Flunsåsstråket

Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. De närmaste åren uppgraderas stråket med ny förskola, fotbollsplan med konstgräs och en stadsdelspark med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling.

Frågor och svar

Stadsdelsparken som ligger i Flunsåsstråket, där även Flunsåsparken finns i väster, har inte haft något namn. Området i parken vid fotbollsplanen kallas för Fjärdingsplan och gatan som leder in till parken från öster heter Fjärdingsgatan. Parken har därför fått namnet Fjärdingsparken. Det är namnberedningen på kulturförvaltningen som tar fram förslag på parker, gator med mera. Kulturnämnden beslutar om namnen.

Parken börjar att byggas under tidig vår 2019.

Första etappen kommer att börja byggas under tidig vår 2019 och beräknas bli klar under hösten 2019. Den största delen av parken anläggs då. Den andra etappen i nordöstra delen, där den tillfälliga förskolan är, planeras att vara klar runt 2022.

Parken kommer byggas i etapper och spärras av där arbete pågår. Det ska gå att röra sig genom parken även under byggtiden, men man kan få ta en liten omväg.

Det blir ny belysning längs gångvägarna och vid parkens nya mötesplatser. De buskar och träd som planteras nya, har valts utifrån ett trygghetsperspektiv.

Vattenlekar och fontäner är dyra att sköta. I nuläget har park- och naturförvaltningen ingen driftbudget för alla önskade vattenlekar. Därför blir det tyvärr inga vattenlek i Fjärdingsparken. Det kommer däremot att finnas en dricksvattenfontän.

Det kommer finnas utrustning och redskap för att barnen ska kunna gunga, klättra, balansera, rutscha och leka i sand.

Det kommer att finnas en plats i närheten av lekplatsen dit du kan ta med din grill och grilla.

Odlingsområdet kommer att vara kvar men rustas upp med nya växtbäddar och markmaterial. Det kommer även att dras vatten till området som kan användas för att vattna.

Kontakta odlingsföreningen Rosenträdgården, som har hand om odlingslotterna i parken.

Vi sparar så många av de gamla träden som vi kan. Dessutom kompletterar vi med flera nya sorter av buskar och träd. Vi sätter även upp fågelholkar och insektshotell och odlingslotterna i parken bidrar också till den biologiska mångfalden.

En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas i parken mellan Fjärdingsgatan i öster till Wieselgrensgatan i väster. Övriga vägar och stigar i parken är för fotgängare.

Det är tillåtet att köra moped klass 2 (max 25 km/h) på gång- och cykelvägen. Övriga vägar och stigar i parken är bara för fotgängare.

Nej, det kommer inte att byggas kafé eller kiosk i parken. Det finns redan i närområdet.

Nej, det blir ingen toalett i parken.

Jo, men den är tillfällig. Vi bygger den permanenta förskolan på en tomt strax söder om den tillfälliga förskolan. Platsen för den tillfälliga förskolan omvandlas senare till park.

Alla invånare som var intresserade, var välkomna. Inbjudningarna till de olika delaktighetstillfällena riktade sig främst till de närboende. I första etappen deltog omkring 70 personer i olika åldrar, i Flunsåsspelet. I andra etappen fick vi in 919 röster. Frågorna om kön, ålder och var personen bor var inte obligatoriska, men av de som svarade var åldern 4–98 år, varav det vanligaste åldersspannet var 20–39 år. Något fler kvinnor än män röstade. Av de som uppgav var de bodde var det merparten som bodde i Kvillebäcken, alltså i närområdet.

Tidigare har det funnits en naturgräsfotbollsplan, Fjärdingsplan, i Bjurslätt. Den nya konstgräsplanen ska ersätta fotbollsplanen på Fjärdingsplan eftersom där ska byggas bostäder.

Det blir en 11-spelsplan med miljövänligt konstgräs. På en traditionell konstgräsplan sprider man oftast ut ett fyllnadsmaterial, granulat, för att bollen ska studsa bra, underlaget vara skönt att springa på och för att hålla upp grässtråna. Oftast är granulatet gjort av gummi och räknas då som mikroplast som är skadligt för miljön. För att minska spridningen av mikroplaster prövar Göteborgs Stad andra mer miljövänliga material när nya konstgräsplaner byggs. Konstgräsplanen i Flunsåsstråket blir en plan helt utan granulat.

Fotbollsplanen beräknas vara klar i september 2020.

Alla får använda planen. Den kommer att vara bokningsbar genom Göteborgs Stads bokningssystem.

Publicerad 19 december 2017 (Uppdaterad 12 september 2019)