Flunsåsstråket

Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. Vintern 2019 stod stadsdelsparken Fjärdingsparken klar med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling. De närmaste åren får stråket även en ny förskola och en fotbollsplan med konstgräs.
Beräknas klart 2022.

Nya mötesplatser längs Flunsåsstråket

Under 2020 ersätts den gamla grusplanen med en konstgräsplan. Större delen av parken har rustats upp under 2019, utifrån önskemål som kom fram i en medborgardialog om den nya stadsdelsparken. Parken, som heter Fjärdingsparken, har bland annat fått nya mötesplatser, odlingslotter, lekredskap och gång- och cykelvägar.

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Lundby byggas det en ny förskola i Flunsåsstråket. Under byggtiden finns en tillfällig förskola som rivs och som omvandlas till parkområde när den nya förskolan står klar.

Illustrationsritning över området, WSP stadsmiljö och landskap.

Snart kan du boka fotbollsplan

Det byggs mycket i Lundby, bland annat på den tidigare naturgräsplanen Fjärdingsplan. När Flunsåsstråket rustas upp byggs därför en ny 11-spelsplan med konstgräs som ersättning för fotbollsplanen vid Fjärdingsplan.

Den nya konstgräsplanen, som anläggs intill Bjurslättsskolan, blir ett positivt tillskott både för föreningsliv, skol- och spontanidrott. Förhoppningen är att den ska öka den fysiska aktiviteten hos unga.

Traditionella konstgräsplaner består oftast av gummigranulat, som innehåller miljöfarliga mikroplaster. När nya planer byggs prövar därför idrotts- och föreningsförvaltningen andra mer miljövänliga material. Konstgräsplanen i Flunsåsstråket blir en plan helt utan granulat. 

Fotbollsplanen börjar byggas sommaren 2020 och beräknas stå klar november 2020. Planen kommer att kunna bokas av skolor och föreningar i Göteborgs Stads bokningssystem.

Fjärdingsparken – en ny stadsdelspark i Lundby

När medborgarna fick tycka till om den nya parken önskade de en park med mycket grönska.

Parkdelen har rustas upp till en stadsdelspark – en lite större park som attraherar fler besökare än de som bor i kvarteren precis intill.

Den nya parken heter Fjärdingsparken och har fått fler gångvägar och mötesplatser, mer belysning, nya lekredskap och upprustade odlingslotter. En välkomnande plats för såväl avkoppling, som aktivitet och umgänge.

Fjärdingsparken bidrar till att binda ihop de olika bostadsområdena. Hela Flunsåsstråket binder samman Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster.

Fjärdingsparken bidrar till att binda ihop de olika bostadsområdena. Hela Flunsåsstråket binder samman Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster.

Parken byggs i två etapper. Huvuddelen stod klar i november 2019 och en mindre del byggs runt 2022, när den tillfälliga förskolan tas bort.

Illustrationsskiss av Fjärdingsparken. Illustration: WSP landskap och stadsmiljö.

Visionsskiss över del av Fjärdingsparken. Illustration: WSP landskap och stadsmiljö.

Ny förskola med naturinspirerad lekgård

I en tätbebyggd stad måste det finnas många och bra utomhusmiljöer för barn i förskolan.

Därför planerar Göteborgs Stad en ny och större förskola i två våningsplan, med tillagningskök och en stimulerande, naturinspirerad lekgård på Fjärdingsgatan.

Förskolans lekgård vetter mot den gröna parken och blir en kompletterande utegård för barnen. På kvällar och helger är förskolans gård tillgänglig för fler barn i området.

Fjärdingsgatans nya förskola beräknas vara klar hösten 2020. Den har plats för cirka 140 barn och är uppdelad i åtta avdelningar.

Frågor och svar

Stadsdelsparken som ligger i Flunsåsstråket, där även Flunsåsparken finns i väster, har inte haft något namn. Området i parken vid fotbollsplanen kallas för Fjärdingsplan och gatan som leder in till parken från öster heter Fjärdingsgatan. Parken har därför fått namnet Fjärdingsparken. Det är namnberedningen på kulturförvaltningen som tar fram förslag på parker, gator med mera. Kulturnämnden beslutar om namnen.

Första etappen och huvuddelen av parken stod klar i november 2019. Det återstår en del planteringar samt en trädallé som ska planteras längs den nya gång- och cykelvägen söder om förskolan. Planteringsgropar är förberedda och träden kommer på plats under hösten 2020.

Den andra etappen av Fjärdingsparken kommer att anläggas i den nordöstra delen, där den tillfälliga förskolan står idag.  Den parkdelen planeras att vara klar runt 2022.

Parken och anläggningarna kommer att byggas i etapper och spärras av där arbete pågår. Det ska gå att röra sig genom parken även under byggtiden, men man kan få ta en liten omväg.

Parken har fått ny belysning längs gångvägarna och vid Fjärdingsparkens nya mötesplatser. De buskar och träd som planteras nya, har valts utifrån ett trygghetsperspektiv.

Vattenlekar och fontäner är dyra att sköta. I nuläget har park- och naturförvaltningen ingen driftbudget för alla önskade vattenlekar. Därför blir det tyvärr ingen vattenlek i Fjärdingsparken.

Det installerades däremot en dricksvattenfontän i parkens östra delar. Dricksvattenfontänen är tyvärr på reparation och kommer tillbaka till parken först efter semestrarna.

Det kommer finnas utrustning och redskap för att barnen ska kunna gunga, klättra, balansera, rutscha och leka i sand.

Det finns en plats i närheten av lekplatsen dit du kan ta med din grill och grilla.

Odlingsområdet kommer är kvar men upprustat med nya växtbäddar och markmaterial. Det har även dragits in vatten till området som kan användas för att vattna.

Kontakta odlingsföreningen Rosenträdgården, som har hand om odlingslotterna i parken.

Vi har sparat så många av de gamla träden som var möjligt och de har kompletterats med flera nya sorter av buskar och träd. Vi har satt upp fågelholkar och insektshotell och odlingslotterna i parken bidrar också till den biologiska mångfalden.

En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas i parken mellan Fjärdingsgatan i öster till Wieselgrensgatan i väster. Övriga vägar och stigar i parken är för fotgängare.

Det är tillåtet att köra moped klass 2 (max 25 km/h) på gång- och cykelvägen. Övriga vägar och stigar i parken är bara för fotgängare.

Nej, det kommer inte att byggas kafé eller kiosk i parken. Det finns redan i närområdet.

Nej, det blir ingen toalett i parken.

Jo, men den är tillfällig. Vi bygger den permanenta förskolan på en tomt strax söder om den tillfälliga förskolan. Platsen för den tillfälliga förskolan omvandlas senare till park.

Alla invånare som var intresserade, var välkomna. Inbjudningarna till de olika delaktighetstillfällena riktade sig främst till de närboende. I första etappen deltog omkring 70 personer i olika åldrar, i Flunsåsspelet. I andra etappen fick vi in 919 röster. Frågorna om kön, ålder och var personen bor var inte obligatoriska, men av de som svarade var åldern 4–98 år, varav det vanligaste åldersspannet var 20–39 år. Något fler kvinnor än män röstade. Av de som uppgav var de bodde var det merparten som bodde i Kvillebäcken, alltså i närområdet.

Tidigare har det funnits en naturgräsfotbollsplan, Fjärdingsplan, i Bjurslätt. Den nya konstgräsplanen ska ersätta fotbollsplanen på Fjärdingsplan eftersom där ska byggas bostäder.

Det blir en 11-spelsplan med miljövänligt konstgräs. På en traditionell konstgräsplan sprider man oftast ut ett fyllnadsmaterial, granulat, för att bollen ska studsa bra, underlaget vara skönt att springa på och för att hålla upp grässtråna. Oftast är granulatet gjort av gummi och räknas då som mikroplast som är skadligt för miljön. För att minska spridningen av mikroplaster prövar Göteborgs Stad andra mer miljövänliga material när nya konstgräsplaner byggs. Konstgräsplanen i Flunsåsstråket blir en plan helt utan granulat.

Fotbollsplanen beräknas vara klar i november 2020.

Alla får använda planen. Den kommer att vara bokningsbar genom Göteborgs Stads bokningssystem.

Kontakt

  • Cinna Axelsson
  • Kommunikatör
Uppdaterad 23 juni 2021