Flunsåsstråket

Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. Vintern 2019 stod stadsdelsparken Fjärdingsparken klar med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling. De närmaste åren får stråket även en ny förskola och en fotbollsplan med konstgräs.
Beräknas klart 2022.

Frågor och svar

Stadsdelsparken som ligger i Flunsåsstråket, där även Flunsåsparken finns i väster, har inte haft något namn. Området i parken vid fotbollsplanen kallas för Fjärdingsplan och gatan som leder in till parken från öster heter Fjärdingsgatan. Parken har därför fått namnet Fjärdingsparken. Det är namnberedningen på kulturförvaltningen som tar fram förslag på parker, gator med mera. Kulturnämnden beslutar om namnen.

Första etappen och huvuddelen av parken stod klar i november 2019. Det återstår en del planteringar samt en trädallé som ska planteras längs den nya gång- och cykelvägen söder om förskolan. Planteringsgropar är förberedda och träden kommer på plats under hösten 2020.

Den andra etappen av Fjärdingsparken kommer att anläggas i den nordöstra delen, där den tillfälliga förskolan står idag.  Den parkdelen planeras att vara klar runt 2022.

Parken och anläggningarna kommer att byggas i etapper och spärras av där arbete pågår. Det ska gå att röra sig genom parken även under byggtiden, men man kan få ta en liten omväg.

Parken har fått ny belysning längs gångvägarna och vid Fjärdingsparkens nya mötesplatser. De buskar och träd som planteras nya, har valts utifrån ett trygghetsperspektiv.

Vattenlekar och fontäner är dyra att sköta. I nuläget har park- och naturförvaltningen ingen driftbudget för alla önskade vattenlekar. Därför blir det tyvärr ingen vattenlek i Fjärdingsparken.

Det installerades däremot en dricksvattenfontän i parkens östra delar. Dricksvattenfontänen är tyvärr på reparation och kommer tillbaka till parken först efter semestrarna.

Det kommer finnas utrustning och redskap för att barnen ska kunna gunga, klättra, balansera, rutscha och leka i sand.

Det finns en plats i närheten av lekplatsen dit du kan ta med din grill och grilla.

Odlingsområdet kommer är kvar men upprustat med nya växtbäddar och markmaterial. Det har även dragits in vatten till området som kan användas för att vattna.

Kontakta odlingsföreningen Rosenträdgården, som har hand om odlingslotterna i parken.

Vi har sparat så många av de gamla träden som var möjligt och de har kompletterats med flera nya sorter av buskar och träd. Vi har satt upp fågelholkar och insektshotell och odlingslotterna i parken bidrar också till den biologiska mångfalden.

En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas i parken mellan Fjärdingsgatan i öster till Wieselgrensgatan i väster. Övriga vägar och stigar i parken är för fotgängare.

Det är tillåtet att köra moped klass 2 (max 25 km/h) på gång- och cykelvägen. Övriga vägar och stigar i parken är bara för fotgängare.

Nej, det kommer inte att byggas kafé eller kiosk i parken. Det finns redan i närområdet.

Nej, det blir ingen toalett i parken.

Jo, men den är tillfällig. Vi bygger den permanenta förskolan på en tomt strax söder om den tillfälliga förskolan. Platsen för den tillfälliga förskolan omvandlas senare till park.

Alla invånare som var intresserade, var välkomna. Inbjudningarna till de olika delaktighetstillfällena riktade sig främst till de närboende. I första etappen deltog omkring 70 personer i olika åldrar, i Flunsåsspelet. I andra etappen fick vi in 919 röster. Frågorna om kön, ålder och var personen bor var inte obligatoriska, men av de som svarade var åldern 4–98 år, varav det vanligaste åldersspannet var 20–39 år. Något fler kvinnor än män röstade. Av de som uppgav var de bodde var det merparten som bodde i Kvillebäcken, alltså i närområdet.

Tidigare har det funnits en naturgräsfotbollsplan, Fjärdingsplan, i Bjurslätt. Den nya konstgräsplanen ska ersätta fotbollsplanen på Fjärdingsplan eftersom där ska byggas bostäder.

Det blir en 11-spelsplan med miljövänligt konstgräs. På en traditionell konstgräsplan sprider man oftast ut ett fyllnadsmaterial, granulat, för att bollen ska studsa bra, underlaget vara skönt att springa på och för att hålla upp grässtråna. Oftast är granulatet gjort av gummi och räknas då som mikroplast som är skadligt för miljön. För att minska spridningen av mikroplaster prövar Göteborgs Stad andra mer miljövänliga material när nya konstgräsplaner byggs. Konstgräsplanen i Flunsåsstråket blir en plan helt utan granulat.

Fotbollsplanen beräknas vara klar i november 2020.

Alla får använda planen. Den kommer att vara bokningsbar genom Göteborgs Stads bokningssystem.

Publicerad 19 december 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)