikroplaster. När nya planer byggs prövar därför idrotts- och föreningsförvaltningen andra mer miljövänliga material. Konstgräsplanen i Flunsåsstråket blir en plan helt utan granulat. 

Fotbollsplanen börjar byggas jnuari 2020 och beräknas stå klar innan sommaren 2020. Planen kommer att kunna bokas av skolor och föreningar i Göteborgs Stads bokningssystem.

 

Fjärdingsparken - en ny stadsdelspark i Lundby

När medborgarna fick tycka till om den nya parken önskade de en park med mycket grönska.

Parkdelen som har rustas blir en ny stadsdelspark – en lite större park som attraherar fler besökare än de som bor i kvarteren precis intill.

Den nya parken heter Fjärdingsparken och har fått fler gångvägar och mötesplatser, mer belysning, nya lekredskap och upprustade odlingslotter. En välkomnande plats för såväl avkoppling, som aktivitet och umgänge.

Fjärdingsparken bidrar till att binda ihop de olika bostadsområdena. Hela Flunsåsstråket binder samman Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster.

Fjärdingsparken  bidrar till att binda ihop de olika bostadsområdena. Hela Flunsåsstråket binder samman Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster.

Parken byggs i två etapper. Huvuddelen stod klar i november 2019 och en mindre del byggs runt 2022, när den tillfälliga förskolan tas bort.

Illustrationsskiss av parkmiljö, som Fjärdingsparken kan komma att se ut när den är klar. Illustration: WSP landskap och stadsmiljö.

Så här kan Fjärdingsparken komma att se ut när den är klar.

Ny förskola med naturinspirerad lekgård

I en tätbebyggd stad måste det finnas många och bra utomhusmiljöer för barn i förskolan.

Därför planerar Göteborgs Stad en ny och större förskola i två våningsplan, med tillagningskök och en stimulerande, naturinspirerad lekgård på Fjärdingsgatan.

Förskolans lekgård vetter mot den gröna parken och blir en kompletterande utegård för barnen. På kvällar och helger är förskolans gård tillgänglig för fler barn i området.

Fjärdingsgatans nya förskola beräknas vara klar hösten 2020. Den har plats för cirka 140 barn och är uppdelad i åtta avdelningar.

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

När kommer parken vara klar?

Frågor och svar
Uppdaterad 12 september 2019